GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

ASLI ÖZTÜRK TERZݞ

[ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ]

ÖĞR. GÖR. Aslı ÖZTÜRK TERZİ

Artova Meslek Yüksekokulu / Büro Hizmetleri Ve Sekreterlik Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Artova Meslek Yüksekokulu 

Bölüm

Büro Hizmetleri Ve Sekreterlik Bölümü 

Anabilim Dalı

Çağrı Merkezi Hizmetleri Pr. 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, İstanbul Üniversitesi (2018- )

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Halkla İlişkiler Ve Tanıtım (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Gazi Üniversitesi (2011- 2015)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Anabili Dalı (Yl) (Tezli)

LİSANS, Gazi Üniversitesi (2007- 2011)

İletişim Fakültesi - Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "", İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,

YÜKSEK LİSANS, "Tüketici Kimliğinin Vatandaşlık Kimliğinin Yerini Almasında Küresel Markaların Rolü: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma", Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015

YABANCI DİLLER

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı - İletişim Çalışmaları

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Artova Meslek Yüksekokulu/ Büro Hizmetleri Ve Sekreterlik Bölümü/ Çağrı Merkezi Hizmetleri Pr., (2016- Devam Ediyor)

Öğretim Görevlisi, İstanbul Gelişim Üniversitesi/ İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu/ Pazarlama Ve Reklamcılık Bölümü/ Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr. (Ücretli), (2015- 2016)


İdari Görevler

verdiği dersler

Gençlik Kültürü Ve Sivil Toplum, Önlisans, (2018-2019)

Temel Hukuk, Önlisans, (2018-2019)

Etkinlik Yönetimi, Önlisans, (2018-2019)

Halkla İlişkiler, Önlisans, (2018-2019)

İkna Ve İkna Yöntemleri, Önlisans, (2018-2019)

Yeni İletişim Teknolojileri, Önlisans, (2018-2019)

Medya Okuryazarlığı, Önlisans, (2018-2019)

Kriz Ve Stres Yönetimi, Önlisans, (2018-2019)

Medya Okuryazarlığı, Önlisans, (2017-2018)

Yeni İletişim Teknolojileri, Önlisans, (2017-2018)

İkna Ve İkna Yöntemleri, Önlisans, (2017-2018)

Tüketici Davranışları, Önlisans, (2017-2018)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

POLAT HIDIR,ÖZTÜRK TERZİ ASLI (2018). MÜBADELENİN DOĞURDUĞU ÖTEKİLEŞTİRİLMİŞ AİDİYET KİMLİĞİNİN SUNUMU: DEDEMİN İNSANLARI FİLMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME. Gazi Akademi Genç Sosyal Bilimciler Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4269926)

ÖZTÜRK TERZİ ASLI (2018). Halkla İlişkiler Kavramına İlişkin Yeni Arayışlar: İmaj Mühendisliği Kavramı Üzerine Bir Tartışma. ULUSLARARASI STRATEJİK VE SOSYALAR AŞTIRMALAR SEMPOZYUMU (Özet Bildiri) (Yayın No:4840392)

ÖZTÜRK TERZİ ASLI Althusser’in İdeoloji Kuramı Çerçevesinden Kadın Kimliğini Düşünmek. II. Uluslararası Kadın ve Hukuk Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4879068)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

ÖZTÜRK TERZİ ASLI (2018). Reklamlarda Kadın Bedeni Kullanımı Ve Etik: Protein World Reklamı Üzerine Bir Değerlendirme. Uluslararası Stratejik veSosyal Araştırmalar Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4840476)

ÖZTÜRK TERZİ ASLI Gençlik Kültürü ve Sivil Toplum Bilincinin Öğretilmesi: Önlisans Düzeyi İçin Bir Ders Modeli Önerisi. Kurtuba Akademi VI. Ulusal Öğrenci Sempozyumu Bir Dinamik Olarak Gençliğimiz(Kazanımlar – Sorunlar – Çözüm Önerileri) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5024020)

ÖZTÜRK ASLI Türkiye Cumhuriyetinde 1980 Sonrası Ekonomi Politikaları Kapsamında Tüketimin Değişim Ve Dönüşümü Üzerine Bir İnceleme. Kırıkkale Üniversitesi Ulusal Öğrenci Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2566546)

ÖZTÜRK ASLI Tüketim Kültürü Yaratılmasında Medyanın Rolü. Kurtuba Akademi, 2. Öğrenci Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2566540)

ÖZTÜRK ASLI Türkiye de Kadın İstihdamı Halkla İlişkiler Sektöründe Kadın Çalışanlar Üzerine Bir Değerlendirme. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü IV. Genç Bilim Adamları Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2566537)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Çağrı Merkezi Hizmetleri (2018)., ÖZTÜRK TERZİ ASLI,POLAT HIDIR,CARLIK MEHMET, Sakarya Yayıncılık, Sayfa Sayısı: 208, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 5599658)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Bünyesinde, Çağrı Merkezi Uygulama Laboratuvarı Kurularak Derslerin Daha Verimli Hâle Getirilmesi", ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 21.09.2016-30.09.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:asli.ozturk@gop.edu.tr

Öğrenim Durumu

Doktora
2018-
İstanbul Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Halkla İlişkiler Ve Tanıtım (Dr)

Tez Adı:
Yüksek Lisans
2011-2015
Gazi Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Anabili Dalı (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Tüketici Kimliğinin Vatandaşlık Kimliğinin Yerini Almasında Küresel Markaların Rolü: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma
Lisans
2007-2011
Gazi Üniversitesi
İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler Ve Tanıtım BölümüAkademik Görevler

Öğretim Görevlisi
2016-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ARTOVA MESLEK YÜKSEKOKULU/ BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ/ ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ PR.
Öğretim Görevlisi
2015-2016
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/ İSTANBUL GELİŞİM MESLEK YÜKSEKOKULU/ PAZARLAMA VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ/ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PR. (ÜCRETLİ)


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Önlisans
(2018-2019)GENÇLİK KÜLTÜRÜ VE SİVİL TOPLUMTürkçe3
(2018-2019)TEMEL HUKUKTürkçe2
(2018-2019)ETKİNLİK YÖNETİMİTürkçe3
(2018-2019)HALKLA İLİŞKİLERTürkçe3
(2018-2019)İKNA VE İKNA YÖNTEMLERİTürkçe3
(2018-2019)YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİTürkçe3
(2018-2019)MEDYA OKURYAZARLIĞITürkçe3
(2018-2019)KRİZ VE STRES YÖNETİMİTürkçe3
(2017-2018)MEDYA OKURYAZARLIĞITürkçe3
(2017-2018)YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİTürkçe3
(2017-2018)İKNA VE İKNA YÖNTEMLERİTürkçe3
(2017-2018)TÜKETİCİ DAVRANIŞLARITürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.POLAT HIDIR,ÖZTÜRK TERZİ ASLI (2018). MÜBADELENİN DOĞURDUĞU ÖTEKİLEŞTİRİLMİŞ AİDİYET KİMLİĞİNİN SUNUMU: DEDEMİN İNSANLARI FİLMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME. Gazi Akademi Genç Sosyal Bilimciler Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4269926)
2.ÖZTÜRK TERZİ ASLI (2018). Halkla İlişkiler Kavramına İlişkin Yeni Arayışlar: İmaj Mühendisliği Kavramı Üzerine Bir Tartışma. ULUSLARARASI STRATEJİK VE SOSYALAR AŞTIRMALAR SEMPOZYUMU (Özet Bildiri) (Yayın No:4840392)
3.ÖZTÜRK TERZİ ASLI (2018). Althusser’in İdeoloji Kuramı Çerçevesinden Kadın Kimliğini Düşünmek. II. Uluslararası Kadın ve Hukuk Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4879068)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.ÖZTÜRK TERZİ ASLI (2018). Reklamlarda Kadın Bedeni Kullanımı Ve Etik: Protein World Reklamı Üzerine Bir Değerlendirme. Uluslararası Stratejik veSosyal Araştırmalar Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4840476)
2.ÖZTÜRK TERZİ ASLI (2018). Gençlik Kültürü ve Sivil Toplum Bilincinin Öğretilmesi: Önlisans Düzeyi İçin Bir Ders Modeli Önerisi. Kurtuba Akademi VI. Ulusal Öğrenci Sempozyumu Bir Dinamik Olarak Gençliğimiz(Kazanımlar – Sorunlar – Çözüm Önerileri) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5024020)
3.ÖZTÜRK ASLI (2018). Türkiye Cumhuriyetinde 1980 Sonrası Ekonomi Politikaları Kapsamında Tüketimin Değişim Ve Dönüşümü Üzerine Bir İnceleme. Kırıkkale Üniversitesi Ulusal Öğrenci Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2566546)
4.ÖZTÜRK ASLI (2018). Tüketim Kültürü Yaratılmasında Medyanın Rolü. Kurtuba Akademi, 2. Öğrenci Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2566540)
5.ÖZTÜRK ASLI (2018). Türkiye de Kadın İstihdamı Halkla İlişkiler Sektöründe Kadın Çalışanlar Üzerine Bir Değerlendirme. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü IV. Genç Bilim Adamları Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2566537)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
1.Çağrı Merkezi Hizmetleri (2018)., ÖZTÜRK TERZİ ASLI,POLAT HIDIR,CARLIK MEHMET, Sakarya Yayıncılık, Sayfa Sayısı: 208, Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 5599658)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Bünyesinde, Çağrı Merkezi Uygulama Laboratuvarı Kurularak Derslerin Daha Verimli Hâle Getirilmesi, ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 21.09.2016-30.09.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)