GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

ERDAL KÜÇÜKERž

[ DOÇENT DOKTOR ]

DOÇ. DR. Erdal KÜÇÜKER

Eğitim Fakültesi / Eğitim Bilimleri Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

erdal.kucuker@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Eğitim Fakültesi 

Bölüm

Eğitim Bilimleri Bölümü 

Anabilim Dalı

Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Ankara Üniversitesi (2000- 2008)

Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Eğitim Ekonomisi Ve Planlaması (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Ankara Üniversitesi (1992- 2000)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Eğitim Yönetimi Ve Planlaması (Yl) (Tezli)

LİSANS, Ankara Üniversitesi (1987- 1992)

Eğitim Bilimleri Fakültesi - Eğitim Yönetimi Ve Planlaması Pr.

TEZLER

DOKTORA, "Kalkınma Planları Kapsamında Yapılan Eğitim Planlarının Analizi (1963-2005)", Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2008

YÜKSEK LİSANS, "Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Örgütünde Eğitim Uzmanı Ve Uzman Yardımcısı İstihdamında Karşılaşılan Sorunlar", Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Eğitim Bilimleri Temel Alanı - Eğitim Bilimleri

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doçent, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Eğitim Bilimleri Bölümü/Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı/ (2019- Devam Ediyor)


İdari Görevler

Bölüm Başkan Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Anabilim Dalı Başkanı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Anabilim Dalı Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

verdiği dersler

Danışmanlık, Yüksek Lisans, (2020-2021)

Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans, (2020-2021)

Yönetimde İnsan İlişkileri, Yüksek Lisans, (2020-2021)

Eğitim Planlaması, Yüksek Lisans, (2020-2021)

Eğitim Hukuku, Yüksek Lisans, (2020-2021)

Eğitim Hukuku, Lisans, (2020-2021)

Proje Hazırlama Ve Değerlendirme, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Öğretmenlik Uygulaması, Lisans, (2019-2020)

Yönetimde İnsan İlişkileri, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Eğitim Planlaması, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Eğitim Hukuku, Lisans, (2019-2020)

Eğitime Giriş, Lisans, (2019-2020)

Sınıf Yönetimi, Lisans, (2018-2019)

Eğitim Bilimine Giriş, Lisans, (2018-2019)

Eğitim Yönetimi, Lisans, (2018-2019)

Eğitim Hukuku, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Eğitim Planlaması, Yüksek Lisans, (2018-2019)

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Faruk KALKAN, "İlkokul Öğrencilerinin Okula Uyumlarının İncelenmesi: Ölçek Geliştirme Çalışması", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2020

Yüksek Lisans, Osman Nuri UZUN, "Okul Müdürlerinin Ders Denetim Etkinliklerinin Hesap Verebilirlik Çerçevesinde İncelenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Arzu BUCAK, "Ortaokullardaki Seçmeli Dersler Uygulamasının Çocuğun Katılım Hakkı Çerçevesinde Değerlendirilmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Mesut ÇELİK, "Eğitim Kurumlarında Stratejik Plan Hazırlama Ekibi Üyelerinin Süreçteki Uygulamalara İlişkin Görüşleri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Hatice KIRAN, "İlkokul Öğrencilerinin Okul İle İlgili Korkularının Değerlendirilmesi: Ölçek Geliştirme Çalışması", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2018

Yüksek Lisans, Haydar ERCAN, "İlköğretim Öğretmenlerinin Ve Yöneticilerinin 4-4-4 Eğitim Sisteminin Uygulama Sürecine İlişkin Görüşleri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2016

Yüksek Lisans, Artun Kerem CANAZ, "İlköğretime Dair Finansal Çıkarımlar: Türkiye'den Ve Avustralya'dan Stratejik Planlama Deneyimleri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2015

Yüksek Lisans, Bahadır ÖZEN, "Web Tabanlı Uzaktan Öğretim Yönteminin Okul Yöneticilerinin Hizmetiçi Eğitimlerinde Uygulanabilirliği", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2014

Yüksek Lisans, Oğuz TAŞ, "Okul Yöneticilerinin Yönetim Görevlerinde Yabancı Dilin Gerekliliğine İlişkin Görüşleri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2011

Editörlük

4. Demokratik Eğitim Kurultuyı ”Eğitim Hakkı”, Kitap, Editör, Eğitim Sen Yayınları

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

CANAZ ARTUN KEREM,KÜÇÜKER ERDAL, (2019). "Türkiye’Deki Suriyeli Çocuklara Eğitim Hizmeti Sunmada Kültürel Duyarlılık Ve Bütçe Planlaması: Avustralya’Dan Bir Örnek Olay İncelemesi", Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(12), 128-141. (Yayın No: 5029035)

KÜÇÜKER ERDAL, (2018). "Reasons For Dropouts Of Girls From The Formal Secondary Education Living İn Rural Areas", Ted Eğitim Ve Bilim, 43(195), 97-117., Doi: 10.15390/EB.2018.7537 (Yayın No: 4323321) [SSCI]

KÜÇÜKER ERDAL, (2017). "Türkiye’De Kademeler Arası Geçiş Ve Öğrenci Akışının Gelişimi", Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 50(1), 1-18. (Yayın No: 3600925)

Arslan Gani,KÜÇÜKER ERDAL, (2016). "Okul Müdürlerinin Planlama Etkinlikleri Ve Stratejikplanlamada Karşılaşılan Sorunlar", Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(2), 839-856. (Yayın No: 2617808)

KÜÇÜKER ERDAL, (2016). "A Comparıson Of The Academıc Achıevements Of Students Wıth Dıfferent Prımary School Entrance Age", Education, 137(1), 46-58. (Yayın No: 2860075)

AHMET TURAN CIMBIZ,KÜÇÜKER ERDAL, (2015). "Öğretmenlik Kariyer Basamakları Uygulamasının Okuldaki Etkilerine İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(38), 643-655. (Yayın No: 1802479)

ASLAN GÜLAY,KÜÇÜKER ERDAL,ASUMAN GÜRBÜZLER, (2014). "Seviye Sınıfları Uygulamasına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi", International Journal Of Human Sciences, 11(2), 894-913. (Yayın No: 1801216)

KÜÇÜKER ERDAL, (2012). "Türkiye De Kalkınma Planları Kapsamında Yapılan Eğitim Planlarının Analizi", Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(1), 9-26. (Yayın No: 338974)

ASLAN GÜLAY,KÜÇÜKER ERDAL, (2011). "Türkiye’De Toplam Kalite Yönetimi Modelinin Eğitimin Kamu Hizmeti Niteliğine Ve Eğitim Öğretim Süreçlerine Uygunluğu", Gaziosmanpasa Universitesi Sosyal Bilimler Arastirmalari Dergisi, 6(12), 202-224., Doi: 10.19129/sbad.206 (Yayın No: 337998)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

KÜÇÜKER ERDAL,KALAYCI RÜSTEM, (2019). "Üç Öykü Üzerinden ”Okul Terki”: Eğitimsizlik, Yoksulluk, Ataerkillik", Eğitim Bilim Toplum, 16(64), 94-119. (Yayın No: 5867492)

KÜÇÜKER ERDAL,Gürbüz Ahmet, (2012). "Türkiye De Uygulanan Dış Kaynaklı Eğitim Projeleri Nasıl Bir Toplumsal Dönüşümü Hedefliyor", Milli Eğitim, 41(194), 51-71. (Yayın No: 338489)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

KÜÇÜKER ERDAL (2017). A practice related to Freire’s problem posing education model in higher education context. VII INTERNATIONAL CONFERENCE ON CRITICAL EDUCATION (Özet Bildiri) (Yayın No:3548127)

ARIKAN FATMA TUĞÇE,OĞUZ EBRU,KÜÇÜKER ERDAL (2017). Privatization of Education: Government support for the private school students in Turkey. VII INTERNATIONAL CONFERENCE ON CRITICAL EDUCATION (Özet Bildiri) (Yayın No:3548135)

Kalaycı Rüstem,KÜÇÜKER ERDAL (2017). Meslek Lisesi Öğrencilerinin Okulu Terk Etme Nedenleri. 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3457663)

Coşkun Deniz,KÜÇÜKER ERDAL (2017). Bazı ülkelerdeki okul yöneticilerinin seçimi ve yetiştirilmesinin Türkiye ile karşılaştırılması. 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3530332)

Kıran Hatice,KÜÇÜKER ERDAL (2017). Eğitimde korku. 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3530343)

GÜL VAHAP,KÜÇÜKER ERDAL,KALAYCI RÜSTEM (2017). Meslek Lisesi Öğrencilerinin Okulu Terk Etme Nedenleri. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu 8 (Özet Bildiri) (Yayın No:3621329)

ASLAN GÜLAY,KÜÇÜKER ERDAL (2017). Okul Yöneticilerine Göre Okulların Temel Sorunları ve Çözüm Önerileri: İlkokul ve Ortaokullara İlişkin Nitel Bir Analiz. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu 8 (Özet Bildiri) (Yayın No:3621330)

KÜÇÜKER ERDAL,KALAYCI RÜSTEM,ASLAN GÜLAY (2017). Öğretmen Adaylarının Gözünden Liselerde Öğrencilerin Sağlığını ve Güvenliğini Tehdit Eden Unsurlar. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu 8 (Özet Bildiri) (Yayın No:3621327)

GANİ ARSLAN,KÜÇÜKER ERDAL (2014). Okul Müdürlerinin Planlama Etkinlikleri ve Stratejik Planlamada Karşılaşılan Sorunlar. 1. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2211191)

KÜÇÜKER ERDAL (2010). Türkiye de Eğitim Planlaması Neyi Hedefliyor. International Conference on New Trends in Education and Their Implications (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2195762)

KÜÇÜKER ERDAL İstatistiklerle Cumhuriyet Döneminde Eğitimde Kademeler Arası Geçiş ve Gelecek Beş Yıllık Geçiş Senaryoları. Cumhuriyet’xxin Kuruluşundan Günümüze Eğitimde Kademeler Arası Geçiş ve Yeni Modeller Uluslararası Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2210913)

ASLAN GÜLAY,KÜÇÜKER ERDAL,Uzun Osman Nuri Ders Denetimlerine İlişkin Öğretmen Ve Okul Müdürlerinin Görüşlerinin İncelenmesi. 13. ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:4290088)

KÜÇÜKER ERDAL The Background of Absenteeism among Female Students in High School in Turkey Conservatism and Violence against Woman. VI. International Conference on Critical Education (Özet Bildiri) (Yayın No:2856244)

KÜÇÜKER ERDAL An Evaluation of The Recent Law Order Regarding the Regularisation of the Turkish Educational System at the AKP Period. International Conference on Critical Education (Özet Bildiri) (Yayın No:2208838)

KÜÇÜKER ERDAL,ASLAN GÜLAY Why Do Parents Send Their Children to Private School. XIV World Congress of Comparative Education Societies İstanbul 2010 (Özet Bildiri) (Yayın No:2194975)

BAŞOL GÜLŞAH,KÜÇÜKER ERDAL Medeni Durumlarına Göre Erkek ve Kadın Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin İş Doyumları Dikkate Alınarak İncelenmesi. International Symposium on Changes and New Trends in Education (Özet Bildiri) (Yayın No:2210590)

OĞUZ EBRU,KÜÇÜKER ERDAL,Samuelson Michael Ideas and Concepts Among European Student Teachers About Their Fortcoming Work as a Teachers. 4. International Conference on Critical Education (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2211640)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

KURUL NEJLA,KÜÇÜKER ERDAL,YOLCU HÜSEYİN,ÇOKLUK BÖKEOĞLU ÖMAY,ÖZTÜRK HAYRİYE TUĞBA,BAYKAL NEVZAT SAMET,Özdemir Turgut,Ergül Adıgüzel (2013). Kapitalist Toplumda Öğrenme ve Pazar İlişkisi Standartlaştırma Nicelleştirme ve Metalaşma. Kamusal Eğitim Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2210167)

Çelik Mesut,KÜÇÜKER ERDAL (2011). Eğirtim Kurumlarında Stratejik Planlama Ekiplerinin Süreçteki Uygulamaları ve Karşılaşılan Sorunlar. 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı (Özet Bildiri) (Yayın No:2208472)

KÜÇÜKER ERDAL (2005). Eğitimde Özelleştirme. 20. Yılında Türkiye’xxde Özelleştirme Gerçeği Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2194349)

KÜÇÜKER ERDAL (2004). Türkiye de İl Düzeyinde Eğitim Planlamasının Yönetimi. 13. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2193831)

KÜÇÜKER ERDAL (2002). Milli Eğitim Bakanlığı Merkez ve Taşra Örgütünde Eğitim Uzmanlarının İstihdam Durumları. Eğitim Bilimlerinin Uzmanlık Alanları ve Eğitim Uzmanı Yetiştirmenin Neresindeyiz? Paneli (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2192952)

KÜÇÜKER ERDAL Eğitim de form Eğitim Bilimleri Açısından 444 ün Anlamı. Nasıl Bir Üniversite? İlköğretimden Yükseköğretime 444 Paneli (Özet Bildiri) (Yayın No:2209196)

YILDIRIM NAİL,KÜÇÜKER ERDAL,ASLAN GÜLAY Müdür Müdür Yardımcısı ve Eğitim Müfettişlerinin Eğitim Yönetimi Denetimi Planlaması ve Ekonomisi Alanında Lisansüstü Eğitim Hakkındaki Görüşleri. 6. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2196449)

KÜÇÜKER ERDAL Eğitim Hakkı. Seminer ”Eğitim Hakkı” (Yayın No:2194017)

KÜÇÜKER ERDAL Milli Eğitim Bakanlığı nın Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarının Değerlendirilmesi. Küresel Piyasa Kıskacında Eğitim: Milli Eğitim Bakanlığı’xxnın TKY Uygulamaları Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2193167)

KÜÇÜKER ERDAL Kamusal Eğitim ve Muhafazakarlaşma. Kamusal Eğitim Çalıştayı (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2211885)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Mardin İli Eğitim İstatistikleri 1998-1999 (1999)., Eldem Mehmet,Dilmen Ahmet,Kumaşoğlu Selahattin,KÜÇÜKER ERDAL,Karataş Şerif, Mardin Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4877481)

Sekiz Yıllık Kesintisiz Zorunlu İlköğretim 2 (1999)., Sezgin A Remzi,ASLAN GÜLAY,KÜÇÜKER ERDAL, Milli Eğitim Bakanlığı, Sayfa Sayısı: 136, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3730623)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Eğitimde Araştırma Yöntemleri (2020)., KÜÇÜKER ERDAL,Bucak Arzu, Eğiten Kitap, Editör: Ebru Oğuz, Sayfa Sayısı: 471, ISBN: 978-625-7245-03-6, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6609776)

Eğitim Bilimine Giriş (2019)., KÜÇÜKER ERDAL, Anı Yayıncılık, Editör: Tanrıöğen, Abdurrahman Ve Sarpkaya, Ruhi, Sayfa Sayısı: 300, ISBN: 978-605-4434-13-8, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 60632)

Türkiye’Xxde Eğitimin Neoliberal Dönüşümü (2018)., ASLAN GÜLAY,KÜÇÜKER ERDAL,Adıgüzel Ergül, Töz Yayınları, Editör: Kemal İnal, Güliz Akkaymak, Sayfa Sayısı: 282, ISBN: 978-605-68323-5-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5479572)

Prof. Dr. Emine Akyüz’Xxe Armağan Akademisyenlikte 50 Yıl (2018)., BUCAK ARZU,KÜÇÜKER ERDAL, Pegem Akademi, Editör: Karaman Kepenekçi, Yasemin Taşkın Pelin, Sayfa Sayısı: 12, ISBN: 978-605-241-164-3, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4221473)

Kamusal Eğitim Eleştirel Yazılar (2013)., KURUL NEJLA,KÜÇÜKER ERDAL,YOLCU HÜSEYİN,ÖZDEMİR TURGUT,ÇOKLUK BÖKEOĞLU ÖMAY,BAYKAL NEVZAT SAMET,ÖZTÜRK HAYRİYE TUĞBA, Siyasal Kitabevi, Editör: Nejla Kurul, Tuğba Öztürk, İhsan Metinnam, Sayfa Sayısı: 423, ISBN: 978-605-4627-27-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3756135)

Neoliberal Transformation Of Education İn Turkey Political And Ideological Analysis Of Educational Reforms İn The Age Of The Akp (2013)., ASLAN GÜLAY,KÜÇÜKER ERDAL,ADIGÜZEL ERGÜL, Palgrave Macmillan, Editör: İnal, Kemal Ve Akkaymak, Güliz, Sayfa Sayısı: 286, ISBN: 9780230341289 HB, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 339905)

20. Yılında Türkiye’Xxde Özelleştirme Gerçeği (2005)., KÜÇÜKER ERDAL, Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği, Sayfa Sayısı: 528, ISBN: 975-395-938-9, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3748721)

Eğitim Bilimlerinin Uzmanlık Alanları Ve Eğitim Uzmanı Yetiştirmenin Neresindeyiz? Paneli (2002)., KÜÇÜKER ERDAL, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, Editör: Kasım Karakütük, Sayfa Sayısı: 132, ISBN: 975-482-566-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3548620)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"İlköğretim ve Ortaöğretim Okul Yöneticilerinin Hizmetiçi Eğitimlerinde Uzaktan Öğretim Yönteminin Uygulanabilirliği", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 29.03.2011-17.02.2014 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Milli Eğitim Bakanlığı na Bağlı İlköğretim ve Ortaöğretim Okullarında Okul Aile Birliklerinin Eğitim Finansmanına Katkıları Tokat İl Örneği", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 12.05.2010-17.02.2014 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Türkiye de ve Avustralya da Stratejik Planlama Süreçleri ve Okul Bütçesi Yönetimi İki Okul Uygulamasının Karşılaştırmalı Analizi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 15.07.2014-15.09.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Lisansüstü Eğitime Olan Bireysel Talebi Etkileyen Etkenler", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 12.05.2010-05.06.2013 (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

1993-2008, Öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim öğretim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:erdal.kucuker@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2000-2008
Ankara Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Ekonomisi Ve Planlaması (Dr)

Tez Adı:Kalkınma Planları Kapsamında Yapılan Eğitim Planlarının Analizi (1963-2005)
Yüksek Lisans
1992-2000
Ankara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Yönetimi Ve Planlaması (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Örgütünde Eğitim Uzmanı Ve Uzman Yardımcısı İstihdamında Karşılaşılan Sorunlar
Lisans
1987-1992
Ankara Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Fakültesi/Eğitim Yönetimi Ve Planlaması Pr.Akademik Görevler

Doçent
2019-
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/EĞİTİM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI/


İdari Görevler

Anabilim Dalı Başkanı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Anabilim Dalı Başkanı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Bölüm Başkan Yardımcısı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2020-2021)EĞİTİM HUKUKUTürkçe6
(2019-2020)ÖĞRETMENLİK UYGULAMASITürkçe2
(2019-2020)EĞİTİM HUKUKUTürkçe2
(2019-2020)EĞİTİME GİRİŞTürkçe2
(2018-2019)SINIF YÖNETİMİTürkçe2
(2018-2019)EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞTürkçe3
(2018-2019)EĞİTİM YÖNETİMİTürkçe3
Yüksek Lisans
(2020-2021)DANIŞMANLIKTürkçe7
(2020-2021)UZMANLIK ALAN DERSİTürkçe8
(2020-2021)YÖNETİMDE İNSAN İLİŞKİLERİTürkçe3
(2020-2021)EĞİTİM PLANLAMASITürkçe3
(2020-2021)EĞİTİM HUKUKUTürkçe3
(2019-2020)PROJE HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRMETürkçe3
(2019-2020)YÖNETİMDE İNSAN İLİŞKİLERİTürkçe3
(2019-2020)EĞİTİM PLANLAMASITürkçe3
(2018-2019)EĞİTİM HUKUKUTürkçe3
(2018-2019)EĞİTİM PLANLAMASITürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Oğuz TAŞ, (2011)., "Okul yöneticilerinin yönetim görevlerinde yabancı dilin gerekliliğine ilişkin görüşleri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
2.Bahadır ÖZEN, (2014)., "Web tabanlı uzaktan öğretim yönteminin okul yöneticilerinin hizmetiçi eğitimlerinde uygulanabilirliği", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
3.Artun Kerem CANAZ, (2015)., "İlköğretime dair finansal çıkarımlar: Türkiye'den ve Avustralya'dan stratejik planlama deneyimleri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
4.Haydar ERCAN, (2016)., "İlköğretim öğretmenlerinin ve yöneticilerinin 4-4-4 eğitim sisteminin uygulama sürecine ilişkin görüşleri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
5.Hatice KIRAN, (2018)., "İlkokul öğrencilerinin okul ile ilgili korkularının değerlendirilmesi: Ölçek geliştirme çalışması", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
6.Osman Nuri UZUN, (2019)., "Okul müdürlerinin ders denetim etkinliklerinin hesap verebilirlik çerçevesinde incelenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
7.Arzu BUCAK, (2019)., "Ortaokullardaki seçmeli dersler uygulamasının çocuğun katılım hakkı çerçevesinde değerlendirilmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
8.Mesut ÇELİK, (2019)., "Eğitim kurumlarında stratejik plan hazırlama ekibi üyelerinin süreçteki uygulamalara ilişkin görüşleri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
9.Faruk KALKAN, (2020)., "İlkokul öğrencilerinin okula uyumlarının incelenmesi: Ölçek geliştirme çalışması", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans


Editörlük

1.4. Demokratik Eğitim Kurultuyı ”Eğitim Hakkı”, Kitap, Editör, Eğitim Sen Yayınları
2.4 Demokratik Eğitim Kurultayı Eğitim Hakkı, Kitap, Editör, EĞİTİM SEN YAYINLARI
3.Toplumsal Bir Sorun Olarak Şiddet Sempozyum, Diğer Yayınlar, Editör, EĞİTİM SEN Yayınları


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.CANAZ ARTUN KEREM,KÜÇÜKER ERDAL (2019). TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİ ÇOCUKLARA EĞİTİM HİZMETİ SUNMADA KÜLTÜREL DUYARLILIK VE BÜTÇE PLANLAMASI: AVUSTRALYA’DAN BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(12), 128-141. (Yayın No: 5029035)
2.KÜÇÜKER ERDAL (2018). Reasons for Dropouts of Girls from the Formal Secondary Education Living in Rural Areas. TED EĞİTİM VE BİLİM, 43(195), 97-117., Doi: 10.15390/EB.2018.7537 (Yayın No: 4323321)
3.KÜÇÜKER ERDAL (2017). Türkiye’de Kademeler Arası Geçiş ve Öğrenci Akışının Gelişimi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 50(1), 1-18. (Yayın No: 3600925)
4.Arslan Gani,KÜÇÜKER ERDAL (2016). Okul Müdürlerinin Planlama Etkinlikleri ve StratejikPlanlamada Karşılaşılan Sorunlar. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(2), 839-856. (Yayın No: 2617808)
5.KÜÇÜKER ERDAL (2016). A COMPARISON OF THE ACADEMIC ACHIEVEMENTS OF STUDENTS WITH DIFFERENT PRIMARY SCHOOL ENTRANCE AGE. Education, 137(1), 46-58. (Yayın No: 2860075)
6.AHMET TURAN CIMBIZ,KÜÇÜKER ERDAL (2015). Öğretmenlik Kariyer Basamakları Uygulamasının Okuldaki Etkilerine İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(38), 643-655. (Yayın No: 1802479)
7.ASLAN GÜLAY,KÜÇÜKER ERDAL,ASUMAN GÜRBÜZLER (2014). Seviye Sınıfları Uygulamasına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi. International Journal of Human Sciences, 11(2), 894-913. (Yayın No: 1801216)
8.KÜÇÜKER ERDAL (2012). Türkiye de Kalkınma Planları Kapsamında Yapılan Eğitim Planlarının Analizi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(1), 9-26. (Yayın No: 338974)
9.ASLAN GÜLAY,KÜÇÜKER ERDAL (2011). Türkiye’de Toplam Kalite Yönetimi Modelinin Eğitimin Kamu Hizmeti Niteliğine ve Eğitim Öğretim Süreçlerine Uygunluğu. Gaziosmanpasa Universitesi Sosyal Bilimler Arastirmalari Dergisi, 6(12), 202-224., Doi: 10.19129/sbad.206 (Yayın No: 337998)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.KÜÇÜKER ERDAL,KALAYCI RÜSTEM (2019). Üç öykü üzerinden ”okul terki”: Eğitimsizlik, yoksulluk, ataerkillik. Eğitim Bilim Toplum, 16(64), 94-119. (Yayın No: 5867492)
2.KÜÇÜKER ERDAL,Gürbüz Ahmet (2012). Türkiye de Uygulanan Dış Kaynaklı Eğitim Projeleri Nasıl Bir Toplumsal Dönüşümü Hedefliyor. Milli Eğitim, 41(194), 51-71. (Yayın No: 338489)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.KÜÇÜKER ERDAL (2017). A practice related to Freire’s problem posing education model in higher education context. VII INTERNATIONAL CONFERENCE ON CRITICAL EDUCATION (Özet Bildiri) (Yayın No:3548127)
2.ARIKAN FATMA TUĞÇE,OĞUZ EBRU,KÜÇÜKER ERDAL (2017). Privatization of Education: Government support for the private school students in Turkey. VII INTERNATIONAL CONFERENCE ON CRITICAL EDUCATION (Özet Bildiri) (Yayın No:3548135)
3.GANİ ARSLAN,KÜÇÜKER ERDAL (2014). Okul Müdürlerinin Planlama Etkinlikleri ve Stratejik Planlamada Karşılaşılan Sorunlar. 1. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2211191)
4.Kalaycı Rüstem,KÜÇÜKER ERDAL (2017). Meslek Lisesi Öğrencilerinin Okulu Terk Etme Nedenleri. 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3457663)
5.Kıran Hatice,KÜÇÜKER ERDAL (2017). Eğitimde korku. 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3530343)
6.GÜL VAHAP,KÜÇÜKER ERDAL,KALAYCI RÜSTEM (2017). Meslek Lisesi Öğrencilerinin Okulu Terk Etme Nedenleri. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu 8 (Özet Bildiri) (Yayın No:3621329)
7.ASLAN GÜLAY,KÜÇÜKER ERDAL (2017). Okul Yöneticilerine Göre Okulların Temel Sorunları ve Çözüm Önerileri: İlkokul ve Ortaokullara İlişkin Nitel Bir Analiz. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu 8 (Özet Bildiri) (Yayın No:3621330)
8.KÜÇÜKER ERDAL,KALAYCI RÜSTEM,ASLAN GÜLAY (2017). Öğretmen Adaylarının Gözünden Liselerde Öğrencilerin Sağlığını ve Güvenliğini Tehdit Eden Unsurlar. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu 8 (Özet Bildiri) (Yayın No:3621327)
9.KÜÇÜKER ERDAL (2010). Türkiye de Eğitim Planlaması Neyi Hedefliyor. International Conference on New Trends in Education and Their Implications (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2195762)
10.Coşkun Deniz,KÜÇÜKER ERDAL (2017). Bazı ülkelerdeki okul yöneticilerinin seçimi ve yetiştirilmesinin Türkiye ile karşılaştırılması. 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3530332)
11.KÜÇÜKER ERDAL (2017). İstatistiklerle Cumhuriyet Döneminde Eğitimde Kademeler Arası Geçiş ve Gelecek Beş Yıllık Geçiş Senaryoları. Cumhuriyet’xxin Kuruluşundan Günümüze Eğitimde Kademeler Arası Geçiş ve Yeni Modeller Uluslararası Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2210913)
12.ASLAN GÜLAY,KÜÇÜKER ERDAL,Uzun Osman Nuri (2017). Ders Denetimlerine İlişkin Öğretmen Ve Okul Müdürlerinin Görüşlerinin İncelenmesi. 13. ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:4290088)
13.KÜÇÜKER ERDAL (2017). The Background of Absenteeism among Female Students in High School in Turkey Conservatism and Violence against Woman. VI. International Conference on Critical Education (Özet Bildiri) (Yayın No:2856244)
14.KÜÇÜKER ERDAL (2017). An Evaluation of The Recent Law Order Regarding the Regularisation of the Turkish Educational System at the AKP Period. International Conference on Critical Education (Özet Bildiri) (Yayın No:2208838)
15.KÜÇÜKER ERDAL,ASLAN GÜLAY (2017). Why Do Parents Send Their Children to Private School. XIV World Congress of Comparative Education Societies İstanbul 2010 (Özet Bildiri) (Yayın No:2194975)
16.BAŞOL GÜLŞAH,KÜÇÜKER ERDAL (2017). Medeni Durumlarına Göre Erkek ve Kadın Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin İş Doyumları Dikkate Alınarak İncelenmesi. International Symposium on Changes and New Trends in Education (Özet Bildiri) (Yayın No:2210590)
17.OĞUZ EBRU,KÜÇÜKER ERDAL,Samuelson Michael (2017). Ideas and Concepts Among European Student Teachers About Their Fortcoming Work as a Teachers. 4. International Conference on Critical Education (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2211640)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.KÜÇÜKER ERDAL (2004). Türkiye de İl Düzeyinde Eğitim Planlamasının Yönetimi. 13. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2193831)
2.Çelik Mesut,KÜÇÜKER ERDAL (2011). Eğirtim Kurumlarında Stratejik Planlama Ekiplerinin Süreçteki Uygulamaları ve Karşılaşılan Sorunlar. 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı (Özet Bildiri) (Yayın No:2208472)
3.KURUL NEJLA,KÜÇÜKER ERDAL,YOLCU HÜSEYİN,ÇOKLUK BÖKEOĞLU ÖMAY,ÖZTÜRK HAYRİYE TUĞBA,BAYKAL NEVZAT SAMET,Özdemir Turgut,Ergül Adıgüzel (2013). Kapitalist Toplumda Öğrenme ve Pazar İlişkisi Standartlaştırma Nicelleştirme ve Metalaşma. Kamusal Eğitim Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2210167)
4.KÜÇÜKER ERDAL (2005). Eğitimde Özelleştirme. 20. Yılında Türkiye’xxde Özelleştirme Gerçeği Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2194349)
5.KÜÇÜKER ERDAL (2002). Milli Eğitim Bakanlığı Merkez ve Taşra Örgütünde Eğitim Uzmanlarının İstihdam Durumları. Eğitim Bilimlerinin Uzmanlık Alanları ve Eğitim Uzmanı Yetiştirmenin Neresindeyiz? Paneli (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2192952)
6.KÜÇÜKER ERDAL (2002). Eğitim de form Eğitim Bilimleri Açısından 444 ün Anlamı. Nasıl Bir Üniversite? İlköğretimden Yükseköğretime 444 Paneli (Özet Bildiri) (Yayın No:2209196)
7.YILDIRIM NAİL,KÜÇÜKER ERDAL,ASLAN GÜLAY (2002). Müdür Müdür Yardımcısı ve Eğitim Müfettişlerinin Eğitim Yönetimi Denetimi Planlaması ve Ekonomisi Alanında Lisansüstü Eğitim Hakkındaki Görüşleri. 6. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2196449)
8.KÜÇÜKER ERDAL (2002). Eğitim Hakkı. Seminer ”Eğitim Hakkı” (Yayın No:2194017)
9.KÜÇÜKER ERDAL (2002). Milli Eğitim Bakanlığı nın Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarının Değerlendirilmesi. Küresel Piyasa Kıskacında Eğitim: Milli Eğitim Bakanlığı’xxnın TKY Uygulamaları Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2193167)
10.KÜÇÜKER ERDAL (2002). Kamusal Eğitim ve Muhafazakarlaşma. Kamusal Eğitim Çalıştayı (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2211885)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
1.Mardin İli Eğitim İstatistikleri 1998-1999 (1999)., Eldem Mehmet,Dilmen Ahmet,Kumaşoğlu Selahattin,KÜÇÜKER ERDAL,Karataş Şerif, Mardin Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4877481)
2.Sekiz Yıllık Kesintisiz Zorunlu İlköğretim 2 (1999)., Sezgin A Remzi,ASLAN GÜLAY,KÜÇÜKER ERDAL, Milli Eğitim Bakanlığı, Sayfa Sayısı: 136, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 3730623)
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Eğitimde Araştırma Yöntemleri (2020)., KÜÇÜKER ERDAL,Bucak Arzu, Eğiten Kitap, Editör: Ebru Oğuz, Sayfa Sayısı: 471, ISBN: 978-625-7245-03-6, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 6609776)
2.Eğitim Bilimine Giriş (2019)., KÜÇÜKER ERDAL, Anı Yayıncılık, Editör: Tanrıöğen, Abdurrahman Ve Sarpkaya, Ruhi, Sayfa Sayısı: 300, ISBN: 978-605-4434-13-8, Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 60632)
3.Türkiye’xxde Eğitimin Neoliberal Dönüşümü (2018)., ASLAN GÜLAY,KÜÇÜKER ERDAL,Adıgüzel Ergül, Töz Yayınları, Editör: Kemal İnal, Güliz Akkaymak, Sayfa Sayısı: 282, ISBN: 978-605-68323-5-2, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 5479572)
4.Prof. Dr. Emine Akyüz’xxe Armağan Akademisyenlikte 50 Yıl (2018)., BUCAK ARZU,KÜÇÜKER ERDAL, Pegem Akademi, Editör: Karaman Kepenekçi, Yasemin Taşkın Pelin, Sayfa Sayısı: 12, ISBN: 978-605-241-164-3, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4221473)
5.Kamusal Eğitim Eleştirel Yazılar (2013)., KURUL NEJLA,KÜÇÜKER ERDAL,YOLCU HÜSEYİN,ÖZDEMİR TURGUT,ÇOKLUK BÖKEOĞLU ÖMAY,BAYKAL NEVZAT SAMET,ÖZTÜRK HAYRİYE TUĞBA, Siyasal Kitabevi, Editör: Nejla Kurul, Tuğba Öztürk, İhsan Metinnam, Sayfa Sayısı: 423, ISBN: 978-605-4627-27-1, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 3756135)
6.Neoliberal Transformation of Education in Turkey Political and Ideological Analysis of Educational Reforms in the Age of the AKP (2013)., ASLAN GÜLAY,KÜÇÜKER ERDAL,ADIGÜZEL ERGÜL, Palgrave Macmillan, Editör: İnal, Kemal Ve Akkaymak, Güliz, Sayfa Sayısı: 286, ISBN: 9780230341289 HB, İngilizce, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 339905)
7.20. Yılında Türkiye’xxde Özelleştirme Gerçeği (2005)., KÜÇÜKER ERDAL, Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği, Sayfa Sayısı: 528, ISBN: 975-395-938-9, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 3748721)
8.Eğitim Bilimlerinin Uzmanlık Alanları ve Eğitim Uzmanı Yetiştirmenin Neresindeyiz? Paneli (2002)., KÜÇÜKER ERDAL, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, Editör: Kasım Karakütük, Sayfa Sayısı: 132, ISBN: 975-482-566-1, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 3548620)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.İlköğretim ve Ortaöğretim Okul Yöneticilerinin Hizmetiçi Eğitimlerinde Uzaktan Öğretim Yönteminin Uygulanabilirliği, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 29.03.2011-17.02.2014 (Tamamlandı) (ULUSAL)
2.Milli Eğitim Bakanlığı na Bağlı İlköğretim ve Ortaöğretim Okullarında Okul Aile Birliklerinin Eğitim Finansmanına Katkıları Tokat İl Örneği, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 12.05.2010-17.02.2014 (Tamamlandı) (ULUSAL)
3.Türkiye de ve Avustralya da Stratejik Planlama Süreçleri ve Okul Bütçesi Yönetimi İki Okul Uygulamasının Karşılaştırmalı Analizi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 15.07.2014-15.09.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)
4.Lisansüstü Eğitime Olan Bireysel Talebi Etkileyen Etkenler, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 12.05.2010-05.06.2013 (Tamamlandı) (ULUSAL)
Üniversite Dışı Deneyim

1993-2008ÖğretmenMilli Eğitim Bakanlığı, Eğitim öğretim