GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

FATİH YAZICIž

[ DOÇENT DOKTOR ]

DOÇ. DR. Fatih YAZICI

Eğitim Fakültesi / Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

fatih.yazici@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Eğitim Fakültesi 

Bölüm

Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü 

Anabilim Dalı

Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Marmara Üniversitesi (2010- 2013)

Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Tarih Öğretmenliği (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2005- 2009)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - İlköğretim (Yl) (Tezli)

LİSANS, Sakarya Üniversitesi (2000- 2004)

Fen-Edebiyat Fakültesi - Tarih Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Çokkültürlülük Ve Yurtseverlik Açısından Azınlık Okullarında Tarih Dersleri", Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2013

YÜKSEK LİSANS, "Yurtseverlik Eğitimi: Sosyal Bilgiler Ve Tarih Öğretmenlerinin Tutum Ve Algılarına Yönelik Bir Çalışma (Tokat İli Örneği)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Eğitim Bilimleri Temel Alanı - Sosyal Bilimler Eğitimi

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/ Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü/ Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı, (2018- Devam Ediyor)

Doktor Öğretim Üyesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/ Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü/ Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı, (2014- 2018)

Araştırma Görevlisi, Marmara Üniversitesi/ Eğitim Bilimleri Enstitüsü/ Tarih Öğretmenliği (Dr)(2009- 2014)

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/ Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü/ Tarih Eğitimi Anabilim Dalı, (2007- 2009)


İdari Görevler

Bölüm Başkanı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, (2019- Devam Ediyor)

verdiği dersler

Tarih Konularının Öğretimi, Yüksek Lisans, (2017-2018)

Özel Öğretim Yöntemleri, Lisans, (2017-2018)

Uygarlık Tarihi, Lisans, (2017-2018)

Türk Eğitim Tarihi, Lisans, (2017-2018)

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Hanife DEMİR, "Sosyal Bilgiler Dersinde Eğitsel Şarkı Kullanımının Akademik Başarı Ve Kalıcılık Üzerine Etkisi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı, 2020

Yüksek Lisans, Gökhan MERT, "İlkokuma Yazma Öğretimi Sürecinde Öğrencilerde Gözlemlenen Kaygı Belirtileri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Temel Eğitim Anabilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Ali AKDENİZ, "Sosyal Bilgiler Ve Tarih Öğretmenlerinin Yurtseverlik Tutumları İle Temel Değer Yönelimleri Arasındaki İlişki", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı, 2018

Yüksek Lisans, Mücahit KARTAL, "Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Eğitim Bilişim Ağı (Eba) Hakkındaki Görüşleri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Sosyal Bilgiler Ve Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı, 2017

Yüksek Lisans, Sedat ÇINAR, "Etkinlik Temelli Alan Gezilerinin Öğrenci Başarısı Ve Tarihsel Beceriler Üzerindeki Etkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı, 2017

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ALKAN MUHAMMET FATİH,YAZICI FATİH, (2020). "Teacher Educators’ Perceptions Of Terrorism And The Role Of Education: A Qualitative Inquiry", I.E. Inquiry İn Education, 12(1), 1-20. (Yayın No: 6233825)

YAZICI FATİH, (2019). "The Values Predicting Patriotism Attitudes İn Turkey", Current Psychology, (null), , Doi: 10.1007/s12144-019-00559-5 (Yayın No: 5755989) [SSCI]

SEÇGİN FADİME,YAZICI FATİH, (2018). "Tarih Ve Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Kontrol Odakları Ve Küresel Sosyal Sorumluluk Düzeyleri Arasındaki İlişki", Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi-International Journal Of Society Researches, 8(15), 1267-1292., Doi: 10.26466/opus.436414 (Yayın No: 4334077)

YAZICI FATİH,YILDIRIM TERCAN, (2018). "History Teaching As A Nation-Building Tool İn The Early Republican Period İn Turkey (1923–1938)", Paedagogica Historica, 54(1), 1-14., Doi: 10.1080/00309230.2017.1423363 (Yayın No: 4160651) [SSCI]

YILDIRIM TERCAN,YAZICI FATİH, (2017). "Preservice History Teachers’ Perceptions Of Subject Matter Competency", Journal Of Education And Training Studies, 5(10), 113-122., Doi: 10.11114/jets.v5i10.2602 (Yayın No: 3579980)

YILDIRIM TERCAN,YAZICI FATİH, (2017). "Preservice History And Social Studies Teachers’ Perceptions Of Outdoor History Teaching", European Journal Of Education Studies, 3(9), 150-162., Doi: 10.5281/zenodo.849005 (Yayın No: 3576135)

YAZICI FATİH, (2017). "Preservice History Teachers’ Attitudes Towards Identity Differences", Higher Education Studies, 7(3), 11, Doi: 10.5539/hes.v7n3p11 (Yayın No: 3538167)

YAZICI FATİH,YILDIRIM TERCAN, (2017). "Effect Of Pedagogical Formation Program On Pre-Service History Teachers’ Perceived Self-Efficacy", European Journal Of Educational Research, 6(3), 357-366., Doi: 10.12973/eu-jer.6.3.357 (Yayın No: 3576023)

YAZICI FATİH,BUDAK FATMA, (2017). "Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Kimlik Farklılıklarına Karşı Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi", International Online Journal Of Educational Sciences, 9(3), 879-896., Doi: 10.15345/iojes.2017.03.020 (Yayın No: 3469873)

YAZICI SEDAT,YAZICI FATİH, (2011). "Tarihsellik Ve Kuramsallık Arasında 1921 Ve 1924 Anayasalarında Kuvvetler Birliği Ayrılığı Tartışması", Bilig, (59), 235-254. (Yayın No: 1535805) [SSCI]

YAZICI SEDAT,YAZICI FATİH, (2010). "Yurtseverlik Eğitimi: Tarih Ve Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Algı, Tutum Ve Eğitimsel Uygulamalarına Yönelik Bir Araştırma", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(10), 649-660. (Yayın No: 3423307)

YAZICI SEDAT,YAZICI FATİH, (2010). "Yurtseverlik Tutum Ölçeğinin Geçerlilik Ve Güvenilirlik Çalışması", Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 2(7), 901-918. (Yayın No: 1535816)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

YAZICI FATİH,YILDIRIM TERCAN, (2017). "Okul Dışı Tarih Öğretimi Ve Sosyal Zekâ Arasındaki İlişkinin Yol Analiziyle İncelenmesi", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 733-755. (Yayın No: 3578942)

YAZICI FATİH,MERT Gökhan, (2017). "Sözlü Tarih Yönteminin 4. Sınıf Düzeyinde Etkililiği", Türk Tarih Eğitimi Dergisi, 6(2), 324-342., Doi: 10.17497/tuhed.340896 (Yayın No: 3746805)

YAZICI FATİH, (2017). "Osmanlı’Dan Cumhuriyet’E Hoşgörü: 7. Sınıf Öğrencilerinin Farkındalıkları Üzerine Bir Değerlendirme", Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 37-56., Doi: 10.17556/erziefd.319809 (Yayın No: 3576011)

YILDIRIM TERCAN,YAZICI FATİH, (2017). "Tarih Alan Yeterlik Algısı Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması", Journal Of Turkish Studies, 12(17), 589-604., Doi: 10.7827/TurkishStudies.11836 (Yayın No: 3576122)

YAZICI FATİH,PAMUK AKİF,YILDIRIM TERCAN, (2016). "Tarih Öğretmen Adaylarının Çokkültürlülük Ve Yurtseverlik Tutumları Arasındaki İlişki", Turkish Studies, 11(9), 947-964., Doi: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9510 (Yayın No: 2889599)

YAZICI FATİH, (2016). "Yayın Kritiği: Tarih Ders Kitaplarında Ermeniler", Türk Tarih Eğitimi Dergisi, 5(2), 643-653. (Yayın No: 3361362)

YAZICI FATİH, (2016). "Kimlik Tutumları Ölçeği Bir Ölçek Geliştirme Çalışması", Cumhuriyet International Journal Of Education, 5(4), 41-54. (Yayın No: 3034506)

YAZICI FATİH,KABAPINAR YÜCEL, (2015). "Çokkültürlülük Ve Yurtseverlik Bağlamında Azınlık Öğrencilerinin Tarih Dersleriyle İlgili Algıları", Türk Tarih Eğitimi Dergisi, 4(2), 38-63., Doi: 10.17497/tuhed.12824 (Yayın No: 1633409)

ZEMBAT RENGİN,ÜNSAL FATMA ÖZGE,YAZICI FATİH,KÜÇÜKOĞLU ELİF,YILDIZ TUBA,TUNÇELİ HİLAL İLKNUR, (2014). "My Own Past: An Example Of Family Involvement Project Applied To Improve 48 – 54 Months Old Children’S Perception Of The Past", International Journal On New Trends İn Education And Their Implications, 5(1), 209-218. (Yayın No: 3778701)

ŞİMŞEK AHMET,YAZICI FATİH, (2013). "Türkiye’De Tarih Öğretiminin Dünü Bugünü", Tyb Akademi, 1(8), 9-32. (Yayın No: 1535803)

YAZICI FATİH, (2012). "Yayın Kritiği Darwin’Den Dersim’E Cumhuriyet Ve Antropoloji", Türk Tarih Eğitimi Dergisi, 1(1), 131-142. (Yayın No: 1633433)

YAZICI FATİH,ŞİMŞEK AHMET, (2011). "Tarih Öğretiminde Nesnellik Sorunu", Tarih Okulu Dergisi, (11), 13-32. (Yayın No: 3423291)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

YAZICI FATİH,SEÇGİN FADİME (2017). Sosyal Bilgiler ve Tarih Öğretmen Adaylarının Kontrol Odakları İle Küresel Sosyal Sorumluluk Düzeylerinin İlişkisi. VI. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3621965)

Toksoy Mustafa,YAZICI FATİH (2017). Lise Öğrencilerinin Yerel Tarih ve Tarihsel Mekanlara İlişkin Algıları. Eğitim Araştırmaları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3609939)

Mert Gökhan,YAZICI FATİH (2017). İlkokul Seviyesinde Sözlü Tarih Yönteminin Etkililiği. Eğitimi Araştırmaları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3609948)

İDİZ AYŞE,YAZICI FATİH (2017). Sosyal Bilgiler Dersi Tarih Konularında Film Kullanımının Empati Becerisi Üzerindeki Etkisi. Eğitim Araştırmaları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3609952)

YAZICI FATİH,YILDIRIM TERCAN (2017). Yurtseverlik Tutumlarını Yordayan Değerlerin İncelenmesi. International Symposium of Education and Values (Özet Bildiri) (Yayın No:3621948)

YILDIRIM TERCAN,YAZICI FATİH (2017). 2017 Ortaöğretim Tarih Dersi 9-11 Öğretim Programının Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi. International Symposium of Education and Values (Özet Bildiri) (Yayın No:3621952)

Yılmaz Adnan,YAZICI FATİH (2016). İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Hakkında Öğretmen Görüşleri. 4. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu 4th International Symposioum on History Education (Özet Bildiri) (Yayın No:2900452)

YAZICI FATİH,Çiçek Samet (2016). Ortaokul Öğrencilerinin Vatanseverlik Hakkındaki Görüşleri. 4. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu 4th International Symposioum on History Education (Özet Bildiri) (Yayın No:2900441)

YAZICI FATİH,yetiş ayşe (2012). Dizlerden Tarih Öğrenmek: Tarih Öğretmenlerinin Görüşleri Üzerine Nitel Bir Değerlendirme. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:1535855)

YAZICI ASLI,YAZICI FATİH,BUDAK FATMA (2008). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Karakter Eğitimi Algıları. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1535851)

YAZICI FATİH (2008). Tarih Öğretmenlerinin Tarihsel Kanıt Algıları. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1535853)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

YILDIRIM TERCAN,YAZICI FATİH (2019). SÖZLÜ TARİH YÖNTEMİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSLERİNDE UYGULANABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ. VI. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5768447)

Beştepe Ayşe,YAZICI FATİH (2019). 6. Sınıf Öğrencilerinin Çocuk İstismarına Yönelik Algılarının Görseller Yoluyla İncelenmesi. 3. Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5930664)

Kurt Demir Hanife,YAZICI FATİH (2019). 7. Sınıf Öğrencilerinin Etkin Vatandaşlık Düzeylerinin Örnek Olaylar Yoluyla Belirlenmesi. 3. Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5930447)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Azınlık Okullarında Tarih Eğitimi Ve Çokkültürlülük (2015)., YAZICI FATİH, Yeni İnsan, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1535839)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Tarih Ders Kitaplarında İmajlar (2019)., YAZICI FATİH, Pegema, Editör: Şimşek Ahmet, ISBN: 978-605-037-054-6, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5927163)

Kimlik Belirleyen Derslerde Kanıt Temelli Öğrenme (2019)., YAZICI FATİH, Pegema, Editör: Kabapınar Yücel, ISBN: 978-605-241-707-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5925670)

Yeni Program Ve Ders İçeriklerine Göre Sosyal Bilgiler Öğretimi (2019)., YAZICI FATİH, Pegema, Editör: Tekin Çelikkaya, Çağrı Öztürk Demirbaş, Tercan Yıldırım, Hamza Yakar, ISBN: 978-605-241-837-6, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5925565)

Eğitim Ve Toplum Yazıları (2018)., YAZICI FATİH, Der Yayınları, Editör: Karataş, Mehmet, Sayfa Sayısı: 184, ISBN: 978-975-353-546-5, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4701588)

22. Yüzyılda Eğitim (2018)., YAZICI FATİH, Pegema, Editör: Tüzel İşeri, Emel, Sayfa Sayısı: 176, ISBN: 978-605-241-521-4, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4702300)

Türkiye’De Tarih Eğitimi (2017)., YAZICI FATİH, Pegema, Editör: Ahmet Şimşek, ISBN: 978-605-241-142-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4172553)

Sosyal Bilgiler Öğretimi (2016)., YAZICI FATİH, Pegem Akademi, Editör: Dursun Dilek, ISBN: 978-605-364-981-6, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2900472)

Tarih İçin Metodoloji (2015)., YAZICI FATİH, Pegem Akademi, Editör: Şimşek Ahmet, Sayfa Sayısı: 390, ISBN: 978-605-318-269-6, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1589568)

Tarih İçin Metodoloji (2015)., YAZICI FATİH, Pegem Akademi, Editör: Şimşek Ahmet, Sayfa Sayısı: 390, ISBN: 978-605-318-269-6, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1589555)

Tarih İçin Metodoloji (2015)., YAZICI FATİH, Pegem Akademi, Editör: Şimşek Ahmet, Sayfa Sayısı: 390, ISBN: 978-605-318-269-6, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1589535)

Tarih İçin Metodoloji (2015)., YAZICI FATİH, Pegem Akademi, Editör: Şimşek, Ahmet, Sayfa Sayısı: 390, ISBN: 978-605-318-269-6, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1589497)

Tarih Nasıl Öğretilir (2014)., YAZICI FATİH, Yeni İnsan, Editör: Saran, Mustafa, Sayfa Sayısı: 448, ISBN: 9786055895495, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1535843)

Modern Türkiye Tarihi (2014)., YAZICI FATİH, Marmara Üniversitesi Yayınevi, Editör: Beyoğlu Süleyman, Satan Ali, ISBN: 9789754003673, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1542657)

Türkiye’De Tarihyazımı (2011)., YAZICI FATİH, Yeditepe, Editör: Engin, Vahdettin Şimşek, Ahmet, Sayfa Sayısı: 637, ISBN: 9786054052752, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1535846)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I II Uzaktan Eğitim Projesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 24.04.2014-24.06.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"TRB2 Bölgesi Van Muş Bitlis Hakkari Madde Bağımlılığı Araştırması", ARAŞTIRMA PROJESİ, Proje Koordinatörü (Tamamlandı)

"TRB2 Bölgesi Van Muş Bitlis Hakkari İntihar Vakaları Araştırması", ARAŞTIRMA PROJESİ, Proje Koordinatörü (Tamamlandı)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:fatih.yazici@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2010-2013
Marmara Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Tarih Öğretmenliği (Dr)

Tez Adı:Çokkültürlülük Ve Yurtseverlik Açısından Azınlık Okullarında Tarih Dersleri
Yüksek Lisans
2005-2009
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Yurtseverlik Eğitimi: Sosyal Bilgiler Ve Tarih Öğretmenlerinin Tutum Ve Algılarına Yönelik Bir Çalışma (Tokat İli Örneği)
Lisans
2000-2004
Sakarya Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih BölümüAkademik Görevler

Doçent
2018-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ/ TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/ SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Doktor Öğretim Üyesi
2014-2018
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ/ TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/ SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Araştırma Görevlisi
2009-2014
MARMARA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ (DR)
Araştırma Görevlisi
2007-2009
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ/ TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/ TARİH EĞİTİMİ ANABİLİM DALI


İdari Görevler

Bölüm Başkanı
2019
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2017-2018)ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİTürkçe4
(2017-2018)UYGARLIK TARİHİTürkçe2
(2017-2018)TÜRK EĞİTİM TARİHİTürkçe2
Yüksek Lisans
(2017-2018)TARİH KONULARININ ÖĞRETİMİTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Mücahit KARTAL, (2017)., "Sosyal bilgiler öğretmenlerinin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) hakkındaki görüşleri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Sosyal Bilgiler Ve Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
2.Sedat ÇINAR, (2017)., "Etkinlik temelli alan gezilerinin öğrenci başarısı ve tarihsel beceriler üzerindeki etkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
3.Ali AKDENİZ, (2018)., "Sosyal bilgiler ve tarih öğretmenlerinin yurtseverlik tutumları ile temel değer yönelimleri arasındaki ilişki", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
4.Gökhan MERT, (2019)., "İlkokuma yazma öğretimi sürecinde öğrencilerde gözlemlenen kaygı belirtileri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Temel Eğitim Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
5.Hanife DEMİR, (2020)., "Sosyal bilgiler dersinde eğitsel şarkı kullanımının akademik başarı ve kalıcılık üzerine etkisi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans


Editörlük

1.Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi(SOBİAD), Dergi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.ALKAN MUHAMMET FATİH,YAZICI FATİH (2020). Teacher Educators’ Perceptions of Terrorism and the Role of Education: A Qualitative Inquiry. I.e. Inquiry in Education, 12(1), 1-20. (Yayın No: 6233825)
2.YAZICI FATİH (2019). The values predicting patriotism attitudes in Turkey. CURRENT PSYCHOLOGY, (null), , Doi: 10.1007/s12144-019-00559-5 (Yayın No: 5755989)
3.SEÇGİN FADİME,YAZICI FATİH (2018). Tarih ve Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Kontrol Odakları ve Küresel Sosyal Sorumluluk Düzeyleri Arasındaki İlişki. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi-International Journal of Society Researches, 8(15), 1267-1292., Doi: 10.26466/opus.436414 (Yayın No: 4334077)
4.YAZICI FATİH,YILDIRIM TERCAN (2018). History teaching as a nation-building tool in the early republican period in Turkey (1923–1938). Paedagogica Historica, 54(1), 1-14., Doi: 10.1080/00309230.2017.1423363 (Yayın No: 4160651)
5.YILDIRIM TERCAN,YAZICI FATİH (2017). Preservice History Teachers’ Perceptions of Subject Matter Competency. Journal of Education and Training Studies, 5(10), 113-122., Doi: 10.11114/jets.v5i10.2602 (Yayın No: 3579980)
6.YILDIRIM TERCAN,YAZICI FATİH (2017). Preservice History And Social Studies Teachers’ Perceptions Of Outdoor History Teaching. European Journal of Education Studies, 3(9), 150-162., Doi: 10.5281/zenodo.849005 (Yayın No: 3576135)
7.YAZICI FATİH (2017). Preservice History Teachers’ Attitudes towards Identity Differences. Higher Education Studies, 7(3), 11, Doi: 10.5539/hes.v7n3p11 (Yayın No: 3538167)
8.YAZICI FATİH,YILDIRIM TERCAN (2017). Effect of Pedagogical Formation Program on Pre-Service History Teachers’ Perceived Self-Efficacy. European Journal of Educational Research, 6(3), 357-366., Doi: 10.12973/eu-jer.6.3.357 (Yayın No: 3576023)
9.YAZICI FATİH,BUDAK FATMA (2017). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Kimlik Farklılıklarına Karşı Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. International Online Journal of Educational Sciences, 9(3), 879-896., Doi: 10.15345/iojes.2017.03.020 (Yayın No: 3469873)
10.YAZICI SEDAT,YAZICI FATİH (2011). Tarihsellik ve Kuramsallık Arasında 1921 ve 1924 Anayasalarında Kuvvetler Birliği Ayrılığı Tartışması. Bilig, (59), 235-254. (Yayın No: 1535805)
11.YAZICI SEDAT,YAZICI FATİH (2010). Yurtseverlik Eğitimi: Tarih Ve Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Algı, Tutum ve Eğitimsel Uygulamalarına Yönelik Bir Araştırma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar dergisi, 3(10), 649-660. (Yayın No: 3423307)
12.YAZICI SEDAT,YAZICI FATİH (2010). Yurtseverlik Tutum Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 2(7), 901-918. (Yayın No: 1535816)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.YAZICI FATİH,YILDIRIM TERCAN (2017). Okul Dışı Tarih Öğretimi ve Sosyal Zekâ Arasındaki İlişkinin Yol Analiziyle İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 733-755. (Yayın No: 3578942)
2.YAZICI FATİH,MERT Gökhan (2017). Sözlü Tarih Yönteminin 4. Sınıf Düzeyinde Etkililiği. Türk Tarih Eğitimi Dergisi, 6(2), 324-342., Doi: 10.17497/tuhed.340896 (Yayın No: 3746805)
3.YAZICI FATİH (2017). Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Hoşgörü: 7. Sınıf Öğrencilerinin Farkındalıkları Üzerine Bir Değerlendirme. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 37-56., Doi: 10.17556/erziefd.319809 (Yayın No: 3576011)
4.YILDIRIM TERCAN,YAZICI FATİH (2017). Tarih Alan Yeterlik Algısı Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Journal of Turkish Studies, 12(17), 589-604., Doi: 10.7827/TurkishStudies.11836 (Yayın No: 3576122)
5.YAZICI FATİH,PAMUK AKİF,YILDIRIM TERCAN (2016). Tarih Öğretmen Adaylarının Çokkültürlülük Ve Yurtseverlik Tutumları Arasındaki İlişki. Turkish Studies, 11(9), 947-964., Doi: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9510 (Yayın No: 2889599)
6.YAZICI FATİH (2016). Yayın Kritiği: Tarih Ders Kitaplarında Ermeniler. Türk Tarih Eğitimi Dergisi, 5(2), 643-653. (Yayın No: 3361362)
7.YAZICI FATİH (2016). Kimlik Tutumları Ölçeği Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Cumhuriyet International Journal of Education, 5(4), 41-54. (Yayın No: 3034506)
8.YAZICI FATİH,KABAPINAR YÜCEL (2015). Çokkültürlülük ve Yurtseverlik Bağlamında Azınlık Öğrencilerinin Tarih Dersleriyle İlgili Algıları. Türk Tarih Eğitimi Dergisi, 4(2), 38-63., Doi: 10.17497/tuhed.12824 (Yayın No: 1633409)
9.ZEMBAT RENGİN,ÜNSAL FATMA ÖZGE,YAZICI FATİH,KÜÇÜKOĞLU ELİF,YILDIZ TUBA,TUNÇELİ HİLAL İLKNUR (2014). My Own Past: An Example Of Family Involvement Project Applied To Improve 48 – 54 Months Old Children’s Perception Of The Past. International Journal on New Trends in Education and Their Implications, 5(1), 209-218. (Yayın No: 3778701)
10.ŞİMŞEK AHMET,YAZICI FATİH (2013). Türkiye’de Tarih Öğretiminin Dünü Bugünü. TYB Akademi, 1(8), 9-32. (Yayın No: 1535803)
11.YAZICI FATİH (2012). Yayın Kritiği Darwin’den Dersim’e Cumhuriyet ve Antropoloji. Türk Tarih Eğitimi Dergisi, 1(1), 131-142. (Yayın No: 1633433)
12.YAZICI FATİH,ŞİMŞEK AHMET (2011). Tarih Öğretiminde Nesnellik Sorunu. Tarih Okulu Dergisi, (11), 13-32. (Yayın No: 3423291)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.YAZICI ASLI,YAZICI FATİH,BUDAK FATMA (2008). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Karakter Eğitimi Algıları. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1535851)
2.YAZICI FATİH,yetiş ayşe (2012). Dizlerden Tarih Öğrenmek: Tarih Öğretmenlerinin Görüşleri Üzerine Nitel Bir Değerlendirme. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:1535855)
3.Toksoy Mustafa,YAZICI FATİH (2017). Lise Öğrencilerinin Yerel Tarih ve Tarihsel Mekanlara İlişkin Algıları. Eğitim Araştırmaları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3609939)
4.YAZICI FATİH (2008). Tarih Öğretmenlerinin Tarihsel Kanıt Algıları. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1535853)
5.Mert Gökhan,YAZICI FATİH (2017). İlkokul Seviyesinde Sözlü Tarih Yönteminin Etkililiği. Eğitimi Araştırmaları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3609948)
6.İDİZ AYŞE,YAZICI FATİH (2017). Sosyal Bilgiler Dersi Tarih Konularında Film Kullanımının Empati Becerisi Üzerindeki Etkisi. Eğitim Araştırmaları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3609952)
7.YAZICI FATİH,YILDIRIM TERCAN (2017). Yurtseverlik Tutumlarını Yordayan Değerlerin İncelenmesi. International Symposium of Education and Values (Özet Bildiri) (Yayın No:3621948)
8.YILDIRIM TERCAN,YAZICI FATİH (2017). 2017 Ortaöğretim Tarih Dersi 9-11 Öğretim Programının Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi. International Symposium of Education and Values (Özet Bildiri) (Yayın No:3621952)
9.YAZICI FATİH,SEÇGİN FADİME (2017). Sosyal Bilgiler ve Tarih Öğretmen Adaylarının Kontrol Odakları İle Küresel Sosyal Sorumluluk Düzeylerinin İlişkisi. VI. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3621965)
10.Yılmaz Adnan,YAZICI FATİH (2016). İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Hakkında Öğretmen Görüşleri. 4. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu 4th International Symposioum on History Education (Özet Bildiri) (Yayın No:2900452)
11.YAZICI FATİH,Çiçek Samet (2016). Ortaokul Öğrencilerinin Vatanseverlik Hakkındaki Görüşleri. 4. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu 4th International Symposioum on History Education (Özet Bildiri) (Yayın No:2900441)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.YILDIRIM TERCAN,YAZICI FATİH (2019). SÖZLÜ TARİH YÖNTEMİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSLERİNDE UYGULANABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ. VI. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5768447)
2.Beştepe Ayşe,YAZICI FATİH (2019). 6. Sınıf Öğrencilerinin Çocuk İstismarına Yönelik Algılarının Görseller Yoluyla İncelenmesi. 3. Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5930664)
3.Kurt Demir Hanife,YAZICI FATİH (2019). 7. Sınıf Öğrencilerinin Etkin Vatandaşlık Düzeylerinin Örnek Olaylar Yoluyla Belirlenmesi. 3. Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5930447)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
1.Azınlık Okullarında Tarih Eğitimi ve Çokkültürlülük (2015)., YAZICI FATİH, Yeni İnsan, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 1535839)
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Tarih Ders Kitaplarında İmajlar (2019)., YAZICI FATİH, Pegema, Editör: Şimşek Ahmet, ISBN: 978-605-037-054-6, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 5927163)
2.Kimlik Belirleyen Derslerde Kanıt Temelli Öğrenme (2019)., YAZICI FATİH, Pegema, Editör: Kabapınar Yücel, ISBN: 978-605-241-707-2, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 5925670)
3.Yeni Program ve Ders İçeriklerine Göre Sosyal Bilgiler Öğretimi (2019)., YAZICI FATİH, Pegema, Editör: Tekin Çelikkaya, Çağrı Öztürk Demirbaş, Tercan Yıldırım, Hamza Yakar, ISBN: 978-605-241-837-6, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 5925565)
4.Eğitim ve Toplum Yazıları (2018)., YAZICI FATİH, Der Yayınları, Editör: Karataş, Mehmet, Sayfa Sayısı: 184, ISBN: 978-975-353-546-5, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4701588)
5.22. Yüzyılda Eğitim (2018)., YAZICI FATİH, Pegema, Editör: Tüzel İşeri, Emel, Sayfa Sayısı: 176, ISBN: 978-605-241-521-4, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4702300)
6.Türkiye’de Tarih Eğitimi (2017)., YAZICI FATİH, Pegema, Editör: Ahmet Şimşek, ISBN: 978-605-241-142-1, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4172553)
7.Sosyal Bilgiler Öğretimi (2016)., YAZICI FATİH, Pegem Akademi, Editör: Dursun Dilek, ISBN: 978-605-364-981-6, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 2900472)
8.Tarih İçin Metodoloji (2015)., YAZICI FATİH, Pegem Akademi, Editör: Şimşek Ahmet, Sayfa Sayısı: 390, ISBN: 978-605-318-269-6, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 1589568)
9.Tarih İçin Metodoloji (2015)., YAZICI FATİH, Pegem Akademi, Editör: Şimşek Ahmet, Sayfa Sayısı: 390, ISBN: 978-605-318-269-6, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 1589555)
10.Tarih İçin Metodoloji (2015)., YAZICI FATİH, Pegem Akademi, Editör: Şimşek Ahmet, Sayfa Sayısı: 390, ISBN: 978-605-318-269-6, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 1589535)
11.Tarih İçin Metodoloji (2015)., YAZICI FATİH, Pegem Akademi, Editör: Şimşek, Ahmet, Sayfa Sayısı: 390, ISBN: 978-605-318-269-6, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 1589497)
12.Tarih Nasıl Öğretilir (2014)., YAZICI FATİH, Yeni İnsan, Editör: Saran, Mustafa, Sayfa Sayısı: 448, ISBN: 9786055895495, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 1535843)
13.Modern Türkiye Tarihi (2014)., YAZICI FATİH, Marmara Üniversitesi Yayınevi, Editör: Beyoğlu Süleyman, Satan Ali, ISBN: 9789754003673, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 1542657)
14.Türkiye’de Tarihyazımı (2011)., YAZICI FATİH, Yeditepe, Editör: Engin, Vahdettin Şimşek, Ahmet, Sayfa Sayısı: 637, ISBN: 9786054052752, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 1535846)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I II Uzaktan Eğitim Projesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 24.04.2014-24.06.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)
2.TRB2 Bölgesi Van Muş Bitlis Hakkari Madde Bağımlılığı Araştırması, ARAŞTIRMA PROJESİ, Proje Koordinatörü (Tamamlandı)
3.TRB2 Bölgesi Van Muş Bitlis Hakkari İntihar Vakaları Araştırması, ARAŞTIRMA PROJESİ, Proje Koordinatörü (Tamamlandı)
Üniversite Dışı Deneyim