GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

MEHMET CELAL VARIŞOĞLUž

[ DOÇENT DOKTOR ]

DOÇ. DR. Mehmet Celal VARIŞOĞLU

Eğitim Fakültesi / Türkçe Eğitimi Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

celal.varisoglu@gop.edu.tr - varisoglu@gmail.com

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Eğitim Fakültesi 

Bölüm

Türkçe Eğitimi Bölümü 

Anabilim Dalı

 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Atatürk Üniversitesi (1997- 2004)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Türk Dili Ve Edebiyatı Eğitimi (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Atatürk Üniversitesi (1995- 1997)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Eski Türk Edebiyatı Eğitimi (Yl) (Tezli)

LİSANS, Atatürk Üniversitesi (1991- 1995)

Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi - Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "18. Yüzyıl Divan Şiirinde İstiare, Mecaz Ve Mazmun Kavramları Ve Yüzyılın Şiirine Genel Bakış", Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004

YÜKSEK LİSANS, "Hatem Hayatı, Edebi Şahsiyeti, Divanının Tenkitli Metni Ve İncelemesi", Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1997

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Eğitim Bilimleri Temel Alanı - Sosyal Bilimler Eğitimi

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler


İdari Görevler

Kalite Kurulu Üyeliği, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Fakülte Kurulu Üyeliği, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Yönetim Kurulu Üyeliği, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü , Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Erasmus Koordinatörü , Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Bölüm Başkan Yardımcısı, Gaziantep Üniversitesi

Anabilim Dalı Başkanı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

verdiği dersler

Metin Şerhi Iı, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Metin Şerhi I, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Klasik Türk Edebiyatında Mazmunlar Iı, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Klasik Türk Edebiyatında Mazmunlar I, Yüksek Lisans, (2018-2019)

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Abdullah Enis MANDAL, "Özet Çıkarma, Seçerek Yazma Ve Dikte Yöntemlerinin Ortaokul Türkçe Dersinde Öğrencilerin Yazma Becerilerine Etkisi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2020

Yüksek Lisans, Emine BÜLÜN, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, K0446 Numaralı Şiir Mecmuası", Gaziantep Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili Ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Hakan SÖNMEZ, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet, Yz_K_0233 Numaralı Şiir Mecmuası", Gaziantep Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili Ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Ahmet GEPREM, "Mahlas Beyitleri Bağlamında 17. Yüzyıl Gazellerinde Benlik", Gaziantep Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili Ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 2018

Editörlük

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (TR DİZİN), Dergi, Yrd. Editör, Tokat Gazosmanpaşa Yayınları, 01.01.2018

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (TR DİZİN), Dergi, Editör, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yayınları

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

VARIŞOĞLU MEHMET CELAL, (2020). "Sudanlı Öğrencilerin Yabancı Dil Olarak Türkçede İletişim İsteklilikleri", Journal Of Turkish Research Institute, (68), 601-614., Doi: 10.14222/Turkiyat4290 (Yayın No: 6352839)

VARIŞOĞLU MEHMET CELAL, (2019). "Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü Öğrencilerinin Osmanlı Türkçesine Yönelik Görüşleri", Turkish Studies Language And Literature, 14(4), 2219-2230., Doi: 10.29228/TurkishStudies.39385 (Yayın No: 5850126)

VARIŞOĞLU MEHMET CELAL,HAMZADAYI ERGÜN, (2018). "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen C1 Düzeyindeki Öğrencilerin Bağlayıcı Bilgi Düzeyleri", Turkish Studies, 13(4), 1291-1304., Doi: 10.7827/TurkishStudies.12888 (Yayın No: 4215225)

VARIŞOĞLU MEHMET CELAL, (2018). "Idioms İn Hatem’S Divan İn The Context Of Values Education", Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 9(31), 106-128. (Yayın No: 4211860)

VARIŞOĞLU MEHMET CELAL, (2017). "İletişim Ve Sözlü Anlatım Becerileri Açısından Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü Öğrencilerinin Değerlendirilmesi (Gaziantep Üniversitesi Örneği)", Turkish Studies, 12(14), 529-544., Doi: 10.7827/TurkishStudies.11627 (Yayın No: 3560348)

VARIŞOĞLU MEHMET CELAL, (2017). "How Do Students Studying Turkish İn Lithuania Describe Turkish Culture And People?", Journal Of Education And Practice, 8(12), 129-136. (Yayın No: 3520819)

VARIŞOĞLU MEHMET CELAL, (2016). "The Importance Of Strategies Of Social Language Learning And Cooperative Learning İn The Process Of Teaching Turkish As A Foreign Language", Educational Research And Reviews, 11(10), 981-986., Doi: 10.5897/ERR2016.2630 (Yayın No: 3520773)

VARIŞOĞLU MEHMET CELAL, (2005). "Hüsn Ü Aşk’Ta Kozmografya", Bilig: Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, (33), 149-166. (Yayın No: 3520721) [SSCI]


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

VARIŞOĞLU MEHMET CELAL, (2018). "Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü Öğrencilerinin Klasik Türk Edebiyatı Derslerine İlişkin Görüşleri", Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 13(2), 283-304. (Yayın No: 4606302)

VARIŞOĞLU MEHMET CELAL, (2018). "Sosyal-Duygusal Dil Öğrenme Stratejileri Ve Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimindeki Yeri", Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (Teke) Dergisi, 7(1), 379-396., Doi: 10.7884/teke.4126 (Yayın No: 4198903)

VARIŞOĞLU MEHMET CELAL, (2018). "Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmeni Adaylarının Öğrenme Stilleri: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Örneği", Ekev Akademi Dergisi, 22(73), 573-584. (Yayın No: 4258124)

VARIŞOĞLU MEHMET CELAL, (2017). "Türkçe Öğrenen Litvanyalı Öğrencilerin Kullandıkları Dil Öğrenme Stratejileri", Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, (59), 533-546., Doi: 10.14222/Turkiyat3749 (Yayın No: 3520846)

VARIŞOĞLU MEHMET CELAL,Sönmez Hakan, (2017). "The Mirror Metaphor İn ”Lâ: Sonsuzluk Hecesi”", Gaziosmanpasa Universitesi Sosyal Bilimler Arastirmalari Dergisi, 12(23), 185-193., Doi: 10.19129/sbad.318 (Yayın No: 3535120)

VARIŞOĞLU MEHMET CELAL, (2007). "Öl Ve Ol Fikri Çerçevesinde Hüsn Ü Aşk Kahramanı Aşk’In Kendisini Bulma Ve Tanıma Süreci", Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(2), 101-112. (Yayın No: 3520747)

VARIŞOĞLU MEHMET CELAL, (2003). "Türk-İslâm Sanatlarının Felsefesi Bağlamında Müzik-Şiir Yakınlaşması Ve Hâtem Divanı’Nda Musiki", Türklük Bilimi Araştırmaları, (14), 187-218. (Yayın No: 3520683)

VARIŞOĞLU MEHMET CELAL, (2003). "Nedim’İn Bir Beytini Gösterge Bilimsel Çerçevede Çözümleme Denemesi", Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 10(21), 59-71. (Yayın No: 3520704)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

VARIŞOĞLU MEHMET CELAL (2019). Hâtem’in Mahlas Beyitlerinde Tevriye Sanatı. II. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:5364392)

VARIŞOĞLU MEHMET CELAL (2019). Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencilerinin Osmanlı Türkçesi Derslerine Yönelik Görüşleri. 5. International Congress on Social Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:5364351)

VARIŞOĞLU MEHMET CELAL,SÖNMEZ HAKAN (2018). Sünbülzâde Vehbî Divanında Sembolik Bağlamda Yazı ve Yazı ile İlgili Unsurlar. Uluslararası Sultanu’ş-Şuarâ Sünbülzâde Vehbî Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3588935)

VARIŞOĞLU MEHMET CELAL,VARIŞOĞLU BEHİCE (2018). Pozitif Dil Kullanımı Bağlamında Bağışlama Dili. I. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4473960)

VARIŞOĞLU MEHMET CELAL (2018). Student Opinions Related to Peer Review Applied in Ottoman Turkish Lessons. International Symposium on Human and Social Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:4216731)

VARIŞOĞLU MEHMET CELAL (2018). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Pekiştireç Kullanımı. Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4204145)

VARIŞOĞLU MEHMET CELAL,SÖNMEZ HAKAN (2018). Kanuni ile Oğlu Şehzade Bayezid’in Manzum Mektuplarını Figüratif Dil Bağlamında Çözümleme Denemesi. 2. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4214630)

VARIŞOĞLU MEHMET CELAL (2018). Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencilerinin Konuşma Kaygısı. 2. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4214633)

VARIŞOĞLU MEHMET CELAL (2017). Baki ve Fuzuli’nin Kasidelerinde Otorite-Kul İlişkisinin Metaforik Boyutu. 3. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3546974)

VARIŞOĞLU BEHİCE,VARIŞOĞLU MEHMET CELAL (2017). Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencilerinin Deyim ve Atasözlerine Yönelik Tutumları: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Örneği. 3. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3546997)

VARIŞOĞLU MEHMET CELAL,BÜLÜN EMİNE (2017). Necati Bey Divanında Acem Kaynaklı Şahsiyetler. IV. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3779733)

VARIŞOĞLU MEHMET CELAL,SÖNMEZ HAKAN (2017). Gevheri’nin Aruzla Yazdığı Şiirlerde Mübalağa Sanatı. IV. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3779710)

VARIŞOĞLU MEHMET CELAL,BÜLÜN EMİNE (2017). Fuzulî Divanında Sembolik Bağlamda Yol ve Yolculuk. I. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3588938)

VARIŞOĞLU MEHMET CELAL,STATKİENE NATELA (2015). Litvanya Tatarlarında Kişi Adları. II. Uluslararası Türk Kültürü Araştırmaları Sempozyumu (TÜKAS 2015) (Özet Bildiri) (Yayın No:3520975)

KIRKKILIÇ HALİL AHMET,VARIŞOĞLU MEHMET CELAL (2014). Nabi'nin Hikemi Şiirlerinde Tematik Tasnif. Vefatının 300. Yılında Şair Nabi Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3520967)

KIRKKILIÇ HALİL AHMET,VARIŞOĞLU MEHMET CELAL,VARIŞOĞLU BEHİCE (2012). Marifetname’deki Ayet ve Hadislerin Tematik Yönden İncelenmesi. Bütün Yönleriyle Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3520960)

VARIŞOĞLU MEHMET CELAL (2012). Nedim'in Şiirlerinde Otoritenin Merkezi Olarak İstanbul. 7. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi "Türk ve Dünya Kültüründe İstanbul", Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3520942)

VARIŞOĞLU MEHMET CELAL (2009). Divan Şiirinde Bir Metafor Olarak Kalem ve Bu Bağlamda Kırımlı Rahmî'nin Seyf ü Kalem Redifli Kasidesi. Uluslararası II. Türkoloji Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3520930)

VARIŞOĞLU MEHMET CELAL (2006). Nesimi Divanında Rind-Zahid İkilemi ve Gerçek Âşığın Portresi. I. Uluslararası Seyyit Nesimi Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3520904)

VARIŞOĞLU MEHMET CELAL Osmanlı Şiirinde Nevruz. Nevruz Çalıştayı (Yayın No:3520969)

VARIŞOĞLU MEHMET CELAL Patron-Kul Sistematiği İçinde Gâlib'in Şiirlerinde Yenilikçi Örüntü. V. Uluslararası Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Yayın No:3520947)

VARIŞOĞLU MEHMET CELAL Aynî Divanında Bir Duygu Değeri Olarak Mevlevilik. Uluslararası Gaziantep Araştırmaları Sempozyumu (Yayın No:3520921)

VARIŞOĞLU MEHMET CELAL Patrimonyal Devlet Anlayışının Bir Örneği ve III. Selim'in Hediyesine Karşılık Olarak Sunulan Bir Kaside. Uluslararası Türk Kültüründe Hediye Sempozyumu (Yayın No:3520912)

VARIŞOĞLU MEHMET CELAL 18. Yüzyıl Osmanlı Kültür Dünyasının Avrupa'daki Yankıları. I. Uluslararası Türk Kültürünün Dünya Kültürüne Katkıları Kongresi, Atatürk Kültür Merkezi (Yayın No:3520917)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

VARIŞOĞLU MEHMET CELAL (2004). Aşk'ın Metaforik Yolculuğunda Sühan'ın Rolü. I. Ulusal Sosyal Bilimler Sempozyumu, "Bir Metafor Olarak Yol/Yolculuk" (Özet Bildiri) (Yayın No:3520876)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Okuma Eğitimi (2018)., VARIŞOĞLU MEHMET CELAL, Nobel, Editör: Oğuzhan Sevim, Yusuf Söylemez, Sayfa Sayısı: 13, ISBN: 978-605-7928-36-8, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4661393)

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi / Kuramlar Yaklaşımlar Etkinlikler (2018)., VARIŞOĞLU MEHMET CELAL,VARIŞOĞLU BEHİCE, Pegem Akademi, Editör: Şahin, Abdullah, Sayfa Sayısı: 748, ISBN: 978-605-241-240-4, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3860233)

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi / Kuramlar, Yaklaşımlar, Etkinlikler (2018)., VARIŞOĞLU MEHMET CELAL, Pegem Akademi, Editör: Şahin, Abdullah, Sayfa Sayısı: 748, ISBN: 978-605-241-240-4, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4237678)

Etkinliklerle Hafta Hafta Yazılı Anlatım (2017)., VARIŞOĞLU MEHMET CELAL, Nobel Akademik Yayıncılık, Editör: Adem İşcan, Sami Baskın, Sayfa Sayısı: 10, ISBN: 978-605-320-221-9, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3595743)

Etkinliklerle Hafta Hafta Yazılı Anlatım (2017)., VARIŞOĞLU MEHMET CELAL, Nobel Akademik Yayıncılık, Editör: Adem İşcan, Sami Baskın, Sayfa Sayısı: 13, ISBN: 978-605-320-221-9, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3595740)

Www.Turkedebiyatiisimlersozlugu.Com (2015)., VARIŞOĞLU MEHMET CELAL, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Türkçe(Ansiklopedi Maddesi), (Yayın No: 3595731)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Tatar Summer School Project (Tatar Yaz Okulu Projesi) Slenis-Trakai / Lithuania", Diğer (Uluslararası), Proje Koordinatörü, 19.06.2014-27.06.2014 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)

"Halep Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezinin (TÜDÖM) Geliştirilmesi Projesi (Araştırmacı)", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 02.09.2007-26.06.2009 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Turkish Culture and Folk Dances Education Project (Türk Kültürü ve Halk Oyunları Eğitimi/Öğretimi Projesi)", Diğer (Uluslararası), Yürütücü, 20.04.2015-26.04.2015 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)

"Nevruz Bayramı Kutlamaları ve Nevruz Çalıştayı Projesi", Diğer (Uluslararası), Proje Koordinatörü, 20.03.2014-22.03.2014 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)

"Türk Kültürünün Kosova’da Yaşayan Kardeş ve Akraba Topluluklara Tanıtımı", Diğer (Ulusal), Yürütücü, 10.03.2016-11.03.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Türk Kültürünün Makedonya’da Yaşayan Kardeş ve Akraba Topluluklara Tanıtımı", Diğer (Ulusal), Yürütücü, 09.03.2016-10.03.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Türk Kültürünün Bosna-Hersek’te Yaşayan Kardeş ve Akraba Topluluklara Tanıtımı", Diğer (Ulusal), Yürütücü, 06.03.2016-07.03.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

Nevruz Çalıştayı, 600 yılı aşkın süredir Litvanya’da yaşamakta olan Litvan Tatarlarının kültürel mirasını canlı tutmak ve gelecek kuşaklara taşımak amacıyla Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta gerçekleştirilmiştir. Çalıştay, T.C. Büyükelçisi Sayın Akın Algan’ın himayesinde Vilnius Üniversitesinde gerçekleştirilmiş katılımcılar Nevruz’un Türk kültür ve edebiyatındaki yeri ilgili sözlü sunum gerçekleştirmişlerdir., Vilnius Üniversitesi, Çalıştay, 20.03.2014-23.03.2014 (Uluslararası)

Workshop on Turkish Music and Folk Dances, The workshop was held in Lithuania about Turkish music culture and folk dances., Vilnius University, Çalıştay, 22.04.2015-26.04.2015 (Uluslararası)

Workshop on Tatar Folklore, The workshop was held in Lithuania about Tatar folklore., Trakai, Çalıştay, 19.06.2014-27.06.2014 (Uluslararası)

 

sertifika

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifikası, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi TÖMER tarafından 21.01.2019 - 01.02.2019 tarihleri arasında düzenlenen Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifika Programı., Eskişehir, Sertifika, 21.01.2019-01.02.2019 (Uluslararası)

Letter of Gratitude, Vilnius Üniversitesi Institute Of Asian And Transcultural Studies’xxte 2013-2014 öğretim yılında yürütülen görev sırasında hem bölüme hem de iki ülke ilişkilerine sağlanan katkılar dolayısıyla verilen bir sertifika., Vilnius Üniversitesi, Sertifika, 26.06.2014-26.06.2014 (Uluslararası)

Türk Dil Kurumu Teşekkür Belgesi, Dil Bayramı’nın 75. yılında Türkçeye Genç Bakış Kurultayı’na yapılan katkılar dolayısıyla Türk Dil Kurumu Başkanı tarafından verilen ”Teşekkür Belgesi”., Dolmabahçe Sarayı / İstanbul, Sertifika, 26.09.2007-26.09.2007 (Ulusal)

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:celal.varisoglu@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
1997-2004
Atatürk Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili Ve Edebiyatı Eğitimi (Dr)

Tez Adı:18. Yüzyıl Divan Şiirinde İstiare, Mecaz Ve Mazmun Kavramları Ve Yüzyılın Şiirine Genel Bakış
Yüksek Lisans
1995-1997
Atatürk Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eski Türk Edebiyatı Eğitimi (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Hatem Hayatı, Edebi Şahsiyeti, Divanının Tenkitli Metni Ve İncelemesi
Lisans
1991-1995
Atatürk Üniversitesi
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

Akademik Görevler

Doçent
2019-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/
Doçent
2019-2019
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/
Doktor Öğretim Üyesi
2016-2019
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/ESKİ TÜRK EDEBİYATI ANABİLİM DALI/
Yardımcı Doçent
2007-2016
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/ESKİ TÜRK EDEBİYATI ANABİLİM DALI/

İdari Görevler

Kalite Kurulu Üyeliği
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Erasmus Koordinatörü
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Yönetim Kurulu Üyeliği
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Anabilim Dalı Başkanı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte Kurulu Üyeliği
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Bölüm Başkan Yardımcısı
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Yüksek Lisans
(2018-2019)METİN ŞERHİ IITürkçe3
(2018-2019)METİN ŞERHİ ITürkçe3
(2018-2019)KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA MAZMUNLAR IITürkçe3
(2018-2019)KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA MAZMUNLAR ITürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Ahmet GEPREM, (2018)., "Mahlas beyitleri bağlamında 17. yüzyıl gazellerinde benlik", Gaziantep Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili Ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
2.Emine BÜLÜN, (2019)., "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, K0446 numaralı Şiir Mecmuası", Gaziantep Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili Ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
3.Hakan SÖNMEZ, (2019)., "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet, YZ_K_0233 numaralı şiir mecmuası", Gaziantep Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili Ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
4.Abdullah Enis MANDAL, (2020)., "Özet çıkarma, seçerek yazma ve dikte yöntemlerinin ortaokul Türkçe dersinde öğrencilerin yazma becerilerine etkisi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans


Editörlük

1.Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi(TR DİZİN), Dergi, Yrd. Editör, Tokat Gazosmanpaşa Yayınları, 01.01.2018
2.Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi(TR DİZİN), Dergi, Editör, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yayınları


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.VARIŞOĞLU MEHMET CELAL (2020). Sudanlı Öğrencilerin Yabancı Dil Olarak Türkçede İletişim İsteklilikleri. Journal of Turkish Research Institute, (68), 601-614., Doi: 10.14222/Turkiyat4290 (Yayın No: 6352839)
2.VARIŞOĞLU MEHMET CELAL (2019). Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencilerinin Osmanlı Türkçesine Yönelik Görüşleri. Turkish Studies Language and Literature, 14(4), 2219-2230., Doi: 10.29228/TurkishStudies.39385 (Yayın No: 5850126)
3.VARIŞOĞLU MEHMET CELAL,HAMZADAYI ERGÜN (2018). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen C1 Düzeyindeki Öğrencilerin Bağlayıcı Bilgi Düzeyleri. Turkish Studies, 13(4), 1291-1304., Doi: 10.7827/TurkishStudies.12888 (Yayın No: 4215225)
4.VARIŞOĞLU MEHMET CELAL (2018). Idioms in Hatem’s Divan in the Context of Values Education. Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 9(31), 106-128. (Yayın No: 4211860)
5.VARIŞOĞLU MEHMET CELAL (2017). İletişim ve Sözlü Anlatım Becerileri Açısından Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencilerinin Değerlendirilmesi (Gaziantep Üniversitesi Örneği). Turkish Studies, 12(14), 529-544., Doi: 10.7827/TurkishStudies.11627 (Yayın No: 3560348)
6.VARIŞOĞLU MEHMET CELAL (2017). How Do Students Studying Turkish in Lithuania Describe Turkish Culture and People?. Journal of Education and Practice, 8(12), 129-136. (Yayın No: 3520819)
7.VARIŞOĞLU MEHMET CELAL (2016). The Importance of Strategies of Social Language Learning and Cooperative Learning in the Process of Teaching Turkish as a Foreign Language. Educational Research and Reviews, 11(10), 981-986., Doi: 10.5897/ERR2016.2630 (Yayın No: 3520773)
8.VARIŞOĞLU MEHMET CELAL (2005). Hüsn ü Aşk’ta Kozmografya. Bilig: Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, (33), 149-166. (Yayın No: 3520721)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.VARIŞOĞLU MEHMET CELAL (2018). Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencilerinin Klasik Türk Edebiyatı Derslerine İlişkin Görüşleri. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 13(2), 283-304. (Yayın No: 4606302)
2.VARIŞOĞLU MEHMET CELAL (2018). Sosyal-Duygusal Dil Öğrenme Stratejileri ve Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimindeki Yeri. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 7(1), 379-396., Doi: 10.7884/teke.4126 (Yayın No: 4198903)
3.VARIŞOĞLU MEHMET CELAL (2018). Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Adaylarının Öğrenme Stilleri: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Örneği. EKEV Akademi Dergisi, 22(73), 573-584. (Yayın No: 4258124)
4.VARIŞOĞLU MEHMET CELAL (2017). Türkçe Öğrenen Litvanyalı Öğrencilerin Kullandıkları Dil Öğrenme Stratejileri. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, (59), 533-546., Doi: 10.14222/Turkiyat3749 (Yayın No: 3520846)
5.VARIŞOĞLU MEHMET CELAL,Sönmez Hakan (2017). The Mirror Metaphor in ”Lâ: Sonsuzluk Hecesi”. Gaziosmanpasa Universitesi Sosyal Bilimler Arastirmalari Dergisi, 12(23), 185-193., Doi: 10.19129/sbad.318 (Yayın No: 3535120)
6.VARIŞOĞLU MEHMET CELAL (2007). Öl ve Ol Fikri Çerçevesinde Hüsn ü Aşk Kahramanı Aşk’ın Kendisini Bulma ve Tanıma Süreci. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(2), 101-112. (Yayın No: 3520747)
7.VARIŞOĞLU MEHMET CELAL (2003). Türk-İslâm Sanatlarının Felsefesi Bağlamında Müzik-Şiir Yakınlaşması ve Hâtem Divanı’nda Musiki. Türklük Bilimi Araştırmaları, (14), 187-218. (Yayın No: 3520683)
8.VARIŞOĞLU MEHMET CELAL (2003). Nedim’in Bir Beytini Gösterge Bilimsel Çerçevede Çözümleme Denemesi. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 10(21), 59-71. (Yayın No: 3520704)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.VARIŞOĞLU MEHMET CELAL,SÖNMEZ HAKAN (2018). Sünbülzâde Vehbî Divanında Sembolik Bağlamda Yazı ve Yazı ile İlgili Unsurlar. Uluslararası Sultanu’ş-Şuarâ Sünbülzâde Vehbî Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3588935)
2.VARIŞOĞLU MEHMET CELAL,STATKİENE NATELA (2015). Litvanya Tatarlarında Kişi Adları. II. Uluslararası Türk Kültürü Araştırmaları Sempozyumu (TÜKAS 2015) (Özet Bildiri) (Yayın No:3520975)
3.VARIŞOĞLU MEHMET CELAL,VARIŞOĞLU BEHİCE (2018). Pozitif Dil Kullanımı Bağlamında Bağışlama Dili. I. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4473960)
4.VARIŞOĞLU MEHMET CELAL,BÜLÜN EMİNE (2017). Necati Bey Divanında Acem Kaynaklı Şahsiyetler. IV. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3779733)
5.VARIŞOĞLU MEHMET CELAL,SÖNMEZ HAKAN (2017). Gevheri’nin Aruzla Yazdığı Şiirlerde Mübalağa Sanatı. IV. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3779710)
6.VARIŞOĞLU MEHMET CELAL (2009). Divan Şiirinde Bir Metafor Olarak Kalem ve Bu Bağlamda Kırımlı Rahmî'nin Seyf ü Kalem Redifli Kasidesi. Uluslararası II. Türkoloji Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3520930)
7.VARIŞOĞLU MEHMET CELAL,BÜLÜN EMİNE (2017). Fuzulî Divanında Sembolik Bağlamda Yol ve Yolculuk. I. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3588938)
8.VARIŞOĞLU MEHMET CELAL (2018). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Pekiştireç Kullanımı. Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4204145)
9.VARIŞOĞLU MEHMET CELAL (2018). Student Opinions Related to Peer Review Applied in Ottoman Turkish Lessons. International Symposium on Human and Social Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:4216731)
10.VARIŞOĞLU MEHMET CELAL,SÖNMEZ HAKAN (2018). Kanuni ile Oğlu Şehzade Bayezid’in Manzum Mektuplarını Figüratif Dil Bağlamında Çözümleme Denemesi. 2. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4214630)
11.VARIŞOĞLU MEHMET CELAL (2018). Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencilerinin Konuşma Kaygısı. 2. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4214633)
12.VARIŞOĞLU MEHMET CELAL (2019). Hâtem’in Mahlas Beyitlerinde Tevriye Sanatı. II. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:5364392)
13.VARIŞOĞLU MEHMET CELAL (2019). Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencilerinin Osmanlı Türkçesi Derslerine Yönelik Görüşleri. 5. International Congress on Social Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:5364351)
14.VARIŞOĞLU MEHMET CELAL (2006). Nesimi Divanında Rind-Zahid İkilemi ve Gerçek Âşığın Portresi. I. Uluslararası Seyyit Nesimi Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3520904)
15.VARIŞOĞLU MEHMET CELAL (2017). Baki ve Fuzuli’nin Kasidelerinde Otorite-Kul İlişkisinin Metaforik Boyutu. 3. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3546974)
16.VARIŞOĞLU BEHİCE,VARIŞOĞLU MEHMET CELAL (2017). Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencilerinin Deyim ve Atasözlerine Yönelik Tutumları: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Örneği. 3. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3546997)
17.KIRKKILIÇ HALİL AHMET,VARIŞOĞLU MEHMET CELAL,VARIŞOĞLU BEHİCE (2012). Marifetname’deki Ayet ve Hadislerin Tematik Yönden İncelenmesi. Bütün Yönleriyle Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3520960)
18.KIRKKILIÇ HALİL AHMET,VARIŞOĞLU MEHMET CELAL (2014). Nabi'nin Hikemi Şiirlerinde Tematik Tasnif. Vefatının 300. Yılında Şair Nabi Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3520967)
19.VARIŞOĞLU MEHMET CELAL (2012). Nedim'in Şiirlerinde Otoritenin Merkezi Olarak İstanbul. 7. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi "Türk ve Dünya Kültüründe İstanbul", Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3520942)
20.VARIŞOĞLU MEHMET CELAL (2012). Osmanlı Şiirinde Nevruz. Nevruz Çalıştayı (Yayın No:3520969)
21.VARIŞOĞLU MEHMET CELAL (2012). Patron-Kul Sistematiği İçinde Gâlib'in Şiirlerinde Yenilikçi Örüntü. V. Uluslararası Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Yayın No:3520947)
22.VARIŞOĞLU MEHMET CELAL (2012). Aynî Divanında Bir Duygu Değeri Olarak Mevlevilik. Uluslararası Gaziantep Araştırmaları Sempozyumu (Yayın No:3520921)
23.VARIŞOĞLU MEHMET CELAL (2012). Patrimonyal Devlet Anlayışının Bir Örneği ve III. Selim'in Hediyesine Karşılık Olarak Sunulan Bir Kaside. Uluslararası Türk Kültüründe Hediye Sempozyumu (Yayın No:3520912)
24.VARIŞOĞLU MEHMET CELAL (2012). 18. Yüzyıl Osmanlı Kültür Dünyasının Avrupa'daki Yankıları. I. Uluslararası Türk Kültürünün Dünya Kültürüne Katkıları Kongresi, Atatürk Kültür Merkezi (Yayın No:3520917)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.VARIŞOĞLU MEHMET CELAL (2004). Aşk'ın Metaforik Yolculuğunda Sühan'ın Rolü. I. Ulusal Sosyal Bilimler Sempozyumu, "Bir Metafor Olarak Yol/Yolculuk" (Özet Bildiri) (Yayın No:3520876)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Okuma Eğitimi (2018)., VARIŞOĞLU MEHMET CELAL, Nobel, Editör: Oğuzhan Sevim, Yusuf Söylemez, Sayfa Sayısı: 13, ISBN: 978-605-7928-36-8, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4661393)
2.Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi / Kuramlar Yaklaşımlar Etkinlikler (2018)., VARIŞOĞLU MEHMET CELAL,VARIŞOĞLU BEHİCE, Pegem Akademi, Editör: Şahin, Abdullah, Sayfa Sayısı: 748, ISBN: 978-605-241-240-4, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 3860233)
3.Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi / Kuramlar, Yaklaşımlar, Etkinlikler (2018)., VARIŞOĞLU MEHMET CELAL, Pegem Akademi, Editör: Şahin, Abdullah, Sayfa Sayısı: 748, ISBN: 978-605-241-240-4, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4237678)
4.Etkinliklerle Hafta Hafta Yazılı Anlatım (2017)., VARIŞOĞLU MEHMET CELAL, Nobel Akademik Yayıncılık, Editör: Adem İşcan, Sami Baskın, Sayfa Sayısı: 10, ISBN: 978-605-320-221-9, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 3595743)
5.Etkinliklerle Hafta Hafta Yazılı Anlatım (2017)., VARIŞOĞLU MEHMET CELAL, Nobel Akademik Yayıncılık, Editör: Adem İşcan, Sami Baskın, Sayfa Sayısı: 13, ISBN: 978-605-320-221-9, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 3595740)
6.www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com (2015)., VARIŞOĞLU MEHMET CELAL, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Türkçe, Ansiklopedi Maddesi, (Yayın No: 3595731)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Tatar Summer School Project (Tatar Yaz Okulu Projesi) Slenis-Trakai / Lithuania, Diğer (Uluslararası), Proje Koordinatörü, 19.06.2014-27.06.2014 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)
2.Halep Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezinin (TÜDÖM) Geliştirilmesi Projesi (Araştırmacı), Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 02.09.2007-26.06.2009 (Tamamlandı) (ULUSAL)
3.Turkish Culture and Folk Dances Education Project (Türk Kültürü ve Halk Oyunları Eğitimi/Öğretimi Projesi), Diğer (Uluslararası), Yürütücü, 20.04.2015-26.04.2015 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)
4.Nevruz Bayramı Kutlamaları ve Nevruz Çalıştayı Projesi, Diğer (Uluslararası), Proje Koordinatörü, 20.03.2014-22.03.2014 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)
5.Türk Kültürünün Kosova’da Yaşayan Kardeş ve Akraba Topluluklara Tanıtımı, Diğer (Ulusal), Yürütücü, 10.03.2016-11.03.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)
6.Türk Kültürünün Makedonya’da Yaşayan Kardeş ve Akraba Topluluklara Tanıtımı, Diğer (Ulusal), Yürütücü, 09.03.2016-10.03.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)
7.Türk Kültürünün Bosna-Hersek’te Yaşayan Kardeş ve Akraba Topluluklara Tanıtımı, Diğer (Ulusal), Yürütücü, 06.03.2016-07.03.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)
Çalıştay
1.Workshop on Turkish Music and Folk Dances, The workshop was held in Lithuania about Turkish music culture and folk dances., Vilnius University, Çalıştay, 22.04.2015-26.04.2015 (Uluslararası)
2.Nevruz Çalıştayı, 600 yılı aşkın süredir Litvanya’da yaşamakta olan Litvan Tatarlarının kültürel mirasını canlı tutmak ve gelecek kuşaklara taşımak amacıyla Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta gerçekleştirilmiştir. Çalıştay, T.C. Büyükelçisi Sayın Akın Algan’ın himayesinde Vilnius Üniversitesinde gerçekleştirilmiş katılımcılar Nevruz’un Türk kültür ve edebiyatındaki yeri ilgili sözlü sunum gerçekleştirmişlerdir., Vilnius Üniversitesi, Çalıştay, 20.03.2014-23.03.2014 (Uluslararası)
3.Workshop on Tatar Folklore, The workshop was held in Lithuania about Tatar folklore., Trakai, Çalıştay, 19.06.2014-27.06.2014 (Uluslararası)
Sertifika
1.Türk Dil Kurumu Teşekkür Belgesi, Dil Bayramı’nın 75. yılında Türkçeye Genç Bakış Kurultayı’na yapılan katkılar dolayısıyla Türk Dil Kurumu Başkanı tarafından verilen ”Teşekkür Belgesi”., Dolmabahçe Sarayı / İstanbul, Sertifika, 26.09.2007-26.09.2007 (Ulusal)
2.Letter of Gratitude, Vilnius Üniversitesi Institute Of Asian And Transcultural Studies’xxte 2013-2014 öğretim yılında yürütülen görev sırasında hem bölüme hem de iki ülke ilişkilerine sağlanan katkılar dolayısıyla verilen bir sertifika., Vilnius Üniversitesi, Sertifika, 26.06.2014-26.06.2014 (Uluslararası)
3.Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifikası, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi TÖMER tarafından 21.01.2019 - 01.02.2019 tarihleri arasında düzenlenen Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifika Programı., Eskişehir, Sertifika, 21.01.2019-01.02.2019 (Uluslararası)