GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

SERKAN TÜRKOĞLUž

[ DOÇENT DOKTOR ]

DOÇ. DR. Serkan TÜRKOĞLU

Fen-Edebiyat Fakültesi / Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

serkan.turkoglu@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Fen-Edebiyat Fakültesi 

Bölüm

Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü 

Anabilim Dalı

Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Atatürk Üniversitesi (2008- 2012)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Eski Türk Edebiyatı (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Karadeniz Teknik Üniversitesi (2005- 2008)

Fatih Eğitim Fakültesi - Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü

YÜKSEK LİSANS, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2004- 2007)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Türk Dili Ve Edebiyatı (Yl) (Tezli)

LİSANS, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2000- 2004)

Fen-Edebiyat Fakültesi - Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Bekâî Kitâb-I Kerbela (İnceleme-Tenkitli Metin)", Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012

YÜKSEK LİSANS, "", Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi,

YÜKSEK LİSANS, "Şeyhülislam Esad Divanı’Xxnın Tahlili", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Filoloji Temel Alanı - Klasik Türk Edebiyatı

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doçent, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Fen-Edebiyat Fakültesi/ Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü/ Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı, (2018- Devam Ediyor)

Doktor Öğretim Üyesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Fen-Edebiyat Fakültesi/ Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü/ Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı, (2017- 2018)

Doktor Öğretim Üyesi, Artvin Çoruh Üniversitesi/ Fen-Edebiyat Fakültesi/ Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü/ Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı, (2012- 2017)

Araştırma Görevlisi, Atatürk Üniversitesi/ Edebiyat Fakültesi/ Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü/ Türk Edebiyatı Anabilim Dalı, (2008- 2012)


İdari Görevler

Bölüm Başkan Yardımcısı, Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı, (2014- 2015)

Enstitü Müdür Yardımcısı, Artvin Çoruh Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (2015- 2016)

verdiği dersler

Osmanlı Türkçesi Iı, Lisans, (2017-2018)

Temel Bilgisayar Bilimleri, Lisans, (2017-2018)

Araştırmaya Giriş Iı, Lisans, (2017-2018)

Tezkireler, Lisans, (2017-2018)

Mazmunlar, Lisans, (2017-2018)

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Mahmut TEMİZ, "Malatyalı İsmâil'in Dâstân-I ʿacîb Adlı Eseri (İnceleme -Tenkitli Metin)", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Serkan BATURAY, "Kelâmî'nin Sehername (Ravza) Adlı Mesnevisi (İnceleme-Metin)", Artvin Çoruh Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2017

Yüksek Lisans, Mikail DANAYİYEN, "Süleymanpaşazade İbrahim Fehmi Divanı",

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

TÜRKOĞLU SERKAN, (2016). "Yarım Kalan Bir Hüsn Ü Aşk Naziresi: Mîr Mehmed Dâniş’İn Gülşen-İ Dâniş Mesnevisi", Turkish Studies, 11(15), 445-502., Doi: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9685 (Yayın No: 3512243)

TÜRKOĞLU SERKAN, (2015). "Divan Edebiyatında Mensur Metinlerin Manzumolarak Yeniden Yazılması Ve Vakanüvis Raşid İn Sıhhatabadmesnevisi Örneği", The Journal Of Academic Social Science, (16), 80-96., Doi: http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.776 (Yayın No: 1889061)

TÜRKOĞLU SERKAN, (2013). "Mehmed Fevzî Efendi Ve Kudisyyü S Sirâc Fî Nazmi Lmi Râcadlı Eseri", Turkish Studies, 8(13), 1617-1644. (Yayın No: 1889207)

TÜRKOĞLU SERKAN, (2011). "Edebi Bir Tür Olarak Saydiyye Şikariyye", Türkoloji Kültürü, 4(7), 209-224. (Yayın No: 1915364)

TÜRKOĞLU SERKAN, (2011). "Şeyh Galib Divanı Nda Ayet Ve Hadis İktibasları", Türkoloji Kültürü, 4(8), 51-62. (Yayın No: 1915706)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

TÜRKOĞLU SERKAN, (2018). "Ürk Edebiyatında Pendnâme-İ Attar’In Manzum Tercümeleri Ve Seyyid Ali Rızâ’Nın Riyâzü’R-Rızâ’Sı", Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22671-692. (Yayın No: 4231316)

TÜRKOĞLU SERKAN, (2018). "Himâye Arayan Şairin Sultana Niyazı: Iı. Bayeziddönemi Şairi Gaybî Ve Terbiyet-Nâme’Si", Ekev Akademi Dergisi, (73), 513-556. (Yayın No: 4258448)

TÜRKOĞLU SERKAN, (2018). "Abdülhay Celvetî’Nin Şerh-İ Gazel-İ Hacı Bayrâm-I Velî Adlı", Diyalektolog, (17), 163-179., Doi: http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.198 (Yayın No: 4251794)

TÜRKOĞLU SERKAN, (2018). "Masal’Dan Mesnevi’Ye Cariye Teveddüd Hikayesi", Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 6115-34., Doi: http://dx.doi.org/ (Yayın No: 4233557)

TÜRKOĞLU SERKAN, (2017). "Türk Edebiyatında Maktel-İ Hüseyinler Ve Bekâî’Nin Kitâb-I Kerbelâ Mesnevisi", Atatürk Üniversitesi Türkiyat Ararştırmaları Enstitüsü Dergisi, (58), 107-128., Doi: http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3683 (Yayın No: 3512255)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

TÜRKOĞLU SERKAN (2018). Turkish Translations of Fahreddin Irakî’s Leme’ât. Uluslararası İnsan veToplum BilimleriSempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4243789)

TÜRKOĞLU SERKAN (2017). HACI AHMED İZZET PAŞA VE DİVANI. I. ULUSLARARASI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BİLGİ ŞÖLENİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI (Özet Bildiri) (Yayın No:4200607)

TÜRKOĞLU SERKAN (2017). Mesnevilerin Sebeb-i Telif Bölümlerinde “Rüya” ve “Hâtif” Motifleri. Eurasian Conference on Language Social Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:4200601)

TÜRKOĞLU SERKAN (2016). WESTERN CHARACTERS IN CLASSIC TURKISH POETRYS INDIVIDUAL. 1st INTERNATIONAL CONFERENCEON STUDIES IN TURKOLOGY (Özet Bildiri) (Yayın No:4220375)

TÜRKOĞLU SERKAN Works Written About Proverbs’ Translations and Commentaries in the Ottoman Empire. Uluslararası İnsan veToplum BilimleriSempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4243795)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Mecnu U Leyli (2018)., TÜRKOĞLU SERKAN, Kesit Yayınları, Sayfa Sayısı: 616, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4184697)

Vakanüvis Raşid’Xxin Sıhhat-Abad Mesnevisi (2015)., TÜRKOĞLU SERKAN, Gece Kitaplığı, Sayfa Sayısı: 309, Türkçe(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 4244142)

Bedr-İ Münir (2015)., TOPAL AHMET,TÜRKOĞLU SERKAN, Gece Kitaplığı, Sayfa Sayısı: 674, Türkçe(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 1888557)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:serkan.turkoglu@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2008-2012
Atatürk Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eski Türk Edebiyatı (Dr)

Tez Adı:Bekâî Kitâb-I Kerbela (İnceleme-Tenkitli Metin)
Yüksek Lisans
2005-2008
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Fatih Eğitim Fakültesi/Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü

Tez Adı:
Yüksek Lisans
2004-2007
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili Ve Edebiyatı (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Şeyhülislam Esad Divanı’Xxnın Tahlili
Lisans
2000-2004
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili Ve Edebiyatı BölümüAkademik Görevler

Doçent
2018-
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/ ESKİ TÜRK EDEBİYATI ANABİLİM DALI
Doktor Öğretim Üyesi
2017-2018
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/ ESKİ TÜRK EDEBİYATI ANABİLİM DALI
Doktor Öğretim Üyesi
2012-2017
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/ YENİ TÜRK EDEBİYATI ANABİLİM DALI
Araştırma Görevlisi
2008-2012
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/ TÜRK EDEBİYATI ANABİLİM DALI


İdari Görevler

Enstitü Müdür Yardımcısı
2015-2016
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ/ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm Başkan Yardımcısı
2014-2015
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2017-2018)OSMANLI TÜRKÇESİ IITürkçe4
(2017-2018)TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİTürkçe2
(2017-2018)ARAŞTIRMAYA GİRİŞ IITürkçe2
(2017-2018)TEZKİRELERTürkçe2
(2017-2018)MAZMUNLARTürkçe2
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Mikail DANAYİYEN, "Süleymanpaşazade İbrahim Fehmi Divanı", Yüksek Lisans
2.Serkan BATURAY, (2017)., "Kelâmî'nin Sehername (Ravza) adlı mesnevisi (İnceleme-metin)", Artvin Çoruh Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
3.Mahmut TEMİZ, (2019)., "Malatyalı İsmâil'in Dâstân-ı ʿAcîb adlı eseri (İnceleme -tenkitli metin)", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.TÜRKOĞLU SERKAN (2016). Yarım Kalan Bir Hüsn ü Aşk Naziresi: Mîr Mehmed Dâniş’in Gülşen-i Dâniş Mesnevisi. Turkish Studies, 11(15), 445-502., Doi: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9685 (Yayın No: 3512243)
2.TÜRKOĞLU SERKAN (2015). DİVAN EDEBİYATINDA MENSUR METİNLERİN MANZUMOLARAK YENİDEN YAZILMASI ve VAKANÜVİS RAŞİD İN SIHHATABADMESNEVİSİ ÖRNEĞİ. The Journal of Academic Social Science, (16), 80-96., Doi: http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.776 (Yayın No: 1889061)
3.TÜRKOĞLU SERKAN (2013). MEHMED FEVZÎ EFENDİ VE KUDİSYYÜ S SİRÂC FÎ NAZMİ LMİ RÂCADLI ESERİ. Turkish Studies, 8(13), 1617-1644. (Yayın No: 1889207)
4.TÜRKOĞLU SERKAN (2011). Edebi Bir Tür Olarak Saydiyye Şikariyye. Türkoloji Kültürü, 4(7), 209-224. (Yayın No: 1915364)
5.TÜRKOĞLU SERKAN (2011). Şeyh Galib Divanı nda Ayet ve Hadis İktibasları. Türkoloji Kültürü, 4(8), 51-62. (Yayın No: 1915706)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.TÜRKOĞLU SERKAN (2018). ürk Edebiyatında Pendnâme-i Attar’ın Manzum Tercümeleri ve Seyyid Ali Rızâ’nın Riyâzü’r-Rızâ’sı. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22671-692. (Yayın No: 4231316)
2.TÜRKOĞLU SERKAN (2018). HİMÂYE ARAYAN ŞAİRİN SULTANA NİYAZI: II. BAYEZİDDÖNEMİ ŞAİRİ GAYBÎ VE TERBİYET-NÂME’Sİ. EKEV AKADEMİ DERGİSİ, (73), 513-556. (Yayın No: 4258448)
3.TÜRKOĞLU SERKAN (2018). ABDÜLHAY CELVETÎ’NİN ŞERH-İ GAZEL-İ HACI BAYRÂM-I VELÎ ADLI. Diyalektolog, (17), 163-179., Doi: http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.198 (Yayın No: 4251794)
4.TÜRKOĞLU SERKAN (2018). Masal’dan Mesnevi’ye Cariye Teveddüd Hikayesi. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 6115-34., Doi: http://dx.doi.org/ (Yayın No: 4233557)
5.TÜRKOĞLU SERKAN (2017). TÜRK EDEBİYATINDA MAKTEL-İ HÜSEYİNLER VE BEKÂÎ’NİN KİTÂB-I KERBELÂ MESNEVİSİ. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Ararştırmaları Enstitüsü Dergisi, (58), 107-128., Doi: http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3683 (Yayın No: 3512255)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.TÜRKOĞLU SERKAN (2018). Turkish Translations of Fahreddin Irakî’s Leme’ât. Uluslararası İnsan veToplum BilimleriSempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4243789)
2.TÜRKOĞLU SERKAN (2017). Mesnevilerin Sebeb-i Telif Bölümlerinde “Rüya” ve “Hâtif” Motifleri. Eurasian Conference on Language Social Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:4200601)
3.TÜRKOĞLU SERKAN (2017). HACI AHMED İZZET PAŞA VE DİVANI. I. ULUSLARARASI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BİLGİ ŞÖLENİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI (Özet Bildiri) (Yayın No:4200607)
4.TÜRKOĞLU SERKAN (2016). WESTERN CHARACTERS IN CLASSIC TURKISH POETRYS INDIVIDUAL. 1st INTERNATIONAL CONFERENCEON STUDIES IN TURKOLOGY (Özet Bildiri) (Yayın No:4220375)
5.TÜRKOĞLU SERKAN (2016). Works Written About Proverbs’ Translations and Commentaries in the Ottoman Empire. Uluslararası İnsan veToplum BilimleriSempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4243795)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
1.Mecnu u Leyli (2018)., TÜRKOĞLU SERKAN, Kesit Yayınları, Sayfa Sayısı: 616, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4184697)
2.Vakanüvis Raşid’xxin Sıhhat-abad Mesnevisi (2015)., TÜRKOĞLU SERKAN, Gece Kitaplığı, Sayfa Sayısı: 309, Türkçe, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı, (Yayın No: 4244142)
3.Bedr-i Münir (2015)., TOPAL AHMET,TÜRKOĞLU SERKAN, Gece Kitaplığı, Sayfa Sayısı: 674, Türkçe, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı, (Yayın No: 1888557)


Projelerde Yaptığı Görevler:

Üniversite Dışı Deneyim