GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

ALTUĞ ÇAĞATAYž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Altuğ ÇAĞATAY

Almus Meslek Yüksekokulu / Büro Hizmetleri Ve Sekreterlik Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

altug.cagatay@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Almus Meslek Yüksekokulu 

Bölüm

Büro Hizmetleri Ve Sekreterlik Bölümü 

Anabilim Dalı

Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı Pr. 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Gazi Üniversitesi (2014- 2019)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Sağlık Kurumlari Yönetimi (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Gazi Üniversitesi (2010- 2012)

Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Büro Yönetimi Eğitimi (Yl) (Tezli)

LİSANS, Gazi Üniversitesi (2005- 2009)

Ticaret Ve Turizm Eğitim Fakültesi - Büro Yönetimi Eğitimi Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Kamu Ve Özel Hastanelerdeki Yöneticilerin Stratejik Yönetim Araçları Kullanım Görüşleri Hakkında Karşılaştırmalı Bir Araştırma", Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019

YÜKSEK LİSANS, "İş?Aile Çatışmasının Çalışanların İş Performanslarına Etkisinin Belirlenmesi: Ankara'daki Özel Eğitim Kurumlarında Bir Uygulama", Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2012

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı - Yönetim ve Strateji

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Almus Meslek Yüksekokulu/ Büro Hizmetleri Ve Sekreterlik Bölümü/ Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı Pr., (2020- Devam Ediyor)

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Almus Meslek Yüksekokulu/ Büro Hizmetleri Ve Sekreterlik Bölümü/ Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı Pr., (2012- 2020)


İdari Görevler

Bölüm Başkanı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Almus Meslek Yüksekokulu, Büro Hizmetleri Ve Sekreterlik Bölümü, Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı Pr., (2020- Devam Ediyor)

verdiği dersler

Örgütlerde Rekabet Stratejisi, Yüksek Lisans, (2020-2021)

Kalite Yönetimi Ve Güvencesi, Önlisans, (2018-2019)

Hastane Yönetimi Ve Organizasyonu, Önlisans, (2018-2019)

Tıp Sekreterliği, Önlisans, (2018-2019)

yönetilen tezler

Editörlük

Geleceğin Dünyasında Bilimsel Ve Mesleki Çalışmalar 2020 Sağlık Ve Spor Bilimleri / I, Kitap, Editör, Ekin Basım Yayın Dağıtım (Ekin Yayınevi), 10.03.2020

Geleceğin Dünyasında Bilimsel Ve Mesleki Çalışmalar 2020 Sağlık Ve Spor Bilimleri / I, Kitap, Editör, Ekin Yayınevi, 10.03.2020

International Scientific And Vocational Studies Journal, Dergi, Editör, dergipark, 01.01.2020

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ÇAĞATAY ALTUĞ,KIZILKAYA SELMAN, (2020). "Özel Sağlık Kuruluşunda Çalışanların Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Bağlamında İncelenmesi: Samsun İli Örneği", Uluslararası Sağlık Yönetimi Ve Stratejileri Araştırma Dergisi, 6(3), 578-593. (Yayın No: 6726441)

ÇAĞATAY ALTUĞ,ARSLAN ÜMİT, (2020). "Hastane Çalışanlarına Göre Yöneticilerin Çatışma Çözme Stratejileri", Manas Journal Of Social Studies, 9(4), 2300-2310. (Yayın No: 6495618)

ÇAĞATAY ALTUĞ, (2017). "Managers’ Opinions On Effects Of Corporate Entrepreneurship Factors On The Performances Of Health Institutions: Tokat Sample", Manas Journal Of Social Studies, 6(4), 627-637. (Yayın No: 3926389)

KENDİRLİ SELÇUK,ÇANKAYA MUHAMMET,ÇAĞATAY ALTUĞ, (2017). "Analysıs Of Causalıty Of The Foreıgn Dırect Investment Wıth Economıc Growth: Applıcatıon Of Turkey", People: International Journal Of Social Sciences, 3(1), 612-628., Doi: 10.20319/pijss.2017.s31.612623 (Yayın No: 4113445)

KENDİRLİ SELÇUK,ÇANKAYA MUHAMMET,ÇAĞATAY ALTUĞ, (2017). "The Effects Of Global Economıc Crısıs Of 2008 To Fınancıal Statements And Lıquıdıty Ratıos Whıch Companıes Are Settled In Bıst Energy Sector (2005-2013 Term Revıew)", Journal Of Economic Development, Environment And People, 6(1), 6-21. (Yayın No: 4113256)

ÖZTÜRK ZEKAİ,Kızılkaya Selman,ÇAĞATAY ALTUĞ, (2016). "Students’Xx Opınıons Regardıng Strategıc Management Course’S Instructed In The Graduate Programs Level Of Gaınıng Qualıfıed Employee To Busıness: A Study At Gazı Unıversıty", International Online Journal Of Education And Teaching, 3(3), 173-184. (Yayın No: 4193977)

UYGUR AKYAY,ÇAĞATAY ALTUĞ, (2015). "Nepotism İn Impact Employee Performance Evaluation Form With Family Business", International Journal Of Management Sciences, 5(2), 136-146. (Yayın No: 4193982)

ÇAĞATAY ALTUĞ,IŞIK YUSUF,KARSLIOĞLU İDRİS, (2014). "Bireylerin Yaşadığı İş – Aile Çatışmasının Iş Performansına, Aile Tatminine Ve Aile Ortamina Etkisi", Elektronik Mesleki Gelişim Ve Araştırmalar Dergisi, 2(1), 64-83. (Yayın No: 4193985)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

ÇAĞATAY ALTUĞ,KIZILKAYA SELMAN (2020). MOTİVASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER BAĞLAMINDA İNCELENMESİ: SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÖRNEĞİ. V. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar KongresiFen ve Sağlık (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6705690)

ÇAĞATAY ALTUĞ,ARSLAN ÜMİT (2019). HEMŞİRELERİN ÖRGÜT KÜLTÜRÜ ALGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. IV. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5831957)

ÇAĞIRAN KENDİRLİ HÜLYA,ÇAĞATAY ALTUĞ in enterprises the conflicts effect on the administrator and employee job satisfaction and productivity. Eurasia Business and Economics Society EBES (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4193997)

KENDİRLİ SELÇUK,ÇAĞATAY ALTUĞ,KARSLIOĞLU İDRİS A case Study on SME’xxs Financial Problems Study in Kars Province. EBES Eurasia Business and Economics Society (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4193996)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

ÇAĞATAY ALTUĞ,DAL BERRİN,DAL TARIK İŞ YERİNDE YAŞANAN ÇATIŞMALARIN BÜRO ÇALIŞANLARINDAKİ İŞ TATMİN DÜZEYİ. 13. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4194001)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Teoriden Uygulamaya Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim Araçları (2020)., ÇAĞATAY ALTUĞ,ÖZTÜRK ZEKAİ, Gazi Kitabevi, Sayfa Sayısı: 270, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6705735)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Sağlık Kurumlarında Yönetim (2019)., ÇAĞATAY ALTUĞ, Siyasal Yayınevi - Ünal Sevindik, Editör: Prof. Dr. Zekai Öztürk, Sayfa Sayısı: 639, ISBN: 9786059221986, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4902860)

Eğitimciler İçin Bilişim Teknolojileri (2014)., ERYILMAZ SELAMİ,ÇAĞATAY ALTUĞ, Pegem Yayıncılık, Editör: Selami Eryılmaz, Hüseyin Çakır, Sayfa Sayısı: 628, ISBN: 9786053647232, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 4193993)

Eğitimciler İçin Bilişim Teknolojileri (2014)., POYRAZOĞLU OĞUZ,ÇAĞATAY ALTUĞ, Pegem, Editör: Selami Eryılmaz, Hüseyin Çakır, Sayfa Sayısı: 628, ISBN: 9786053647232, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 4193990)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"GOP Üniversitesi Öğretim Birimlerinin Bilgisayar Temelli Teknolojik Alt Yapısının Geliştirilmesi", Diğer (Ulusal), Araştırmacı, 02.05.2017-26.12.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"İş Kur Meslek Edindirme Projesi", DİĞER, Eğitmen (Tamamlandı)

"Türkiye de Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi METEK Projesi", Avrupa Birliği, Uzman (Devam Ediyor) (ULUSLARARASI)

"MEGEP Mesleki Eğitim Geliştirme Projesi", Avrupa Birliği, Uzman (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2009-2011, Bilgi İşlem Sorumlusu ve Proje Yöneticisi, EBS Teknoloji, Sistem mimarlığı, server yapımı, ağ oluşturma, avrupa birliği projeleri yöneticisi., (Ticari (Özel))

2011-2012, Danışman ve Eğitimci, Çağatay Bilgisayar ve Eğtim Danışmanlık, Eğitmenlik ve Eğitim Koordinatörlüğü, (Ticari (Özel))

2009-2012, Danışman, Kagikader, Proje Danışmanı ve Eğitim Koordinatörü, (Sivil Toplum Kuruluşu)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:altug.cagatay@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2014-2019
Gazi Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Sağlık Kurumlari Yönetimi (Dr)

Tez Adı:Kamu Ve Özel Hastanelerdeki Yöneticilerin Stratejik Yönetim Araçları Kullanım Görüşleri Hakkında Karşılaştırmalı Bir Araştırma
Yüksek Lisans
2010-2012
Gazi Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Büro Yönetimi Eğitimi (Yl) (Tezli)

Tez Adı:İş?Aile Çatışmasının Çalışanların İş Performanslarına Etkisinin Belirlenmesi: Ankara'daki Özel Eğitim Kurumlarında Bir Uygulama
Lisans
2005-2009
Gazi Üniversitesi
Ticaret Ve Turizm Eğitim Fakültesi/Büro Yönetimi Eğitimi BölümüAkademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi
2020-
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU/ BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ/ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PR.
Öğretim Görevlisi
2012-2020
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU/ BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ/ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PR.


İdari Görevler

Bölüm Başkanı
2020
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Önlisans
(2018-2019)KALİTE YÖNETİMİ VE GÜVENCESİTürkçe1
(2018-2019)HASTANE YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONUTürkçe1
(2018-2019)TIP SEKRETERLİĞİTürkçe3
Yüksek Lisans
(2020-2021)ÖRGÜTLERDE REKABET STRATEJİSİTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Editörlük

1.International Scientific and Vocational Studies Journal, Dergi, Editör, International Scientific and Vocational Studies Journal, 01.01.2020
2.International Scientific and Vocational Studies Journal, Dergi, Editör, dergipark, 01.01.2020
3.International Scientific and Vocational Studies Journal(Index Copernicus Directory of Research Journals Indexing ResearchBib Google Scholar Scientific Indexing Service (sindex) Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD) Scientific World Index International Institute of Organized Research Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) Directory of Indexing and Impact Factor (DIIF) ISSUU EZB Electronische Zeitschriftenbibliothek General Impact Factor ASOS Index WorldCat Cosmos IF ZDB JournalTOCs EuroPub), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, International Scientific and Vocational Studies Journal, 01.01.2020
4.GELECEĞİN DÜNYASINDA BİLİMSEL VE MESLEKİ ÇALIŞMALAR 2020 SAĞLIK VE SPOR BİLİMLERİ / I, Kitap, Editör, Ekin Basım Yayın Dağıtım (Ekin Yayınevi), 10.03.2020
5.GELECEĞİN DÜNYASINDA BİLİMSEL VE MESLEKİ ÇALIŞMALAR 2020 SAĞLIK VE SPOR BİLİMLERİ / I, Kitap, Editör, Ekin Yayınevi, 10.03.2020


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.ÇAĞATAY ALTUĞ,KIZILKAYA SELMAN (2020). ÖZEL SAĞLIK KURULUŞUNDA ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER BAĞLAMINDA İNCELENMESİ: SAMSUN İLİ ÖRNEĞİ. Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, 6(3), 578-593. (Yayın No: 6726441)
2.ÇAĞATAY ALTUĞ,ARSLAN ÜMİT (2020). Hastane Çalışanlarına Göre Yöneticilerin Çatışma Çözme Stratejileri. Manas Journal of Social Studies, 9(4), 2300-2310. (Yayın No: 6495618)
3.ÇAĞATAY ALTUĞ (2017). Managers’ Opinions on Effects of Corporate Entrepreneurship Factors on the Performances of Health Institutions: Tokat Sample. Manas Journal of Social Studies, 6(4), 627-637. (Yayın No: 3926389)
4.KENDİRLİ SELÇUK,ÇANKAYA MUHAMMET,ÇAĞATAY ALTUĞ (2017). ANALYSIS OF CAUSALITY OF THE FOREIGN DIRECT INVESTMENT WITH ECONOMIC GROWTH: APPLICATION OF TURKEY. PEOPLE: International Journal of Social Sciences, 3(1), 612-628., Doi: 10.20319/pijss.2017.s31.612623 (Yayın No: 4113445)
5.KENDİRLİ SELÇUK,ÇANKAYA MUHAMMET,ÇAĞATAY ALTUĞ (2017). THE EFFECTS OF GLOBAL ECONOMIC CRISIS OF 2008 TO FINANCIAL STATEMENTS AND LIQUIDITY RATIOS WHICH COMPANIES ARE SETTLED IN BIST ENERGY SECTOR (2005-2013 TERM REVIEW). Journal of Economic Development, Environment and People, 6(1), 6-21. (Yayın No: 4113256)
6.ÖZTÜRK ZEKAİ,Kızılkaya Selman,ÇAĞATAY ALTUĞ (2016). Students’xx Opınıons Regardıng Strategıc Management Course’s Instructed In The Graduate Programs Level Of Gaınıng Qualıfıed Employee To Busıness: A Study At Gazı Unıversıty. International Online Journal of Education and Teaching, 3(3), 173-184. (Yayın No: 4193977)
7.UYGUR AKYAY,ÇAĞATAY ALTUĞ (2015). Nepotism in Impact Employee Performance Evaluation Form with Family Business. International Journal of Management Sciences, 5(2), 136-146. (Yayın No: 4193982)
8.ÇAĞATAY ALTUĞ,IŞIK YUSUF,KARSLIOĞLU İDRİS (2014). Bireylerin Yaşadığı İş – Aile Çatışmasının Iş Performansına, Aile Tatminine Ve Aile Ortamina Etkisi. Elektronik Mesleki Gelişim Ve Araştırmalar Dergisi, 2(1), 64-83. (Yayın No: 4193985)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.ÇAĞATAY ALTUĞ,KIZILKAYA SELMAN (2020). MOTİVASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER BAĞLAMINDA İNCELENMESİ: SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÖRNEĞİ. V. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar KongresiFen ve Sağlık (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6705690)
2.ÇAĞATAY ALTUĞ,ARSLAN ÜMİT (2019). HEMŞİRELERİN ÖRGÜT KÜLTÜRÜ ALGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. IV. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5831957)
3.ÇAĞIRAN KENDİRLİ HÜLYA,ÇAĞATAY ALTUĞ (2019). in enterprises the conflicts effect on the administrator and employee job satisfaction and productivity. Eurasia Business and Economics Society EBES (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4193997)
4.KENDİRLİ SELÇUK,ÇAĞATAY ALTUĞ,KARSLIOĞLU İDRİS (2019). A case Study on SME’xxs Financial Problems Study in Kars Province. EBES Eurasia Business and Economics Society (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4193996)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.ÇAĞATAY ALTUĞ,DAL BERRİN,DAL TARIK (2019). İŞ YERİNDE YAŞANAN ÇATIŞMALARIN BÜRO ÇALIŞANLARINDAKİ İŞ TATMİN DÜZEYİ. 13. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4194001)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
1.Teoriden Uygulamaya Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim Araçları (2020)., ÇAĞATAY ALTUĞ,ÖZTÜRK ZEKAİ, Gazi Kitabevi, Sayfa Sayısı: 270, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 6705735)
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Sağlık Kurumlarında Yönetim (2019)., ÇAĞATAY ALTUĞ, Siyasal Yayınevi - Ünal Sevindik, Editör: Prof. Dr. Zekai Öztürk, Sayfa Sayısı: 639, ISBN: 9786059221986, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4902860)
2.Eğitimciler İçin Bilişim Teknolojileri (2014)., ERYILMAZ SELAMİ,ÇAĞATAY ALTUĞ, Pegem Yayıncılık, Editör: Selami Eryılmaz, Hüseyin Çakır, Sayfa Sayısı: 628, ISBN: 9786053647232, Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 4193993)
3.Eğitimciler İçin BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (2014)., POYRAZOĞLU OĞUZ,ÇAĞATAY ALTUĞ, Pegem, Editör: Selami Eryılmaz, Hüseyin Çakır, Sayfa Sayısı: 628, ISBN: 9786053647232, Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 4193990)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.GOP Üniversitesi Öğretim Birimlerinin Bilgisayar Temelli Teknolojik Alt Yapısının Geliştirilmesi, Diğer (Ulusal), Araştırmacı, 02.05.2017-26.12.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)
2.İş Kur Meslek Edindirme Projesi, DİĞER, Eğitmen (Tamamlandı)
3.Türkiye de Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi METEK Projesi, Avrupa Birliği, Uzman (Devam Ediyor) (ULUSLARARASI)
4.MEGEP Mesleki Eğitim Geliştirme Projesi, Avrupa Birliği, Uzman (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)
Üniversite Dışı Deneyim

2011-2012Danışman ve EğitimciÇağatay Bilgisayar ve Eğtim Danışmanlık, Eğitmenlik ve Eğitim Koordinatörlüğü, (Ticari (Özel))
2009-2011Bilgi İşlem Sorumlusu ve Proje YöneticisiEBS Teknoloji, Sistem mimarlığı, server yapımı, ağ oluşturma, avrupa birliği projeleri yöneticisi., (Ticari (Özel))
2009-2012DanışmanKagikader, Proje Danışmanı ve Eğitim Koordinatörü, (Sivil Toplum Kuruluşu)