GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

GÜLAY ASLANž

[ DOÇENT DOKTOR ]

DOÇ. DR. Gülay ASLAN

Eğitim Fakültesi / Eğitim Bilimleri Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

gulay.aslan@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Eğitim Fakültesi 

Bölüm

Eğitim Bilimleri Bölümü 

Anabilim Dalı

Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Ankara Üniversitesi (2000- 2008)

Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Eğitim Ekonomisi Ve Planlaması (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Ankara Üniversitesi (1993- 1997)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Eğitim Ekonomisi Ve Planlaması (Yl) (Tezli)

LİSANS, Ankara Üniversitesi (1989- 1993)

Eğitim Bilimleri Fakültesi - Eğitim Yönetimi Ve Planlaması Pr.

TEZLER

DOKTORA, "Türkiye Üniversitelerinde Neoliberal Değişim: Öğretim Üyelerinin Kavram Ve Uygulamalara İlişkin Değerlendirmeleri", Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2008

YÜKSEK LİSANS, "Bankacılık Sektöründe İstihdam Örüntüleri Ve Kadın İşgücü İle İlgili Farklılıklar", Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1997

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Eğitim Bilimleri Temel Alanı - Eğitim Bilimleri

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/ Eğitim Bilimleri Bölümü/ Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı, (2009- Devam Ediyor)


İdari Görevler

Pedagojik Formasyon Koordinatörlüğü, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, (2011- Devam Ediyor)

Bölüm Başkan Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, (2011- 2013)

verdiği dersler

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Derya AKGÜL, "Öğretmen Görüşlerine Göre Okul Yöneticilerinin Kültürel Liderlik Rollerini Gerçekleştirme Düzeyleri İle İş Doyumu Arasındaki İlişki", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Kürşat ÖĞÜLMÜŞ, "Ücretli Öğretmenlerin Görevlerini Yaparken Karşılaştıkları Sorunlar Ve Ücretli Öğretmenlik Uygulamasının Okul Yöneticilerince Değerlendirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, 2012

Yüksek Lisans, Gani ARSLAN, "Öğretmenlerin Eleştirel Pedagoji İle İlgili Görüşlerinin (Algılarının) Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi",

Yüksek Lisans, Kübra AKKUŞ, "Mülteci Öğrencilerin Eğitim Sorunları (Tokat İli Örneği)",

Yüksek Lisans, Hasan Burak ALTINSOY, "Meslek Lisesi Öğretmenlerinin Örgütsel Sosyalleşme Ve Örgütsel Bağlılıklarına İlişkin Algılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Amasya İli Örneği)",

Yüksek Lisans, Akgül DERYA, "Okul Yöneticilerinin Kültürel Liderlik Rollerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi",

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ASLAN GÜLAY, (2020). "Investigation Of The Relationship Between Students’ Academic Achievement And Schools’ Leadership Capacity: An Analysis Of Lower Secondary Schools İn Turkey", Kjep, 17(1), 43-66. (Yayın No: 6788250) [SSCI]

ASLAN GÜLAY, (2019). "Aid Policies Regarding Poor Students With Low Socioeconomic Levels At Schools: Reconsidering Social Justice", Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(5), 2203-2220., Doi: 10.24106/kefdergi.3394 (Yayın No: 5663804)

ASLAN GÜLAY, (2017). "Öğrencilerin Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (Teog) Sınavbaşarılarının Belirleyicileri: Okul Dışı Değişkenlere İlişkin Bir Analiz", Eğitim Ve Bilim, 42(190), 211-236., Doi: 10.15390/EB.2017.6371 (Yayın No: 3549631) [SSCI]

ASLAN GÜLAY, (2017). "Teachers And Multiculturalism İn Turkey: An Evaluation Of The Competency Perceptions Of Teachers Regarding Multiculturalism And Their Reflection Of These Perceptions To The Classroom", Journal For Critical Education Policy Studies, 15(3), 361-396. (Yayın No: 3909083)

CANAZ ARTUN KEREM,ASLAN GÜLAY, (2015). "An Analysis On The Neoliberal Transformation Created By Flexible Work İn Public Schools", International Review Of Social Sciences, 3(1), 1-15. (Yayın No: 1566451)

ASLAN GÜLAY, (2015). "Öğretmen Adaylarının Toplumsal Cinsiyet Algılarına İlişkin Metaforikbir Çözümleme", Eğitim Ve Bilim, (1-22), , Doi: 10.15390/EB.2015.2930 (Yayın No: 1570952) [SSCI]

ASLAN GÜLAY, (2015). "An Analysis Regarding The Equality Perceptions Of Educational Administrators", The Anthropologist, 20(1-2), 40-49. (Yayın No: 1550389) [SSCI]

ASLAN GÜLAY, KÜÇÜKER ERDAL, GÜRBÜZLER ASUMAN, (2014). "Seviye Sınıfları Uygulamasına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi", International Journal Of Human Sciences, 11(2), 894-913., Doi: 10.14687/ijhs.v11i2.3061 (Yayın No: 1272119)

ASLAN GÜLAY, (2014). "Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Programlarına Yönelik Talebe İlişkin Bir Çözümleme", Kuram Ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(5), 1777-10805., Doi: 10.12738/estp.2014.5.2109 (Yayın No: 1272142) [SSCI]

ASLAN GÜLAY, (2014). "Neo Liberal Transformation İn Turkish Higher Educationsystem A New Story Of A Turning Point Draft Propositionon The Higher Education Law", Journal For Critical Education Policy Studies, 12(2), 255-283. (Yayın No: 1272150)

ARSLAN GANİ, ASLAN GÜLAY, (2014). "Zihin Engelli Bireylere Eğitim Veren Öğretmenlerin Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi Tokat İli Örneği", Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4(2), 49-66., Doi: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2014.42.4 (Yayın No: 1272133)

ASLAN GÜLAY, (2013). "Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne Kayıtlı Yüksek Lisans Öğrencilerinin Lisansüstü Öğretimde Karşılaştıkları Sorunlar", Humanitar Elmlerin Öyrenilmesinin Aktual Problemleri, 4253-364. (Yayın No: 1272451)

ASLAN GÜLAY, (2011). "Gender Perceptions Of Preservice Teachers", International Journal Of Social Sciences Humanity Studies, 3(2), 241-254. (Yayın No: 759822)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ASLAN GÜLAY, (2019). "Learning Organizations As Predictors Of Academic Achievement: An Analysis On Secondary Schools", Kuram Ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 25(2), 191-240., Doi: 10.14527/kuey.2019.006. (Yayın No: 5495323)

ÖĞÜLMÜŞ KÜRŞAT, YILDIRIM NAİL, ASLAN GÜLAY, (2013). "Ücretli Öğretmenlerin Görevlerini Yaparken Karşılaştıkları Sorunlar Ve Ücretli Öğretmenlik Uygulamasının Okul Yöneticilerince Değerlendirilmesi", İlköğretim Online, 12(4), 186-1099. (Yayın No: 761085)

ASLAN GÜLAY,KÜÇÜKER ERDAL, (2011). "Türkiye De Toplam Kalite Yönetimi Modelinin Eğitimin Kamu Hizmeti Niteliğine Ve Eğitim Öğretim Süreçlerine Uygunluğu", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 2202-224. (Yayın No: 760788)

ASLAN GÜLAY, (2010). "Öğretim Üyelerinin Girişimci Üniversite Ve Üniversite Sanayi İşbirliği Kavramlarına İlişkin Görüşleri", Eğitim Bilim Toplum Dergisi, 8(30), 7-22. (Yayın No: 760563)

ASLAN GÜLAY, (2008). "Türkiye Üniversitelerinde Neoliberal Değişim Öğretim Üyelerinin Kavram Ve Uygulamalara İlişkin Değerlendirmeleri", Eğitim Bilim Toplum Dergisi, 6(21), 4-35. (Yayın No: 760311)

ASLAN GÜLAY, (2007). "Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsüne Kayıtlı Doktora Öğrencilerinin Lisansüstü Öğretime İlişkin Sorunları", Milli Eğitim Dergisi, (174), 250-269. (Yayın No: 1571046)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

ASLAN GÜLAY,TAŞKIRAN GÜLÇİN (2018). Okulda Toplumsal Cinsiyetin Yeniden Üretimi: Öğretmenlerin Sınıf İçi Gözlem ve Deneyimlerine DayalıBir Çözümleme. 7. International Congress on Current Debates in Social Science (Özet Bildiri) (Yayın No:4245518)

KÜÇÜKER ERDAL,Kalaycı Rüstem,ASLAN GÜLAY (2017). Öğretmen Adaylarının Gözünden Liselerde Öğrencilerin Sağlığını ve Güvenliğini Tehdit Eden Unsurlar. Sekizinci Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3911164)

ASLAN GÜLAY (2017). Gender perceptions of teachers: a metaphoric analysis regarding female and male students. VII. International Conference on Critical Education (Özet Bildiri) (Yayın No:3549636)

ASLAN GÜLAY,KÜÇÜKER ERDAL (2017). Okul Yöneticilerine Göre Okulların Temel Sorunları ve Çözüm Önerileri : İlkokul ve Ortaokullara İlişkin Nitel Bir Analiz. Sekizinci Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3911055)

ASLAN GÜLAY (2017). İlkokul ve Ortaokullarda Görev Yapan Yönetici ve Öğretmenlerin Öğrenen Örgütlere İlişkin Algılarının Değerlendirilmesi. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3910779)

ASLAN GÜLAY (2014). Eğitim Yöneticilerinin Eşitlik Algısına İlişkin Bir Çözümleme. Ist Eurasian Educational Research Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:1550534)

ASLAN GÜLAY (2013). Yeni Bir Yol Ayrımı Hikayesi Yükseköğretim Yasa Taslağı Önerisi. IIIrd International Conference On Critical Educatıon (Özet Bildiri) (Yayın No:763696)

ASLAN GÜLAY (2012). Metaphores Regarding The Gender Perception of Preservice Teachers. II. International Conference On Critical Education (Özet Bildiri) (Yayın No:763274)

ASLAN GÜLAY (2011). Gender Perceptions of Preservice Teachers International Conference on Social Sciences. International Conference on Social Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:763121)

ASLAN GÜLAY (2010). Öğretim Üyelerinin Üniversite Sanayi İşbirliği ve Girişimci Üniversite Kavramlarına İlişkin Görüşleri. International Conference on New trend in Education and Their Implıcation (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:762740)

KÜÇÜKER ERDAL, ASLAN GÜLAY (2010). Why Do Parents Send Their Children to Private School. XIV. World Congress of Comparative Education Societies (Özet Bildiri) (Yayın No:763014)

ASLAN GÜLAY Aid Policies Carried Out in Schools for Children with Low Socio Economic Backgrounds An Analysis Regarding the Educational Resource Distribution Issue. VI. International Conference on Critical Education (Özet Bildiri) (Yayın No:2858894)

ASLAN GÜLAY,KÜÇÜKER ERDAL,Uzun Osman Nuri Ders Denetimlerine İlişkin Öğretmen Ve Okul Müdürlerinin Görüşlerinin İncelenmesi. 13. ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:4290088)

ASLAN GÜLAY Öğretmen Adaylarının Toplumsal Cinsiyet Algıları. ETCEP Uluslararası Uluslararası Kapanış Konferansı (Davetli Konuşmacı) (Yayın No:3205779)

ASLAN GÜLAY A Gender Based Analysis Teacher Perceptions of Students in terms of some Determined Variables. VI. International Conference on Critical Education (Özet Bildiri) (Yayın No:2858897)

ASLAN GÜLAY Opinions of teachers on transformation created by flexible employment in public schools. 4th International Conference On Critical Education (Özet Bildiri) (Yayın No:1550516)

ASLAN GÜLAY Evaluation of the Teachers Perceptions of Competence Regarding Multiculturalism. 5th International Conference On Critical Education (Özet Bildiri) (Yayın No:1550530)

ASLAN GÜLAY Zihin Engelli Bireylere Eğitim Veren Öğretmenlerin Tükenmişlik Düzeylerinin Öğrencilerin Eğitim Hakkı Bağlamında Değerlendirilmesi Tokat İli Örneği. Ist Eurasian Educational Research Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:1550544)

ASLAN GÜLAY Ebeveynlerin Kız Çocuklarını Örgün Ortaöğretime Göndermeme Nedenlerine İlişkin Bir Çözümleme. III. International Eurasian Educational Research Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:2858887)

ASLAN GÜLAY Öğrencilerin Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş TEOG Sınav Başarılarının İncelenmesi. ııı. International Eurasian Educational Research Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:2858891)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

YILDIRIM NAİL,KÜÇÜKER ERDAL,ASLAN GÜLAY Müdür Müdür Yardımcısı ve Eğitim Müfettişlerinin Eğitim Yönetimi Denetimi Planlaması ve Ekonomisi Alanında Lisansüstü Eğitim Hakkındaki Görüşleri. VI. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1602980)

ASLAN GÜLAY Taşımalı Eğitim Kapsamındaki Öğrencilerin Ortaöğretime Geçiş Başarılarının Eğitimsel Eşitllik Temelli Bir Analizi. 11. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2858886)

ASLAN GÜLAY Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne Kayıtlı Yüksek Lisans Öğrencilerinin Lisansüstü Öğretimde Karşılaştıkları Sorunlar. VI. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:762216)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Türkiye Üniversitelerinde Neoliberal Değişim (2017)., ASLAN GÜLAY, Lambert, Sayfa Sayısı: 341, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5046744)

Sekiz Yıllık Kesintisiz Zorunlu İlköğretim 2 (1999)., ASLAN GÜLAY,KÜÇÜKER ERDAL, Plaka Matbacılık, Sayfa Sayısı: 136, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1550500)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Türkiye’De Eğitim İktisadı Disiplini (2020)., ASLAN GÜLAY, Anı Yayıncılık, Editör: Beltekin Nurettin, Sayfa Sayısı: 45, ISBN: 978-605-170-377-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6899375)

Türkiye’Xxde Eğitimin Neoliberal Dönüşümü (2018)., ASLAN GÜLAY,KÜÇÜKER ERDAL,Adıgüzel Ergül, Töz Yayınları, Editör: Kemal İnal, Güliz Akkaymak, Sayfa Sayısı: 282, ISBN: 978-605-68323-5-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5479572)

Current Debates İn Gender Cultural Studies (2018)., ASLAN GÜLAY,TAŞKIRAN GÜLÇİN, Ijopec, Editör: Gülçin Taşkıran-Ercan Geçgin, ISBN: 978-1-912503-28-5, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4558788)

Eğitim Yönetimi Araştırmaları (2016)., ASLAN GÜLAY, Pegem Akademi, Editör: Beycioğlu Kadir, Özer Niyazi, Koşar Dide, Şahin İdris, Sayfa Sayısı: 591, ISBN: 978-605-318-393-8, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2962030)

Öğretimin Planlanması (2015)., ASLAN GÜLAY, Jd Dağyeli Verlag, Editör: Hasan Coşkun-Fatih Yılmaz-Mehmet Emin Aksoy, Sayfa Sayısı: 433, ISBN: 978-3-9355-9724-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1550417)

Eğitim Ekonomisi Ve Planlaması Alanına Adanmış Bir Ömür Prof Dr Mahmut Âdem E 80 Yaş Armağanı (2015)., ASLAN GÜLAY, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayın No: 214, Editör: Karakütük Kasım, Sayfa Sayısı: 646, ISBN: 978-605-136-220-5, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1550477)

Yükseköğretimin Serbest Düşüşü Özel Üniversiteler (2015)., ASLAN GÜLAY, Ayrıntı Yayınları, Editör: Değirmencioğlu, Serdar.M Ve İnal, Kemal, Sayfa Sayısı: 427, ISBN: 978-975-539-983-6, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1550441)

Türk Eğitim Sistemi Ve Okul Yönetimi (2013)., ASLAN GÜLAY, Maya Akademi, Editör: Aycan Çiçek Sağlam, Sayfa Sayısı: 290, ISBN: 978-605-451538-7, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 761765)

Türk Eğitim Sistemi Ve Okul Yönetimi (2013)., ASLAN GÜLAY, Maya Akademi, Editör: Aycan Çiçek Sağlam, Sayfa Sayısı: 290, ISBN: 978-605-4515-38-7, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 761900)

Neoliberal Transformation Of Education İn Turkey (2012)., ASLAN GÜLAY, KÜÇÜKER ERDAL, ADIGÜZEL ERGÜL, Palgrave, Editör: Kemal İnal Ve Güliz Akkaymak, Sayfa Sayısı: 267, ISBN: 978-0-230-34128-9, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 761590)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi ETCEP ", Avrupa Birliği, Uzman, 19.09.2014-19.09.2016 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)

"Örgün ve Yaygın Eğitim Kurum Yöneticilerinin Okul Aile Birliği Yönetmeliği nde Yapılan Değişikliklere İlişkin Düşünceleri", BAP, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Programlarına Olan Bireysel Talebi Etkileyen Etkenler", BAP, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

1994-2009, Öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı, , (Diğer)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:gulay.aslan@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2000-2008
Ankara Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Ekonomisi Ve Planlaması (Dr)

Tez Adı:Türkiye Üniversitelerinde Neoliberal Değişim: Öğretim Üyelerinin Kavram Ve Uygulamalara İlişkin Değerlendirmeleri
Yüksek Lisans
1993-1997
Ankara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Ekonomisi Ve Planlaması (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Bankacılık Sektöründe İstihdam Örüntüleri Ve Kadın İşgücü İle İlgili Farklılıklar
Lisans
1989-1993
Ankara Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Fakültesi/Eğitim Yönetimi Ve Planlaması Pr.Akademik Görevler

Yardımcı Doçent
2009-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ/ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ EĞİTİM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI


İdari Görevler

Pedagojik Formasyon Koordinatörlüğü
2011
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Bölüm Başkan Yardımcısı
2011-2013
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Doğan ÖZLÜK, "Türkiye ve İran Eğitim Sistemlerinin Yapı ve Amaçlar Açısından Karşılaştırmalı Analizi", Yüksek Lisans
2.Doğan ÖZLÜK, "Türkiye ve İran Eğitim Sistemlerinin Yapı ve Amaçlar Açısından Karşılaştırmalı Analizi", Yüksek Lisans
3.Asuman GÜRBÜZER, "Kız Öğrencilerin Açık Liseyi Talep Etme Nedenleri", Yüksek Lisans
4.Hasan Burak ALTINSOY, "Meslek Lisesi Öğretmenlerinin Örgütsel Sosyalleşme ve Örgütsel Bağlılıklarına İlişkin Algılarının bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Amasya İli Örneği)", Yüksek Lisans
5.Gani ARSLAN, "Öğretmenlerin Eleştirel Pedagoji ile İlgili Görüşlerinin (Algılarının) Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi", Yüksek Lisans
6.Kübra AKKUŞ, "Mülteci Öğrencilerin Eğitim Sorunları (Tokat ili Örneği)", Yüksek Lisans
7.Hasan Burak ALTINSOY, "Meslek Lisesi Öğretmenlerinin Örgütsel Sosyalleşme ve Örgütsel Bağlılıklarına İlişkin Algılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Amasya İli Örneği)", Yüksek Lisans
8.Akgül DERYA, "OKUL YÖNETİCİLERİNİN KÜLTÜREL LİDERLİK ROLLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ", Yüksek Lisans
9.Kürşat ÖĞÜLMÜŞ, (2012)., "Ücretli öğretmenlerin görevlerini yaparken karşılaştıkları sorunlar ve ücretli öğretmenlik uygulamasının okul yöneticilerince değerlendirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
10.Derya AKGÜL, (2019)., "Öğretmen görüşlerine göre okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini gerçekleştirme düzeyleri ile iş doyumu arasındaki ilişki", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.ASLAN GÜLAY (2020). Investigation of the relationship between students’ academic achievement and schools’ leadership capacity: An analysis of lower secondary schools in Turkey. KJEP, 17(1), 43-66. (Yayın No: 6788250)
2.ASLAN GÜLAY (2019). Aid Policies Regarding Poor Students With Low Socioeconomic Levels at Schools: Reconsidering Social Justice. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(5), 2203-2220., Doi: 10.24106/kefdergi.3394 (Yayın No: 5663804)
3.ASLAN GÜLAY (2017). Öğrencilerin Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) SınavBaşarılarının Belirleyicileri: Okul Dışı Değişkenlere İlişkin Bir Analiz. Eğitim ve Bilim, 42(190), 211-236., Doi: 10.15390/EB.2017.6371 (Yayın No: 3549631)
4.ASLAN GÜLAY (2017). Teachers and Multiculturalism in Turkey: An Evaluation of the Competency Perceptions of Teachers Regarding Multiculturalism and their Reflection of These Perceptions to the Classroom. Journal for Critical Education Policy Studies, 15(3), 361-396. (Yayın No: 3909083)
5.CANAZ ARTUN KEREM,ASLAN GÜLAY (2015). An Analysis on the Neoliberal Transformation Created by Flexible Work in Public Schools. International Review of Social Sciences, 3(1), 1-15. (Yayın No: 1566451)
6.ASLAN GÜLAY (2015). Öğretmen Adaylarının Toplumsal Cinsiyet Algılarına İlişkin MetaforikBir Çözümleme. Eğitim ve Bilim, (1-22), , Doi: 10.15390/EB.2015.2930 (Yayın No: 1570952)
7.ASLAN GÜLAY (2015). An Analysis Regarding the Equality Perceptions of Educational Administrators. The Anthropologist, 20(1-2), 40-49. (Yayın No: 1550389)
8.ASLAN GÜLAY, KÜÇÜKER ERDAL, GÜRBÜZLER ASUMAN (2014). Seviye Sınıfları Uygulamasına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi. International Journal of Human Sciences, 11(2), 894-913., Doi: 10.14687/ijhs.v11i2.3061 (Yayın No: 1272119)
9.ASLAN GÜLAY (2014). Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Programlarına Yönelik Talebe İlişkin Bir Çözümleme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(5), 1777-10805., Doi: 10.12738/estp.2014.5.2109 (Yayın No: 1272142)
10.ASLAN GÜLAY (2014). Neo liberal Transformation in Turkish Higher EducationSystem A New Story of a Turning Point Draft Propositionon the Higher Education Law. Journal for Critical Education Policy Studies, 12(2), 255-283. (Yayın No: 1272150)
11.ARSLAN GANİ, ASLAN GÜLAY (2014). Zihin Engelli Bireylere Eğitim Veren Öğretmenlerin Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi Tokat İli Örneği. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4(2), 49-66., Doi: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2014.42.4 (Yayın No: 1272133)
12.ASLAN GÜLAY (2013). Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne Kayıtlı Yüksek Lisans Öğrencilerinin Lisansüstü Öğretimde Karşılaştıkları Sorunlar. Humanitar Elmlerin Öyrenilmesinin Aktual Problemleri, 4253-364. (Yayın No: 1272451)
13.ASLAN GÜLAY (2011). Gender Perceptions of Preservice Teachers. International Journal of Social Sciences Humanity Studies, 3(2), 241-254. (Yayın No: 759822)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.ASLAN GÜLAY (2019). Learning organizations as predictors of academic achievement: an analysis on secondary schools. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 25(2), 191-240., Doi: 10.14527/kuey.2019.006. (Yayın No: 5495323)
2.ÖĞÜLMÜŞ KÜRŞAT, YILDIRIM NAİL, ASLAN GÜLAY (2013). Ücretli Öğretmenlerin Görevlerini Yaparken Karşılaştıkları Sorunlar ve Ücretli Öğretmenlik Uygulamasının Okul Yöneticilerince Değerlendirilmesi. İlköğretim Online, 12(4), 186-1099. (Yayın No: 761085)
3.ASLAN GÜLAY,KÜÇÜKER ERDAL (2011). Türkiye de Toplam Kalite Yönetimi Modelinin Eğitimin Kamu Hizmeti Niteliğine ve Eğitim Öğretim Süreçlerine Uygunluğu. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 2202-224. (Yayın No: 760788)
4.ASLAN GÜLAY (2010). Öğretim Üyelerinin Girişimci Üniversite ve Üniversite Sanayi İşbirliği Kavramlarına İlişkin Görüşleri. Eğitim Bilim Toplum Dergisi, 8(30), 7-22. (Yayın No: 760563)
5.ASLAN GÜLAY (2008). Türkiye Üniversitelerinde Neoliberal Değişim Öğretim Üyelerinin Kavram ve Uygulamalara İlişkin Değerlendirmeleri. Eğitim Bilim Toplum Dergisi, 6(21), 4-35. (Yayın No: 760311)
6.ASLAN GÜLAY (2007). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsüne Kayıtlı Doktora Öğrencilerinin Lisansüstü Öğretime İlişkin Sorunları. Milli Eğitim Dergisi, (174), 250-269. (Yayın No: 1571046)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.ASLAN GÜLAY (2017). Gender perceptions of teachers: a metaphoric analysis regarding female and male students. VII. International Conference on Critical Education (Özet Bildiri) (Yayın No:3549636)
2.ASLAN GÜLAY (2014). Eğitim Yöneticilerinin Eşitlik Algısına İlişkin Bir Çözümleme. Ist Eurasian Educational Research Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:1550534)
3.KÜÇÜKER ERDAL,Kalaycı Rüstem,ASLAN GÜLAY (2017). Öğretmen Adaylarının Gözünden Liselerde Öğrencilerin Sağlığını ve Güvenliğini Tehdit Eden Unsurlar. Sekizinci Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3911164)
4.ASLAN GÜLAY,KÜÇÜKER ERDAL (2017). Okul Yöneticilerine Göre Okulların Temel Sorunları ve Çözüm Önerileri : İlkokul ve Ortaokullara İlişkin Nitel Bir Analiz. Sekizinci Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3911055)
5.ASLAN GÜLAY (2017). İlkokul ve Ortaokullarda Görev Yapan Yönetici ve Öğretmenlerin Öğrenen Örgütlere İlişkin Algılarının Değerlendirilmesi. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3910779)
6.ASLAN GÜLAY (2013). Yeni Bir Yol Ayrımı Hikayesi Yükseköğretim Yasa Taslağı Önerisi. IIIrd International Conference On Critical Educatıon (Özet Bildiri) (Yayın No:763696)
7.KÜÇÜKER ERDAL, ASLAN GÜLAY (2010). Why Do Parents Send Their Children to Private School. XIV. World Congress of Comparative Education Societies (Özet Bildiri) (Yayın No:763014)
8.ASLAN GÜLAY,TAŞKIRAN GÜLÇİN (2018). Okulda Toplumsal Cinsiyetin Yeniden Üretimi: Öğretmenlerin Sınıf İçi Gözlem ve Deneyimlerine DayalıBir Çözümleme. 7. International Congress on Current Debates in Social Science (Özet Bildiri) (Yayın No:4245518)
9.ASLAN GÜLAY (2010). Öğretim Üyelerinin Üniversite Sanayi İşbirliği ve Girişimci Üniversite Kavramlarına İlişkin Görüşleri. International Conference on New trend in Education and Their Implıcation (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:762740)
10.ASLAN GÜLAY (2012). Metaphores Regarding The Gender Perception of Preservice Teachers. II. International Conference On Critical Education (Özet Bildiri) (Yayın No:763274)
11.ASLAN GÜLAY (2011). Gender Perceptions of Preservice Teachers International Conference on Social Sciences. International Conference on Social Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:763121)
12.ASLAN GÜLAY (2011). Aid Policies Carried Out in Schools for Children with Low Socio Economic Backgrounds An Analysis Regarding the Educational Resource Distribution Issue. VI. International Conference on Critical Education (Özet Bildiri) (Yayın No:2858894)
13.ASLAN GÜLAY,KÜÇÜKER ERDAL,Uzun Osman Nuri (2011). Ders Denetimlerine İlişkin Öğretmen Ve Okul Müdürlerinin Görüşlerinin İncelenmesi. 13. ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:4290088)
14.ASLAN GÜLAY (2011). Öğretmen Adaylarının Toplumsal Cinsiyet Algıları. ETCEP Uluslararası Uluslararası Kapanış Konferansı (Davetli Konuşmacı) (Yayın No:3205779)
15.ASLAN GÜLAY (2011). A Gender Based Analysis Teacher Perceptions of Students in terms of some Determined Variables. VI. International Conference on Critical Education (Özet Bildiri) (Yayın No:2858897)
16.ASLAN GÜLAY (2011). Opinions of teachers on transformation created by flexible employment in public schools. 4th International Conference On Critical Education (Özet Bildiri) (Yayın No:1550516)
17.ASLAN GÜLAY (2011). Evaluation of the Teachers Perceptions of Competence Regarding Multiculturalism. 5th International Conference On Critical Education (Özet Bildiri) (Yayın No:1550530)
18.ASLAN GÜLAY (2011). Zihin Engelli Bireylere Eğitim Veren Öğretmenlerin Tükenmişlik Düzeylerinin Öğrencilerin Eğitim Hakkı Bağlamında Değerlendirilmesi Tokat İli Örneği. Ist Eurasian Educational Research Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:1550544)
19.ASLAN GÜLAY (2011). Ebeveynlerin Kız Çocuklarını Örgün Ortaöğretime Göndermeme Nedenlerine İlişkin Bir Çözümleme. III. International Eurasian Educational Research Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:2858887)
20.ASLAN GÜLAY (2011). Öğrencilerin Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş TEOG Sınav Başarılarının İncelenmesi. ııı. International Eurasian Educational Research Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:2858891)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.YILDIRIM NAİL,KÜÇÜKER ERDAL,ASLAN GÜLAY (2011). Müdür Müdür Yardımcısı ve Eğitim Müfettişlerinin Eğitim Yönetimi Denetimi Planlaması ve Ekonomisi Alanında Lisansüstü Eğitim Hakkındaki Görüşleri. VI. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1602980)
2.ASLAN GÜLAY (2011). Taşımalı Eğitim Kapsamındaki Öğrencilerin Ortaöğretime Geçiş Başarılarının Eğitimsel Eşitllik Temelli Bir Analizi. 11. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2858886)
3.ASLAN GÜLAY (2011). Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne Kayıtlı Yüksek Lisans Öğrencilerinin Lisansüstü Öğretimde Karşılaştıkları Sorunlar. VI. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:762216)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
1.Türkiye Üniversitelerinde Neoliberal Değişim (2017)., ASLAN GÜLAY, Lambert, Sayfa Sayısı: 341, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 5046744)
2.Sekiz Yıllık Kesintisiz Zorunlu İlköğretim 2 (1999)., ASLAN GÜLAY,KÜÇÜKER ERDAL, Plaka Matbacılık, Sayfa Sayısı: 136, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 1550500)
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.TÜRKİYE’DE EĞİTİM İKTİSADI DİSİPLİNİ (2020)., ASLAN GÜLAY, Anı Yayıncılık, Editör: Beltekin Nurettin, Sayfa Sayısı: 45, ISBN: 978-605-170-377-0, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 6899375)
2.Türkiye’xxde Eğitimin Neoliberal Dönüşümü (2018)., ASLAN GÜLAY,KÜÇÜKER ERDAL,Adıgüzel Ergül, Töz Yayınları, Editör: Kemal İnal, Güliz Akkaymak, Sayfa Sayısı: 282, ISBN: 978-605-68323-5-2, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 5479572)
3.Current Debates in Gender Cultural Studies (2018)., ASLAN GÜLAY,TAŞKIRAN GÜLÇİN, Ijopec, Editör: Gülçin Taşkıran-Ercan Geçgin, ISBN: 978-1-912503-28-5, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4558788)
4.Eğitim Yönetimi Araştırmaları (2016)., ASLAN GÜLAY, Pegem Akademi, Editör: Beycioğlu Kadir, Özer Niyazi, Koşar Dide, Şahin İdris, Sayfa Sayısı: 591, ISBN: 978-605-318-393-8, İngilizce, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 2962030)
5.Öğretimin Planlanması (2015)., ASLAN GÜLAY, Jd Dağyeli Verlag, Editör: Hasan Coşkun-Fatih Yılmaz-Mehmet Emin Aksoy, Sayfa Sayısı: 433, ISBN: 978-3-9355-9724-1, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 1550417)
6.Eğitim Ekonomisi ve Planlaması Alanına Adanmış Bir Ömür Prof Dr Mahmut Âdem e 80 Yaş Armağanı (2015)., ASLAN GÜLAY, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayın No: 214, Editör: Karakütük Kasım, Sayfa Sayısı: 646, ISBN: 978-605-136-220-5, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 1550477)
7.Yükseköğretimin Serbest Düşüşü Özel Üniversiteler (2015)., ASLAN GÜLAY, Ayrıntı Yayınları, Editör: Değirmencioğlu, Serdar.M Ve İnal, Kemal, Sayfa Sayısı: 427, ISBN: 978-975-539-983-6, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 1550441)
8.Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi (2013)., ASLAN GÜLAY, Maya Akademi, Editör: Aycan Çiçek Sağlam, Sayfa Sayısı: 290, ISBN: 978-605-451538-7, Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 761765)
9.Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi (2013)., ASLAN GÜLAY, Maya Akademi, Editör: Aycan Çiçek Sağlam, Sayfa Sayısı: 290, ISBN: 978-605-4515-38-7, Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 761900)
10.Neoliberal Transformation of Education in Turkey (2012)., ASLAN GÜLAY, KÜÇÜKER ERDAL, ADIGÜZEL ERGÜL, Palgrave, Editör: Kemal İnal Ve Güliz Akkaymak, Sayfa Sayısı: 267, ISBN: 978-0-230-34128-9, İngilizce, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 761590)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi ETCEP , Avrupa Birliği, Uzman, 19.09.2014-19.09.2016 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)
2.Örgün ve Yaygın Eğitim Kurum Yöneticilerinin Okul Aile Birliği Yönetmeliği nde Yapılan Değişikliklere İlişkin Düşünceleri, BAP, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)
3.Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Programlarına Olan Bireysel Talebi Etkileyen Etkenler, BAP, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)
Üniversite Dışı Deneyim

1994-2009ÖğretmenMilli Eğitim Bakanlığı, , (Diğer)