GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

MUSTAFA GÜLž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Mustafa GÜL

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

mustafa.gul@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 

Bölüm

İşletme Bölümü 

Anabilim Dalı

Muhasebe Finansman Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Anadolu Üniversitesi (2005- 2012)

-

YÜKSEK LİSANS, Anadolu Üniversitesi (2001- 2005)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Muhasebe (Yl) (Tezli)

LİSANS, Anadolu Üniversitesi (1994- 1998)

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi - İşletme Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "İşletmelerde Elektronik Ortamda Muhasebe Bilgi Sistemi İç Kontrol İlişkisi Ve Bir Uygulama", Anadolu Üniversitesi , 2012

YÜKSEK LİSANS, "Çevre Maliyet Muhasebesi Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi Ve Bir Uygulama", Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı - Muhasebe

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme Bölümü/Muhasebe Finansman Anabilim Dalı/ (2013- Devam Ediyor)

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme Bölümü/Muhasebe Finansman Anabilim Dalı/ (2013- 2013)

Araştırma Görevlisi, Anadolu Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Muhasebe (Dr)/ (2005- 2013)

Araştırma Görevlisi, Anadolu Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Muhasebe Ve Finansman (Yl) (Tezli)/ (2003- 2005)

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme Bölümü/Muhasebe Finansman Anabilim Dalı/ (2001- 2003)


İdari Görevler

Bologna Koordinatörü, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Farabi Koordinatörü, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Myo/Yüksekokul Müdürü, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

verdiği dersler

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Muayad Abdalrahman MUSTAFA, "The İmpacts Of The Re-Engineerring Accounting İnformation Systems On The Quality Of The Financial Reporting", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Lisansüstü Eğitim Enstitüsü/İşletme Ana Bilim Dalı, 2022

Yüksek Lisans, Sinan CEYLAN, "Stratejik Bir Yöntem Olarak Konkordato: Bist'te İşlem Gören Konkordato İlan Etmiş Bir İşletmenin Finansal Analiz Örneği", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Ana Bilim Dalı, 2021

Yüksek Lisans, Ferhat ÖZCAN, "5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu'na Göre Kamu Kuruluşlarında Oluşturulan İç Denetim Biriminin Fonksiyonları Ve Etkinliğine İlişkin Bir Araştırma", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Ana Bilim Dalı, 2018

Yüksek Lisans, Oğuz Mustafa AKPOLAT, "Konut Satın Alma Maliyet Analizleri: Bankalar-Katılım Bankaları-Elbirliği Sistemi Karşılaştırması", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Ana Bilim Dalı, 2018

Yüksek Lisans, Abdulsamet DURAN, "Türkiye'deki Kamu İç Denetçilerinin Mesleki Doyum Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Ana Bilim Dalı, 2017

Yüksek Lisans, İsmail KABAN, "İç Sistemler Çerçevesinde Bankalarda İç Kontrol Ve İç Denetim İlişkisi Ve Bir Uygulama", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Ana Bilim Dalı, 2014

Doktora, Reşid ÇİĞDEM, "Üretim Maliyetlerinin Gri Tahmin Ve Bulanık Mantık Yöntemleri İle Hesaplanması: Bir Tarım İşletmesi Uygulaması", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Ana Bilim Dalı, 2022

Doktora, Recep ÇAKAR, "İslami Yatırım Araçlarının Performans Ölçümü Ve Makroekonomik Göstergelere Duyarlılıklarının Analizi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Ana Bilim Dalı, 2020

Doktora, İsmail KABAN, "Bankalarda Hile Denetimi: Merkezden Denetim Ve Personel Algısına İlişkin Nitel Bir Araştırma", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Ana Bilim Dalı, 2018

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1   ÇİĞDEM REŞİD, GÜL MUSTAFA, (2021). "Stratejik Karar Alma Açısından Üretim Maliyetlerinin Tahmininde Gri Tahmin Yönteminin Kullanılması", Stratejik Yönetim Araştırmaları Dergisi, 4(2), 162-179. (Yayın No: 7380249)

2   KABAN İSMAİL,GÜL MUSTAFA, (2019). "Sürekli Denetim Yöntemi Olarak Bankalarda Merkezden Denetimin Hile İle Mücadelede Önemi: Personel Üzerinde Nitel Bir Araştırma", Erciyes Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (54), 46-74., Doi: 10.18070/erciyesiibd.498644 (Yayın No: 5060924)

3   KABAN İSMAİL,GÜL MUSTAFA, (2019). "Bankalarda Hile Denetimi: Merkezden Sürekli Denetimin Şube Faaliyetlerine Etkisi Üzerine Nitel Bir Araştırma", Istanbul Business Research, 48(1), 113-143., Doi: 10.26650/ibr.2019.48.0040 (Yayın No: 5060923)

4   GÜL MUSTAFA,KABAN İSMAİL, (2015). "Bankalarda İç Kontrol İç Denetim İlişkisi Ve Bir Uygulama", Muhasebe Ve Denetime Bakış Dergisi, 14(45), 89-112. (Yayın No: 1514455)

5   SEVİM ADNAN,GÜL MUSTAFA, (2012). "Elektronik İşletmelerde(E-İşletmelerde) Satınalma İşlemleri Ve İç Kontol İlişkisi", Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(2), 91-118. (Yayın No: 5071526)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1   KABAN İSMAİL,ERYILMAZ YASİN,GÜL MUSTAFA, (2018). "Hile Denetimi Araçları Olarak Hile Riski Değerlemesi Ve Kırmızı Bayraklar: Bankacılıkta Örnek Bir Uygulama", Bankacılar Dergisi, (106), 59-68. (Yayın No: 4343196)

2   ÇİĞDEM REŞİD,GÜL MUSTAFA, (2017). "Denetim Dersi Alan Öğrencilerin Bağımsız Denetim Hakkında Görüşleri Ve Farkındalıkları: Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Örneği", Gaziosmanpasa Universitesi Sosyal Bilimler Arastirmalari Dergisi, 12(24), 225-240., Doi: 10.19129/sbad.338 (Yayın No: 3817972)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

1   GÜL MUSTAFA,KISACIK HARUN,ÇAKAR RECEP (2019). Kayıt Dışı Ekonomi İle Mücadelede Muhasebe Meslek Mensuplarının Rolüne Yönelik Bir Model Önermesi. 18. Uluslararası İşletmecilik Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5518797)

2   GÜL MUSTAFA,DURAN ABDULSAMET (2018). A RESEARCH DETERMINING VOCATIONAL SATISFACTION LEVELS OF PUBLIC INTERNAL AUDITORS IN TURKEY. International Conference on Contemporary Issues in Business Economics (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6221744)

3   SEVİM ADNAN,GÜL MUSTAFA (2012). TÜRKİYE’DE e-DEFTER UYGULAMALARINDA XBRL’in ROLÜ. 24 th WORLD CONTINUOUS AUDITING AND REPORTING SYMPOSIUM ”CONTINUOUS AUDITING AND XBRL COMING OF AGE” (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5068832)

4   GÜL MUSTAFA,ÇAKAR RECEP The Relationship Between Participation Bank Profit Shares and Inflation: The Case of Turkey. 2. International Conference on Contemporary Issues in Business & Economics (ICCIBE) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6234289)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

1   SEVİM ADNAN,GÜL MUSTAFA (2008). MUHASEBE EĞİTİMİNDE BÜTÜNLEŞİK BİLGİ SİSTEMİ YAKLAŞIMI İLE ERP YAZILIMILARININ KULLANILMASI VE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ. XXVII. TÜRKİYE MUHASEBE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5068704)

2   SEVİM ADNAN,GÜL MUSTAFA (2004). KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİN (KOBİ) ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİNDE BİR ARAÇ: ÇEVRE MUHASEBESİ BİLGİ SİSTEMİ. 2. KOBİLER VE VERİMLİLİK KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5068772)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

1   Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumları 1979 - 2007 (2008)., EKERGİL VEDAT,BANAR KERİM,GÜNDÜZ HAMDİ ERDİN,KAYA ERGÜN,BAŞAR AYŞE BANU,GÜL MUSTAFA, Anadolu Üniversitesi Yayınları:1801, Sayfa Sayısı: 317, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4317)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

1   Muhasebe Yazılımları (2016)., UYGUN MUTLU,GÜL MUSTAFA, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Editör: Sevim Adnan, Sayfa Sayısı: 253, ISBN: 978-975-06-1679-2, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 1332052)

2   Muhasebe Yazılımları (2016)., UYGUN MUTLU,GÜL MUSTAFA, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Editör: Sevim Adnan, Sayfa Sayısı: 253, ISBN: 978-975-06-1679-2, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 1332055)

3   Prof. Dr. Sabri Bektöre Anısına (2011)., SEVİM ADNAN,GÜL MUSTAFA, Anadolu Üniversitesi Yayınları, No:2211, Editör: Yılmaz Benligiray, Adnan Sevim, Sayfa Sayısı: 851, ISBN: 978-97506-0887-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5067788)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

1   "BANKALARDA MERKEZDEN DENETİM: TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ YERİ VE PERSONEL ALGISINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 11.05.2017-11.05.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

1992-1992, STAJYER, SAMSUN BÜYÜK TURBAN OTELİ, STAJYER

1993-1993, STAJYER, PHASELIS PRINCESS HOTEL, STAJYER

1994-1994, AŞÇI YARDIMCISI, PHASELIS PRINCESS HOTEL, AŞÇI YARDIMCISI

1998-1999, İŞÇİ, METEKSAN A.Ş., İŞÇİ

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:mustafa.gul@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2005-2012
Anadolu Üniversitesi


Tez Adı:İşletmelerde Elektronik Ortamda Muhasebe Bilgi Sistemi İç Kontrol İlişkisi Ve Bir Uygulama
Yüksek Lisans
2001-2005
Anadolu Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Muhasebe (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Çevre Maliyet Muhasebesi Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi Ve Bir Uygulama
Lisans
1994-1998
Anadolu Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme BölümüAkademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi
2013-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/MUHASEBE FİNANSMAN ANABİLİM DALI/
Araştırma Görevlisi
2013-2013
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/MUHASEBE FİNANSMAN ANABİLİM DALI/
Araştırma Görevlisi
2005-2013
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/MUHASEBE (DR)/
Araştırma Görevlisi
2003-2005
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/MUHASEBE VE FİNANSMAN (YL) (TEZLİ)/
Araştırma Görevlisi
2001-2003
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/MUHASEBE FİNANSMAN ANABİLİM DALI/


İdari Görevler

Farabi Koordinatörü
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
MYO/Yüksekokul Müdürü
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Bologna Koordinatörü
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Akpolat OĞUZ MUSTAFA, "KONUT SATIN ALMA MALİYET ANALİZLERİ: BANKALAR-KATILIM BANKALARI-ELBİRLİĞİ SİSTEMİ KARŞILAŞTIRMASI", Yüksek Lisans
2.İsmail KABAN, "BANKALARDA MERKEZDEN DENETİM: TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ YERİ VE PERSONEL ALGISINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA", Doktora
3.Ferhat ÖZCAN, "5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNA GÖRE KAMU KURULUŞLARINDA OLUŞTURULAN İÇ DENETİM BİRİMİMİN FONKSİYONLARI VE ETKİNLİĞİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA", Yüksek Lisans
4.Oğuz Mustafa AKPOLAT, "KONUT SATIN ALMA MALİYET ANALİZLERİ: BANKALAR-KATILIM BANKALARI-ELBİRLİĞİ SİSTEMİ KARŞILAŞTIRMASI", Yüksek Lisans
5.İsmail KABAN, (2014)., "İç sistemler çerçevesinde bankalarda iç kontrol ve iç denetim ilişkisi ve bir uygulama", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
6.Abdulsamet DURAN, (2017)., "Türkiye'deki kamu iç denetçilerinin mesleki doyum düzeylerini belirlemeye yönelik bir araştırma", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
7.İsmail KABAN, (2018)., "Bankalarda hile denetimi: Merkezden denetim ve personel algısına ilişkin nitel bir araştırma", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Ana Bilim Dalı, Doktora
8.Ferhat ÖZCAN, (2018)., "5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na göre kamu kuruluşlarında oluşturulan iç denetim biriminin fonksiyonları ve etkinliğine ilişkin bir araştırma", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
9.Oğuz Mustafa AKPOLAT, (2018)., "Konut satın alma maliyet analizleri: Bankalar-katılım bankaları-elbirliği sistemi karşılaştırması", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
10.Recep ÇAKAR, (2020)., "İslami yatırım araçlarının performans ölçümü ve makroekonomik göstergelere duyarlılıklarının analizi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Ana Bilim Dalı, Doktora
11.Sinan CEYLAN, (2021)., "Stratejik bir yöntem olarak konkordato: Bist'te işlem gören konkordato ilan etmiş bir işletmenin finansal analiz örneği", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
12.Muayad Abdalrahman MUSTAFA, (2022)., "The impacts of the re-engineerring accounting information systems on the quality of the financial reporting", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Lisansüstü Eğitim Enstitüsü/İşletme Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
13.Reşid ÇİĞDEM, (2022)., "ÜRETİM MALİYETLERİNİN GRİ TAHMİN VE BULANIK MANTIK YÖNTEMLERİ İLE HESAPLANMASI: BİR TARIM İŞLETMESİ UYGULAMASI", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Ana Bilim Dalı, Doktora
Üniversite Dışı Deneyim

1998-1999İŞÇİMETEKSAN A.Ş., İŞÇİ
1994-1994AŞÇI YARDIMCISIPHASELIS PRINCESS HOTEL, AŞÇI YARDIMCISI
1993-1993STAJYERPHASELIS PRINCESS HOTEL, STAJYER
1992-1992STAJYERSAMSUN BÜYÜK TURBAN OTELİ, STAJYER