GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

KUBİLAY ÖZYERž

[ PROFESÖR DOKTOR ]

PROF. DR. Kubilay ÖZYER

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

kubilay.ozyer@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 

Bölüm

İşletme Bölümü 

Anabilim Dalı

Yönetim Ve Organizasyon Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Hacettepe Üniversitesi (2004- 2010)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Hacettepe Üniversitesi (2001- 2004)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Yönetim Organizasyon Ve Örgütsel Davranış (Yl) (Tezli)

LİSANS, Anadolu Üniversitesi (2014- 2019)

Açıköğretim Fakültesi - Sosyoloji Bölümü

LİSANS, Hacettepe Üniversitesi (1994- 1999)

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi - İşletme Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Etik İklim Ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkide Örgütsel Bağlılık Ve İş Tatmininin Düzenleyici Rolü", Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010

YÜKSEK LİSANS, "Duygusal Zeka İle Örgütsel Bağlılık Ve Bağlılığın Alt Formları Arasındaki İlişkilerin Saptanmasına Yönelik Ampirik Bir Çalışma", Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı - Organizasyon

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Profesör, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme Bölümü/Yönetim Ve Organizasyon Anabilim Dalı/ (2019- Devam Ediyor)

Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme Bölümü/Yönetim Ve Organizasyon Anabilim Dalı/ (2014- 2019)

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme Bölümü/Yönetim Ve Organizasyon Anabilim Dalı/ (2010- 2014)

Araştırma Görevlisi, Hacettepe Üniversitesi/İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme Bölümü/Yönetim Ve Organizasyon Anabilim Dalı/ (2001- 2010)


İdari Görevler

Dekan, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Bölüm Başkanı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Anabilim Dalı Başkanı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Anabilim Dalı Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

verdiği dersler

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Murat AYMAK, "Örgütsel Güven Ve Örgütsel Yabancılaşmanın Örgüt İklimi Etkisi Üzerine Bir Araştırma", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Ana Bilim Dalı, 2021

Yüksek Lisans, Abdulkadir SİNAN, "İtibar Yönetiminin Performansa Etkisinde Personel Güçlendirmenin Aracılık Rolü", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Ana Bilim Dalı, 2018

Yüksek Lisans, Umut AKTAŞ, "Örgüt İkliminin Politik Davranışlara Olan Etkisinde Algılanan Örgütsel Adaletin Aracılık Rolü", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Ana Bilim Dalı, 2017

Yüksek Lisans, Ayşe BERK, "Algılanan Örgütsel Desteğin Çalışanların Tükenmişlikleri Üzerindeki Etkisi : Yaşlı Bakım Sektörü Üzerine Bir Araştırma", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Ana Bilim Dalı, 2016

Yüksek Lisans, Abdulkadir KARACA, "İçsel Ve Dışsal Motivasyonun Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Ana Bilim Dalı, 2016

Yüksek Lisans, Zafer OKTAY, "Çalışanların İç Ve Dış Kontrol Odaklarının Duygusal Zekayla İlişkisi: Kamuda Bir Alan Araştırması.", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Yönetim Ve Organizasyon Ana Bilim Dalı, 2013

Yüksek Lisans, İsmail ALİCİ, "Duygusal Zekanın Örgütsel Bağlılık Ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İle İlişkisi Ve Bir Uygulama", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Ana Bilim Dalı, 2011

Doktora, Metin GÜNAY, "Örgüt Kültürünün Örgütsel Adalet Algısına Etkisi: Lider-Üye Etkileşimi Ve Örgütsel Kayırmacılık Algısının Aracılık Rolü", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Ana Bilim Dalı, 2022

Doktora, Ahmet Serhat ANAÇ, "İşe Bağlılığın İş Performansı Ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde Duygusal Emeğin Aracılık Rolü", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Lisansüstü Eğitim Enstitüsü/İşletme Ana Bilim Dalı, 2021

Doktora, Selim ÇAKAR, "Örgüt İkliminin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ve Tükenmişlik Üzerindeki Etkisinde Duygusal Emeğin Aracılık Rolü: Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Ana Bilim Dalı, 2020

Doktora, İsmail ALİCİ, "Algılanan Örgütsel Destek İle Örgütsel Sinizmin Örgütsel Performansa Olan Etkisinde Pozitif Psikolojik Sermayenin Aracılık Etkisi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Ana Bilim Dalı, 2020

Doktora, Ahmet MUMCU, "Örgüt İkliminin Örgütsel Sinizm Üzerindeki Etkisinde İzlenim Yönetimi Taktikleri Ve Lider-Üye Etkileşiminin Aracılık Rolü", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Ana Bilim Dalı, 2018

Doktora, Muhammad Farooq JAN, "The Effect Of Big Five Personality Traits On Leader Member Exchange And Organization Citizenship Behavior: A Case Of Khyber Pakhtunkhwa Universities", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Ana Bilim Dalı, 2018

Doktora, Muhammad Faheem JAN, "The Moderating Role Of Leadership İn Explaining The Relationship Between Job Stress And Job Performance: A Study Of Banking Sector Of Pakistan", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Ana Bilim Dalı, 2018

Doktora, Mustafa CANBEK, "Rol Belirsizliği Ve Rol Çatışmasının, İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisinde Duygusal Zekanın Düzenleyici Rolü", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Ana Bilim Dalı, 2017

Doktora, Müslüme AKYÜZ, "Cinsiyet Ayrımcılığının Örgütsel Sapma Davranışları Üzerindeki Etkisinde Öz-Yeterliliğin Aracılık Rolü: Sağlık Kurumlarında Bir Araştırma", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Ana Bilim Dalı, 2016

Doktora, Engin KANBUR, "Çalışanların Bireysel Yaratıcılık Düzeylerinin İç Girişimcilik Performansları Üzerindeki Etkisinde Algılanan Örgütsel Desteğin Aracılık Rolü", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Ana Bilim Dalı, 2015

Doktora, Yılmaz SEÇGİN, "Kontrol Odağının Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisinde Personel Güçlendirmenin Aracılık Rolü: Ankara İl Merkezindeki Dört Ve Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Ana Bilim Dalı, 2014

Doktora, Ufuk ORHAN, "Korku Ve Grup Düşünüşün Hatalı Karar Verme Üzerine Etkisi: Sağlık Sektöründe Bir Araştırma", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Ana Bilim Dalı, 2013

Editörlük

21. Yüzyılda Örgütsel Davranış, Kitap, Editör, Beta yayıncılık, 24.11.2017

3 Örgütsel Davranış Kongresi Bildiriler Kitabı, Kitap, Editör, Aybil

Geleceğin Dünyasında Bilimsel Ve Mesleki Çalışmalar, Kitap, Editör, Ekin, 01.10.2019

International Journal Of Business And Management Sciences (Index Copernicus, DRJI, ESJI), Dergi, Editör, Online, 01.01.2019

Örgütsel Davranış Araştırmaları Dergisi (SCI-Expanded), Dergi, Editör, Odad

Örgütsel Davranış Araştırmaları Dergisi (ESCI: Emerging Sources Citation Index), Dergi, Editör, ODAD, 30.10.2017

Örgütsel Davranış Araştırmaları Dergisi (ESCI: Emerging Sources Citation Index), Dergi, Editör, ODAD, 31.03.2017

Stratejik Yönetim Araştırmaları Dergisi (Index Copernicus, DRJI), Dergi, Editör, Online, 01.01.2018

Stratejik Yönetim Araştırmaları Dergisi (DRJI, Scientific Indexing Services, Rootindexing, ResearchBib, indexcopernicus.), Dergi, Editör, DERGİPARK, 30.11.2021

Stratejik Yönetim Araştırmaları Dergisi (Rootindexing,DRJI, Scientific Indexing Services, ResearchBibIndex , CopernicusIndex), Dergi, Editör, DERGİPARK, 31.03.2018

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1   ORHAN UFUK, ÖZYER KUBİLAY, Yüksel Alev, (2020). "İş-Aile Çatışmasında Yeni Temaların İçerik Analizi İle Keşfedilmesi: Eğitim Sektörü Örneği ", Sosyal Bilimler Araştırmalar Dergisi, 120-129. (Yayın No: 6908284)

2   AKYÜZ MÜSLÜME,ÖZYER KUBİLAY, (2018). "Güneş Doğudan Yükselir: Günümüz Örgütlerine Yol Gösterici Olarak Ahilik Sistemi", Route Educational And Social Science Journal, 5(5), 197-209., Doi: doi.org/10.17121/ressjournal.997 (Yayın No: 4476028)

3   AKYÜZ MÜSLÜME,ÖZYER KUBİLAY, (2018). "Cinsiyet Ayrımcılığının Örgütsel Sapma Davranışları Üzerindeki Etkisinde Öz-Yeterliliğin Aracılık Rolü: Sağlık Kurumlarında Bir Araştırma", . Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, (Yayın No: 4687770)

4   ÖZYER KUBİLAY,YALAP OSMAN,SOBACI FATİH, (2018). "Değerlerin Bireylerarası Sapma Davranışları Üzerindeki Etkisi: Akademisyenler Üzerinde Bir Araştırma", Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (Yayın No: 4391225)

5   ÖZER TÜLAY,ÖZYER KUBİLAY, (2018). "Örgütsel Adalet: Akademisyenler Üzerinde Metaforik Bir Araştırma", Journal Of Organizational Behavior Research, 3(1), 69-86. (Yayın No: 4713131)

6   KANBUR ENGİN,CANBEK MUSTAFA,ÖZYER KUBİLAY, (2017). "Çalışanların Sosyal Destek Düzeyleri İle Algıladıkları Performansları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Tokat İl Emniyet Müdürlüğünde Bir Araştırma", The Journal Of Academic Social Science Studies, (59), 309-322., Doi: 10.9761 (Yayın No: 4215280)

7   ÖZYER KUBİLAY,POLATCI SEMA, (2017). "The Effects Of Organizational And Social Support On Employees Psychological Well-Being", People: International Journal Of Social Sciences, 3(3), 258-267. (Yayın No: 3902933)

8   ORHAN UFUK,ÖZYER KUBİLAY, (2016). "I Whistleblos As I Am A University Student: An Investigation On The Relationship Between Self-Efficacy And Whistleblowing", International Journal Of Business Administration And Management Research, 2(1), (Yayın No: 4720871)

9   ÖZYER KUBİLAY,Berk Ayşe,POLATCI SEMA, (2016). "Does The Perceived Organizational Support Reduce Burnout? A Survey İn Turkish Health Sector", International Journal Of Business Administration And Management Research, 29(2), (Yayın No: 4720535)

10   SEÇGİN YILMAZ,ÖZYER KUBİLAY, (2016). "The Medıatıng Role Of Empowerment On The Affect Of Locus Of Control Onto The Organızatıonal Commıtment A Survey On Four And Fıve Stars Hotel In The Cıty Centre Of Ankara", International Journal Of Eurasia Social Sciences, 7(22), 249-277. (Yayın No: 2942768)

11   ÖZYER KUBİLAY,ALİCİ İSMAİL, (2015). "Duygusal Zeka İle Örgütsel Bağlılık Ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisi Üzerine Ampirik Bir Araştırma", Journal Of World Of Turks, 7(1), 69-85. (Yayın No: 1692917)

12   POLATCI SEMA,ÖZYER KUBİLAY, (2015). "Duygusal Emek Stratejilerinin Duygusal Zekanın Tükenmişliğe Etkisindeki Aracılık Rolü", Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(3), 131-156. (Yayın No: 1692022)

13   POLATCI SEMA,ÖZYER KUBİLAY, (2015). "Rol Stresörlerinin Tükenmişlik Üzerindeki Etkilerine Yönelik Bir Araştırma", The Journal Of Academic Social Science Studies, 33(1), 29-40., Doi: 10.9761/JASSS2810 (Yayın No: 1692078)

14   ORHAN UFUK,ÖZYER KUBİLAY, (2013). "Sağlık Sektöründe Korku Ve Hatalı Karar Verme İlişkisi Üzerine Bir Araştırma", The Journal Of Academic Social Science Studies, 6(8), 719-736., Doi: dx.doi.org/10.9761/JASSS1942 (Yayın No: 1701839)

15   ÖZYER KUBİLAY,ENGİN KANBUR, (2012). "Toplam Kalite Yönetiminden Yöneticilerin Motivasyonuna Uzanan Yolun İncelenmesi Üzerine Ampirik Bir Çalışma", Journal Of World Of Turks, 4(2), 213-232. (Yayın No: 1701953)

16   ÖZYER KUBİLAY,ORHAN UFUK, (2012). "Cam Tavan Sendromunun Çalışanların Korku Düzeylerine Etkisi Varmıdır Eğitim Sektörü Üzerinde Bir Uygulama", The Journal Of Academic Social Science Studies, 5(8), 971-987. (Yayın No: 1709757)

17   ÖZYER KUBİLAY,EROL YÜCEL,ALİCİ İSMAİL, (2012). "An Emperical Research Upon The Relation Between Emotional Intelligence And Organizational Citizenship Behavior", Vadyba Journal Of Management, 20(1), 19-28. (Yayın No: 1705946)

18   YİĞİT SEMA,ÖZYER KUBİLAY, (2011). "Sürdürülebilir Rekabet Üstünlüğü Kaynağı Olarak Bilgi", Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 11(21), 333-360. (Yayın No: 4720657)

19   ÖZYER KUBİLAY,AZİZOĞLU ÖZNUR,Gülnaz Fahreeva, (2011). "A Study About Relationship Between Intelligence And Life Satisfaction", Akademik Bakış, 25(1), 1-20. (Yayın No: 1683603)

20   ÖZYER KUBİLAY,ERENLER TEKMEN ESRA,AZİZOĞLU ÖZNUR,GÜNEY SEMRA, (2011). "An Investigation Of Employee Silence Within Turkish Organizations", Journal Of Management And World Business Research, 8(1), 49-59. (Yayın No: 1709877)

21   ÖZYER KUBİLAY, (2011). "The Relationship Between Job Satisfaction Subdimensional Of Job Satisfaction And Turnover Intention A Survey İn Turkish Business Context", Vadyba Journal Of Management, 19(2), 67-74. (Yayın No: 1709782)

22   ÖZYER KUBİLAY,MİSKİ AYDIN EREN,AZİZOĞLU ÖZNUR,ERENLER TEKMEN ESRA, (2010). "A Study Of The Relationsship Between Ethical Climate And Turnover Intetion İn Turkish Context", Journal Of Management And World Business Research, 7(1), 1-12. (Yayın No: 1709893)

23   AZİZOĞLU ÖZNUR,ÖZYER KUBİLAY,ERENLER TEKMEN ESRA, (2009). "An Emperical Investigation Between Locus Of Control And Life Satisfaction", Management And Education, 5(1), 183-188. (Yayın No: 1710580)

24   ALPAR MUSTAFA ÖZER,ALGÜR SEDEN,ÖZYER KUBİLAY, (2009). "Importance Of Empathy İn Tourism Sector An Emperical Research Intended For University Students At Travel And Hotel Management", Management And Education, 5(1), 74-79. (Yayın No: 1709996)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1   MUMCU AHMET, ÖZYER KUBİLAY, (2021). "Örgüt İkliminin Örgütsel Sinizm Üzerindeki Etkisinde Lider-Üye Etkileşiminin Aracılık Rolü", Yönetim Bilimleri Dergisi, 19(39), 63-94., Doi: 10.35408/comuybd.683576 (Yayın No: 7423332)

2   CİNDİLOĞLU MİHRİBAN,ÖZYER KUBİLAY,CANBEK Mustafa, (2017). "Duygusal Bağlılık Ve Çağdaş Örgüt Yapıları Arasındaki İlişki", Researcher Social Science Studies, 5(9), 265-279., Doi: 10.18301/rss.312 (Yayın No: 3542017)

3   KANBUR ENGİN,ÖZYER KUBİLAY,AKYÜZ MÜSLÜME, (2017). "Normatif Örgütsel Bağlılığın Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkisi: Sağlık Çalışanları Üzerine Bir Araştırma", Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (Asos Journal), 5(52), 300-316. (Yayın No: 3576920)

4   KANBUR ENGİN,ÖZYER KUBİLAY,CANBEK MUSTAFA, (2017). "Çalışanların Sosyal Destek Düzeyleri İle Algıladıkları Performansları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Tokat İl Emniyet Müdürlüğünde Bir Araştırma.", The Journal Of Academic Social Science Studies, 10(59), 309-322., Doi: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7167 (Yayın No: 3622562)

5   ÇAKAR SELİM,ÖZYER KUBİLAY, (2016). "Yıyecek Içecek Sektöründe Örgütsel Bağlılığın Ve Algılanan Örgütsel Adaletın Çalısanların Isten Ayrılma Nıyetıne Etkılerı Alt Boyutlar Bağlamında Bır Arastırma", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 11(2), 227-245. (Yayın No: 2942812)

6   KANBUR ENGİN,ÖZYER KUBİLAY, (2016). "Çalışanların Bireysel Yaratıcılık Düzeylerinin İç Girişimcilik Performanslarına Etkisi", Yönetim Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 14(2), 264-275., Doi: dx.doi.org/10.11611/JMER178484 (Yayın No: 2942716)

7   Akyüz Müslüme,ÖZYER KUBİLAY, (2016). "Cinsiyet Ayrımcılığının Örgütsel Sapma Davranışları Üzerindeki Etkisi Sağlık Kurumlarında Bir Araştırma", Örgütsel Davranış Araştırmaları Dergisi, 1(2), 53-76. (Yayın No: 3132376)

8   KANBUR ENGİN,Canbek Mustafa,ÖZYER KUBİLAY, (2016). "Örgütlerde Rol Belirsizliği Ve Rol Çatışmasının Çalışanların Öz Yeterlilik Algıları Üzerindeki Etkisi", Örgütsel Davranış Araştırmaları Dergisi, 1(1), 16-34. (Yayın No: 3132113)

9   ÖZYER KUBİLAY,IRK ERSİN,ANAÇ AHMET SERHAT, (2015). "İş Tatmini Ve Yaşam Tatmini İlişkisinde İş Arkadaşlığının Aracılık Rolü", Cumhuriyet Üniversitesi İibf Dergisi, 16(1), 261-278. (Yayın No: 1692872)

10   ÖZYER KUBİLAY,AZİZOĞLU ÖZNUR, (2014). "İş Hayatında Kadınların Önündeki Cam Tavan Engelleri İle Algılanan Örgütsel Adalet Arasındaki İlişki", Aibü İibf Ekonomik Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(1), 139-156. (Yayın No: 1711079)

11   ÖZYER KUBİLAY,ORHAN UFUK,DÖNMEZ ORHAN DEMET, (2012). "Sağlık Sektöründe Çalışanların Demografik Özellikleri Kişilik Özellikleri Ve Kültürel Değerleri Üzerine Bir Çoklu Durum Çalışması", Mkü Sosyal Bilimler Dergisi, 9(19), 177-190. (Yayın No: 1711699)

12   ORHAN UFUK,ÖZYER KUBİLAY, (2012). "Akademisyenlere Uygulanan Psikolojik Tacize Yönelik Ampirik Bir Çalışma", Ege Akademik Bakış, 12(4), 511-518. (Yayın No: 1711608)

13   ÖZYER KUBİLAY,ORHAN UFUK,DÖNMEZ ORHAN DEMET, (2012). "Demografik Özelliklerinörgütsel Vatandaşlık Davranışının Alt Boyutları İle İlişkisi Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama", Dokuz Eylül Üniversitesi İibf Dergisi, 27(1), 181-204. (Yayın No: 1711971)

14   ÖZYER KUBİLAY,AZİZOĞLU ÖZNUR, (2010). "Demografik Değişkenlerin Kişilerin Etik Tutumları Üzerindeki Etkileri", Aibü İibf Ekonomik Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(2), 59-84. (Yayın No: 1711167)

15   AZİZOĞLU ÖZNUR,ÖZYER KUBİLAY, (2010). "Polislerde Tükenmişlik Sendromu Üzerine Bir Ampirik Çalışma", Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 21(1), 137-147. (Yayın No: 1711901)

16   AZİZOĞLU ÖZNUR,ÖZYER KUBİLAY, (2008). "Duygusal Bağlılık İle İş Tatmini Ve İş Tatmininin Alt Boyutları Arasındaki İlişkileri Analiz Etmeye Yönelik Ampirik Bir Çalışma", Sdü İibf Dergisi, 13(3), 129-151. (Yayın No: 1714832)

17   AZİZOĞLU ÖZNUR,ÖZYER KUBİLAY, (2006). "Farklı İki Üniversite Akademik Personelinin Duygusal Zorunlu Ve Normatif Bağlılıklarının Karşılaştırılması", Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 9(1), 5-23. (Yayın No: 1711802)

18   AZİZOĞLU ÖZNUR,ÖZYER KUBİLAY, (2003). "Duygusal Zekaya Etki Eden Demografik Değişkenlerin Belirlenmesine Yönelik Ampirik Bir Çalışma Hacettepe İibf Örneği", Hacettepe Üniversitesi İibf Dergisi, 21(1), 151-167. (Yayın No: 483923)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

1   ÖZYER KUBİLAY,ALİCİ İSMAİL (2019). The Relationship Between Perceived Organizational Support With Organizational Cynicism and Sub-Dimension: An Emperical Study. 2. International Conference on Contemporary Issues in Business and Economics (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6005853)

2   Sinan Abdulkadir,ÖZYER KUBİLAY,MUMCU AHMET (2019). An Emperical Study on the Effect of Employee Empowerment on Individual Performance. 2. International Conference on Contemporary Issues on Business and Economics (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6005821)

3   Sinan Abdulkadir,ÖZYER KUBİLAY,ANAÇ AHMET SERHAT (2019). An Emperical Study On The Impact of Reputation Management on Employee Performance. 2. International Conference on Contemporary Issues in Business and Economics (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6005806)

4   MUMCU AHMET,ÖZYER KUBİLAY (2018). The Effect of Organizational Climate on Organizational Cynicism: A Research on Banking Sector. International Conference on Contemporary Issues in Business and Economics (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4712298)

5   AKYÜZ MÜSLÜME, ÖZYER KUBİLAY, AKYÜZ MEHTAP (2018). Ahilik ve Liderlik. 4. Uluslararası Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4687462)

6   ÖZYER KUBİLAY, AKYÜZ MÜSLÜME (2018). The Effect of Gender Discrimination on Self- efficacy: A Research in Health Institutions. International Conference on Contemporary Issues in Business & Economics (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4690506)

7   AKYÜZ MÜSLÜME,ÖZYER KUBİLAY (2018). Güneş Doğudan Yükselir: Günümüz Çalışma Hayatında İş Ahlakı Anlayışına Yol Gösterici Olarak Ahilik Sistemi. Uluslararası Ahilikte İş ve Ticaret Ahlakı Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4690802)

8   ÇAKAR SELİM,GÜRSES FİKRET,ÖZYER KUBİLAY (2018). Hizmet Sektöründe Örgütsel Vatandaşlık Davranışının Ve Algılanan Örgütsel Adaletin İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Tokat İli Örneği. 4. Internatıonal Congress on Economıcs And Busıness Budapest/Hungary (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4571980)

9   ÖZYER KUBİLAY,Jan Muhammad Farooq,Jan Farzand Ali,Shabbir Asma (2018). Is Right Emotion With Creavity Influences Academic Performance?. 12th International Conference on Business, Social Sciences, Humanities and Education (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4713959)

10   ÖZYER KUBİLAY,ÜNÜVAR HANDE,CANBEK MUSTAFA (2017). Does cronyism trigger organizational cynicism? A case study of a manufacturing company. 22nd International Conference on Social Science and Humanities (ICSSH) (Özet Bildiri) (Yayın No:4215583)

11   KANBUR ENGİN,ÖZYER KUBİLAY,AKYÜZ MÜSLÜME (2017). Normatif Örgütsel Bağlılığın Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkisi: Sağlık Çalışanları Üzerine Bir Araştırma. II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3528218)

12   AKYÜZ MÜSLÜME,ÖZYER KUBİLAY (2017). Güneş Doğudan Yükselir: Günümüz Örgütlerine Yol Gösterici Olarak Ahilik Teşkilatı. III. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3841638)

13   CANBEK MUSTAFA,KANBUR ENGİN,ÖZYER KUBİLAY (2017). Çalışanların Sosyal Destek Düzeyleri İle Algıladıkları Performansları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi:Tokat İl Emniyet Müdürlüğünde Bir Araştırma. II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3528217)

14   CANBEK MUSTAFA,KANBUR ENGİN,ÖZYER KUBİLAY (2017). Çalışanların Sosyal Destek Düzeyleri İle Algıladıkları Performansları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Tokat İl Emniyet Müdürlüğünde Bir Araştırma. 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4215576)

15   ÖZYER KUBİLAY,POLATCI SEMA (2017). The Effects of Role Stressors on Psychological Well-Being. 22th International Conference on Social Science and Humanities (Özet Bildiri) (Yayın No:4029569)

16   ÖZYER KUBİLAY,Ünüvar Hande,Canbek Mustafa (2017). Does Cronyism Effect Organisational Cynism? A Practice in a Production Firm. 9. South Asian International Conference (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4027241)

17   POLATCI SEMA,ÖZYER KUBİLAY,Canbek Mustafa (2017). THE EFFECTS OF ORGANIZATIONAL AND SOCIAL SUPPORT ON JOB AND LIFE SATISFACTION. 9th South Asian International Conference (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3621262)

18   ORHAN UFUK,ÖZYER KUBİLAY (2016). I Whistleblow As I Am a University Student An Investigation on the Relationship BetweenSelf Efficacy and Whistleblowing. FourthEngineering and Management 2016International Conference on Science, Technology (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3133275)

19   ÖZYER KUBİLAY,Berk Ayşe,POLATCI SEMA (2016). Does the Perceived Organizational SupportReduce Burnout A Survey on Turkish Health Sector. FourthEngineering and Management 2016International Conference on Science, Technology (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3133064)

20   POLATCI SEMA,ÖZYER KUBİLAY (2016). When Employees Engage In Workplace Incivility The Effects of Role Ambiguity and Role Conflict. FourthEngineering and Management 2016International Conference on Science, Technology (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3132892)

21   POLATCI SEMA,ÖZYER KUBİLAY,TURAN HACER ÇİĞDEM (2015). A Study in Banking Sector to Measure A Relationship Between Role Conflict and Organizational Citizenship Behavior. Multidisciplinary Academic Conference on Economics, Management and Marketing (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1692772)

22   ÖZYER KUBİLAY,AZİZOĞLU ÖZNUR (2014). The relationship Between Informal Relationship and Organisational Commitment A Survey in Turkish Business Context. Western Business and Management Association International Research Conference (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1717938)

23   ÖZYER KUBİLAY,AZİZOĞLU ÖZNUR,MİHRİBAN CİNDİLOĞLU,ERYİĞİT RECEP (2014). Does Organisational Justice have effect on Empowerment A Study in Turkish Business Context. The 2014 IBEA International Conference on Business, Economics and Accounting (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1717576)

24   ÖZYER KUBİLAY,ERYİĞİT MEHMET,AYTUNÇ ERBAHARLI (2013). The Relationship Between Burnout and Organizational Commitment A Survey in Turkish Business Context. The 2013 IBEA International Conference on Business, Economics and Accounting (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1717812)

25   ÖZYER KUBİLAY Etik Algı ve Kontrol Odağı Arasındaki İlişkiyi Saptamaya Yönelik Bir Çalışma. EBEN AC 2008 konferansı (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:483750)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

1   AKYÜZ MÜSLÜME,ÖZYER KUBİLAY (2019). Geçmişin İzlerinde Dünya Savaşları ve ”İkincil İşgücü” Olarak Kadınlar. 2. İşletme Tarihi Konferansı (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5040850)

2   KILINÇ MEHMET BURAK,ÖZYER KUBİLAY (2019). Modern İşletme Yönetiminin Kökenleri, Doğudan: İbn Haldun. 2. İşletme Tarihi Konferansı (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5040743)

3   ENGİN KANBUR,MUSTAFA CANBEK,ÖZYER KUBİLAY (2015). Örgütlerde Rol Belirsizliği ve Rol Çatışmasının Çalışanların Öz Yeterlilik Algıları Üzerindeki Etkisi. 3. Örgütsel Davranış Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1718046)

4   ÖZYER KUBİLAY,GÜLTEKİN ZÜMRAL,MUSTAFA CANBEK (2014). Çalışanların Ücret Tatmin Düzeyleri Örgütten Sapma Davranışlarını Etkiler mi Bir Alan Araştırması. 2. Örgütsel Davranış Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1718162)

5   ÖZYER KUBİLAY,KANBUR AYSUN,KANBUR ENGİN (2013). Arkadaşlık Mutluluk Getirir mi İşyeri Arkadaşlığı ile iş Tükenmişliği İlişkisi Üzerine Bir Araştırma. 1. Örgütsel Davranış Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1718218)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

1   Sosyoekonomik Boyutlarıyla İnovasyon (2018)., ÇAKAR SELİM,GÜRSES FİKRET,ÖZYER KUBİLAY, Mcbü Yayınları, Editör: Mustafa Mıynat, Ahmet Vecdi Can, Sayfa Sayısı: 852, ISBN: 9789758628728, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4713807)

2   The Professıonal And Socıal Development Of Prıson Staff (2017)., ÖZYER KUBİLAY, Eos Basım Yayın, Editör: Tahsin İlhan, Fatih Yılmaz, Kerem Kılıçer, Erdal Şenocak, Sayfa Sayısı: 304, İngilizce(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 3971925)

3   21. Yüzyılda Örgütsel Davranış (2017)., ÖZYER KUBİLAY,POLATCI SEMA,IRK ERSİN,ALİCİ İSMAİL,KANBUR ENGİN,AKYÜZ MÜSLÜME,CİNDİLOĞLU MİHRİBAN,Canbek Mustafa,GÜNAY METİN,SOBACI FATİH,MUMCU AHMET,ÜNÜVAR HANDE,YALAP OSMAN,YILMAZ HÜSEYİN, Beta Yay., Editör: Kubilay Özyer, Sema Polatcı, Sayfa Sayısı: 276, ISBN: 978-605-333-995-3, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3971891)

4   Marketing Management And International Business (2013)., ÖZYER KUBİLAY,GÜNEY SEMRA,AZİZOĞLU ÖZNUR,ERENLER TEKMEN ESRA, Global Publishing House, Editör: Ogunmokun Gabriel, Abbay Rony, Sayfa Sayısı: 300, ISBN: 978-0-9876006-, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1715086)

5   Business Ethics Contemporary Global And Regional Issues (2012)., AZİZOĞLU ÖZNUR,MİSKİ AYDIN EREN,ÖZYER KUBİLAY, Lambert Academic Publishing, Editör: Robinson Simon, Arslan Mahmut, Sayfa Sayısı: 349, ISBN: 978-3-659-10652-1, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1717276)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

1   "ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ÖRGÜTSEL ADALET ALGISINA ETKİSİ LİDER-ÜYE ETKİLEŞİMİ VE NEPOTİZMİN ARACILIK ROLÜ.", ARAŞTIRMA PROJESİ, Danışman, 10.05.2017 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

2   "Tokat İli Mermer Endüstrisi Sektör Araştırması ve Rekabetçilik Analizi", DİĞER, Uzman (Tamamlandı)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

1999-2000, İngilizce Öğretmeni, Turhal Kız Meslek Lisesi, İngilizce öğretmeni

2000-2000, İdari ve Muhasebe Sorumlusu, Mengerler Mercedes Türk A.Ş., İdari ve muhasebe

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:kubilay.ozyer@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2004-2010
Hacettepe Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme (Dr)

Tez Adı:Etik İklim Ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkide Örgütsel Bağlılık Ve İş Tatmininin Düzenleyici Rolü
Yüksek Lisans
2001-2004
Hacettepe Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Yönetim Organizasyon Ve Örgütsel Davranış (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Duygusal Zeka İle Örgütsel Bağlılık Ve Bağlılığın Alt Formları Arasındaki İlişkilerin Saptanmasına Yönelik Ampirik Bir Çalışma
Lisans
2014-2019
Anadolu Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi/Sosyoloji Bölümü

Lisans
1994-1999
Hacettepe Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme BölümüAkademik Görevler

Profesör
2019-
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/YÖNETİM VE ORGANİZASYON ANABİLİM DALI/
Doçent
2014-2019
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/YÖNETİM VE ORGANİZASYON ANABİLİM DALI/
Yardımcı Doçent
2010-2014
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/YÖNETİM VE ORGANİZASYON ANABİLİM DALI/
Araştırma Görevlisi
2001-2010
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/YÖNETİM VE ORGANİZASYON ANABİLİM DALI/


İdari Görevler

Dekan
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Bölüm Başkanı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Anabilim Dalı Başkanı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Anabilim Dalı Başkanı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.İsmail ALİCİ, (2011)., "Duygusal zekanın örgütsel bağlılık ve örgütsel vatandaşlık davranışı ile ilişkisi ve bir uygulama", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
2.Ufuk ORHAN, (2013)., "Korku ve grup düşünüşün hatalı karar verme üzerine etkisi: Sağlık sektöründe bir araştırma", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Ana Bilim Dalı, Doktora
3.Zafer OKTAY, (2013)., "Çalışanların iç ve dış kontrol odaklarının duygusal zekayla ilişkisi: Kamuda bir alan araştırması.", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Yönetim Ve Organizasyon Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
4.Yılmaz SEÇGİN, (2014)., "Kontrol odağının örgütsel bağlılık üzerine etkisinde personel güçlendirmenin aracılık rolü: Ankara il merkezindeki dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinde bir araştırma", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Ana Bilim Dalı, Doktora
5.Engin KANBUR, (2015)., "Çalışanların bireysel yaratıcılık düzeylerinin iç girişimcilik performansları üzerindeki etkisinde algılanan örgütsel desteğin aracılık rolü", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Ana Bilim Dalı, Doktora
6.Müslüme AKYÜZ, (2016)., "Cinsiyet ayrımcılığının örgütsel sapma davranışları üzerindeki etkisinde öz-yeterliliğin aracılık rolü: Sağlık kurumlarında bir araştırma", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Ana Bilim Dalı, Doktora
7.Ayşe BERK, (2016)., "Algılanan örgütsel desteğin çalışanların tükenmişlikleri üzerindeki etkisi : Yaşlı bakım sektörü üzerine bir araştırma", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
8.Abdulkadir KARACA, (2016)., "İçsel ve dışsal motivasyonun örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
9.Umut AKTAŞ, (2017)., "Örgüt ikliminin politik davranışlara olan etkisinde algılanan örgütsel adaletin aracılık rolü", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
10.Mustafa CANBEK, (2017)., "Rol belirsizliği ve rol çatışmasının, işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde duygusal zekanın düzenleyici rolü", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Ana Bilim Dalı, Doktora
11.Ahmet MUMCU, (2018)., "Örgüt ikliminin örgütsel sinizm üzerindeki etkisinde izlenim yönetimi taktikleri ve lider-üye etkileşiminin aracılık rolü", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Ana Bilim Dalı, Doktora
12.Abdulkadir SİNAN, (2018)., "İtibar yönetiminin performansa etkisinde personel güçlendirmenin aracılık rolü", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
13.Muhammad Farooq JAN, (2018)., "The effect of big five personality traits on leader member exchange and organization citizenship behavior: A case of khyber Pakhtunkhwa universities", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Ana Bilim Dalı, Doktora
14.Muhammad Faheem JAN, (2018)., "The moderating role of leadership in explaining the relationship between job stress and job performance: A study of banking sector of Pakistan", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Ana Bilim Dalı, Doktora
15.Selim ÇAKAR, (2020)., "Örgüt ikliminin örgütsel vatandaşlık davranışı ve tükenmişlik üzerindeki etkisinde duygusal emeğin aracılık rolü: Konaklama işletmelerinde bir araştırma", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Ana Bilim Dalı, Doktora
16.İsmail ALİCİ, (2020)., "Algılanan örgütsel destek ile örgütsel sinizmin örgütsel performansa olan etkisinde pozitif psikolojik sermayenin aracılık etkisi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Ana Bilim Dalı, Doktora
17.Ahmet Serhat ANAÇ, (2021)., "İşe bağlılığın iş performansı ve işten ayrılma niyetine etkisinde duygusal emeğin aracılık rolü", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Lisansüstü Eğitim Enstitüsü/İşletme Ana Bilim Dalı, Doktora
18.Murat AYMAK, (2021)., "Örgütsel güven ve örgütsel yabancılaşmanın örgüt iklimi etkisi üzerine bir araştırma", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
19.Metin GÜNAY, (2022)., "Örgüt Kültürünün Örgütsel Adalet Algısına Etkisi: Lider-Üye Etkileşimi ve Örgütsel Kayırmacılık Algısının Aracılık Rolü", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Ana Bilim Dalı, Doktora


Editörlük

1.Stratejik Yönetim Araştırmaları Dergisi(Index Copernicus, DRJI), Dergi, Editör, Online, 01.01.2018
2.Stratejik Yönetim Araştırmaları Dergisi(DRJI, Scientific Indexing Services, Rootindexing, ResearchBib, indexcopernicus.), Dergi, Editör, DERGİPARK, 30.11.2021
3.International Journal of Business and management Sciences(Index Copernicus, DRJI, ESJI), Dergi, Editör, Online, 01.01.2019
4.Geleceğin Dünyasında Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar, Kitap, Editör, Ekin, 01.10.2019
5.Örgütsel Davranış Araştırmaları Dergisi(SCI-Expanded), Dergi, Editör, Odad
6.Örgütsel Davranış Araştırmaları Dergisi(DRJI), Dergi, Editör, Diğer
7.Stratejik Yönetim Araştırmaları Dergisi(Rootindexing,DRJI, Scientific Indexing Services, ResearchBibIndex , CopernicusIndex), Dergi, Editör, DERGİPARK, 31.03.2018
8.Örgütsel Davranış Araştırmaları Dergisi(ESCI: Emerging Sources Citation Index), Dergi, Editör, ODAD, 30.10.2017
9.Örgütsel Davranış Araştırmaları Dergisi(ESCI: Emerging Sources Citation Index), Dergi, Editör, ODAD, 31.03.2017
10.21. Yüzyılda Örgütsel Davranış, Kitap, Editör, Beta yayıncılık, 24.11.2017
11.3 Örgütsel Davranış Kongresi Bildiriler Kitabı, Kitap, Editör, Aybil
Üniversite Dışı Deneyim

2000-2000İdari ve Muhasebe SorumlusuMengerler Mercedes Türk A.Ş., İdari ve muhasebe
1999-2000İngilizce ÖğretmeniTurhal Kız Meslek Lisesi, İngilizce öğretmeni