GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

MUSTAFA GÜLž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Mustafa GÜL

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

mustafa.gul@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 

Bölüm

İşletme Bölümü 

Anabilim Dalı

Muhasebe Finansman Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Anadolu Üniversitesi (2005- 2012)

-

YÜKSEK LİSANS, Anadolu Üniversitesi (2001- 2005)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Muhasebe (Yl) (Tezli)

TEZLER

DOKTORA, "İşletmelerde Elektronik Ortamda Muhasebe Bilgi Sistemi İç Kontrol İlişkisi Ve Bir Uygulama", Anadolu Üniversitesi , 2012

YÜKSEK LİSANS, "Çevre Maliyet Muhasebesi Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi Ve Bir Uygulama", Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı - Muhasebe

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/ İşletme Bölümü/ Muhasebe Finansman Anabilim Dalı, (2013- Devam Ediyor)

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/ İşletme Bölümü/ Muhasebe Finansman Anabilim Dalı, (2013- 2013)

Araştırma Görevlisi, Anadolu Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü/ Muhasebe (Dr)(2005- 2013)

Araştırma Görevlisi, Anadolu Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü/ Muhasebe Ve Finansman (Yl) (Tezli)(2003- 2005)

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/ İşletme Bölümü/ Muhasebe Finansman Anabilim Dalı, (2001- 2003)


İdari Görevler

Bologna Koordinatörü, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, (2014- Devam Ediyor)

Farabi Koordinatörü, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Rektörlük, (2019- Devam Ediyor)

Myo/Yüksekokul Müdürü, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Turhal Meslek Yüksekokulu, (2019- Devam Ediyor)

verdiği dersler

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Sümeyye ÇİÇEKAY, "Alacaklarda Değerleme Ve Amortisman: Özellikli Durumlar Ve Muhasebe Kayıtları", Sivas Cumhuriyet Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Muhasebe, Finans Ve Bankacılık Anabilim Dalı, 2020

Yüksek Lisans, Ferhat ÖZCAN, "5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu'na Göre Kamu Kuruluşlarında Oluşturulan İç Denetim Biriminin Fonksiyonları Ve Etkinliğine İlişkin Bir Araştırma", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı, 2018

Yüksek Lisans, Oğuz Mustafa AKPOLAT, "Konut Satın Alma Maliyet Analizleri: Bankalar-Katılım Bankaları-Elbirliği Sistemi Karşılaştırması", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı, 2018

Yüksek Lisans, Abdulsamet DURAN, "Türkiye'deki Kamu İç Denetçilerinin Mesleki Doyum Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı, 2017

Yüksek Lisans, İsmail KABAN, "İç Sistemler Çerçevesinde Bankalarda İç Kontrol Ve İç Denetim İlişkisi Ve Bir Uygulama", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı, 2014

Doktora, Recep ÇAKAR, "İslami Yatırım Araçlarının Performans Ölçümü Ve Makroekonomik Göstergelere Duyarlılıklarının Analizi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı, 2020

Doktora, İsmail KABAN, "Bankalarda Hile Denetimi: Merkezden Denetim Ve Personel Algısına İlişkin Nitel Bir Araştırma", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı, 2018

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

KABAN İSMAİL,GÜL MUSTAFA, (2019). "Sürekli Denetim Yöntemi Olarak Bankalarda Merkezden Denetimin Hile İle Mücadelede Önemi: Personel Üzerinde Nitel Bir Araştırma", Erciyes Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (54), 46-74., Doi: 10.18070/erciyesiibd.498644 (Yayın No: 5060924)

KABAN İSMAİL,GÜL MUSTAFA, (2019). "Bankalarda Hile Denetimi: Merkezden Sürekli Denetimin Şube Faaliyetlerine Etkisi Üzerine Nitel Bir Araştırma", Istanbul Business Research, 48(1), 113-143., Doi: 10.26650/ibr.2019.48.0040 (Yayın No: 5060923)

ÇİĞDEM REŞİD,GÜL MUSTAFA, (2017). "Denetim Dersi Alan Öğrencilerin Bağımsız Denetim Hakkında Görüşleri Ve Farkındalıkları: Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Örneği", Gaziosmanpasa Universitesi Sosyal Bilimler Arastirmalari Dergisi, 12(24), 225-240., Doi: 10.19129/sbad.338 (Yayın No: 3817972)

GÜL MUSTAFA,KABAN İSMAİL, (2015). "Bankalarda İç Kontrol - İç Denetim İlişkisi Ve Bir Uygulama", Muhasebe Ve Denetime Bakış, (Yayın No: 3621662)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

KABAN İSMAİL,ERYILMAZ YASİN,GÜL MUSTAFA, (2018). "Hile Denetimi Araçları Olarak Hile Riski Değerlemesi Ve Kırmızı Bayraklar: Bankacılıkta Örnek Bir Uygulama", Bankacılar Dergisi, (106), 59-68. (Yayın No: 4343196)

SEVİM ADNAN, GÜL MUSTAFA, (2012). "Elektronik İşletmelerde E İşletmelerde Satın Alma İşlemleri Ve İç Kontrol İlişkisi", Elektronik İşletmelerde (E-İşletmelerde) Satın Alma İşlemleri Ve İç Kontrol İlişkisi, 14(2), 91-118. (Yayın No: 628739)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

GÜL MUSTAFA,KISACIK HARUN,ÇAKAR RECEP (2019). KAYIT DIŞI EKONOMİ İLE MÜCADELEDE MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ ROLÜNE YÖNELİK BİR MODEL ÖNERMESİ. 18. ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5518797)

KABAN İSMAİL,GÜL MUSTAFA,ERYILMAZ YASİN (2018). Bankacılıkta Hile Riski Değerlemesi ve Hile DenetimindeKırmızı Bayraklar: Muhtemel Senaryolar Üzerinden ÖrnekBir Uygulama. 1. ULUSLARARASI BANKACILIK KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4216267)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

ÇİĞDEM REŞİD,GÜL MUSTAFA (2017). DENETİM DERSİ ALAN ÖĞRENCİLERİN BAĞIMSIZ DENETİM HAKKINDA GÖRÜŞLERİ VE FARKINDALIKLARI: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ. 2. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3580839)

SEVİM ADNAN, GÜL MUSTAFA Muhasebe Eğitiminde Bütünleşik Bilgi Sistemi Yaklaşımı ile ERP Yazılımlarının Kullanılması ve Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Örneği. XXVII. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:631766)

SEVİM ADNAN, GÜL MUSTAFA Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin KOBİ lerin Çevre Yönetim Sistemi nde Bir Araç Çevre Muhasebesi Bilgi Sistemi. 2.Kobiler ve Verimlilik Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:629157)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Prof Dr Sabri Bektöre Anısına (2011)., SEVİM ADNAN, GÜL MUSTAFA, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 2211, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 632200)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"BANKALARDA MERKEZDEN DENETİM: TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ YERİ VE PERSONEL ALGISINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 11.05.2017-11.05.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

1992-1992, STAJYER, SAMSUN BÜYÜK TURBAN OTELİ, STAJYER, (Diğer)

1993-1993, STAJYER, PHASELIS PRINCESS HOTEL, STAJYER, (Diğer)

1994-1994, AŞÇI YARDIMCISI, PHASELIS PRINCESS HOTEL, AŞÇI YARDIMCISI, (Diğer)

1998-1999, İŞÇİ, METEKSAN A.Ş., İŞÇİ, (Diğer)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:mustafa.gul@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2005-2012
Anadolu Üniversitesi


Tez Adı:İşletmelerde Elektronik Ortamda Muhasebe Bilgi Sistemi İç Kontrol İlişkisi Ve Bir Uygulama
Yüksek Lisans
2001-2005
Anadolu Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Muhasebe (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Çevre Maliyet Muhasebesi Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi Ve Bir Uygulama


Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi
2013-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/ İŞLETME BÖLÜMÜ/ MUHASEBE FİNANSMAN ANABİLİM DALI
Araştırma Görevlisi
2013-2013
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/ İŞLETME BÖLÜMÜ/ MUHASEBE FİNANSMAN ANABİLİM DALI
Araştırma Görevlisi
2005-2013
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ/ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ MUHASEBE (DR)
Araştırma Görevlisi
2003-2005
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ/ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ MUHASEBE VE FİNANSMAN (YL) (TEZLİ)
Araştırma Görevlisi
2001-2003
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/ İŞLETME BÖLÜMÜ/ MUHASEBE FİNANSMAN ANABİLİM DALI


İdari Görevler

Farabi Koordinatörü
2019
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ REKTÖRLÜK
MYO/Yüksekokul Müdürü
2019
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TURHAL MESLEK YÜKSEKOKULU
Bologna Koordinatörü
2014
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Akpolat OĞUZ MUSTAFA, "KONUT SATIN ALMA MALİYET ANALİZLERİ: BANKALAR-KATILIM BANKALARI-ELBİRLİĞİ SİSTEMİ KARŞILAŞTIRMASI", Yüksek Lisans
2.İsmail KABAN, "BANKALARDA MERKEZDEN DENETİM: TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ YERİ VE PERSONEL ALGISINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA", Doktora
3.Ferhat ÖZCAN, "5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNA GÖRE KAMU KURULUŞLARINDA OLUŞTURULAN İÇ DENETİM BİRİMİMİN FONKSİYONLARI VE ETKİNLİĞİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA", Yüksek Lisans
4.Oğuz Mustafa AKPOLAT, "KONUT SATIN ALMA MALİYET ANALİZLERİ: BANKALAR-KATILIM BANKALARI-ELBİRLİĞİ SİSTEMİ KARŞILAŞTIRMASI", Yüksek Lisans
5.İsmail KABAN, (2014)., "İç sistemler çerçevesinde bankalarda iç kontrol ve iç denetim ilişkisi ve bir uygulama", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
6.Abdulsamet DURAN, (2017)., "Türkiye'deki kamu iç denetçilerinin mesleki doyum düzeylerini belirlemeye yönelik bir araştırma", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
7.İsmail KABAN, (2018)., "Bankalarda hile denetimi: Merkezden denetim ve personel algısına ilişkin nitel bir araştırma", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı, Doktora
8.Ferhat ÖZCAN, (2018)., "5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na göre kamu kuruluşlarında oluşturulan iç denetim biriminin fonksiyonları ve etkinliğine ilişkin bir araştırma", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
9.Oğuz Mustafa AKPOLAT, (2018)., "Konut satın alma maliyet analizleri: Bankalar-katılım bankaları-elbirliği sistemi karşılaştırması", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
10.Recep ÇAKAR, (2020)., "İslami yatırım araçlarının performans ölçümü ve makroekonomik göstergelere duyarlılıklarının analizi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı, Doktora
11.Sümeyye ÇİÇEKAY, (2020)., "ALACAKLARDA DEĞERLEME VE AMORTİSMAN: ÖZELLİKLİ DURUMLAR VE MUHASEBE KAYITLARI", Sivas Cumhuriyet Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Muhasebe, Finans Ve Bankacılık Anabilim Dalı, Yüksek Lisans


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.KABAN İSMAİL,GÜL MUSTAFA (2019). Sürekli denetim yöntemi olarak bankalarda merkezden denetimin hile ile mücadelede önemi: Personel üzerinde nitel bir araştırma. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (54), 46-74., Doi: 10.18070/erciyesiibd.498644 (Yayın No: 5060924)
2.KABAN İSMAİL,GÜL MUSTAFA (2019). Bankalarda Hile Denetimi: Merkezden Sürekli Denetimin Şube Faaliyetlerine Etkisi Üzerine Nitel Bir Araştırma. Istanbul Business Research, 48(1), 113-143., Doi: 10.26650/ibr.2019.48.0040 (Yayın No: 5060923)
3.ÇİĞDEM REŞİD,GÜL MUSTAFA (2017). DENETİM DERSİ ALAN ÖĞRENCİLERİN BAĞIMSIZ DENETİM HAKKINDA GÖRÜŞLERİ VE FARKINDALIKLARI: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ. Gaziosmanpasa Universitesi Sosyal Bilimler Arastirmalari Dergisi, 12(24), 225-240., Doi: 10.19129/sbad.338 (Yayın No: 3817972)
4.GÜL MUSTAFA,KABAN İSMAİL (2015). Bankalarda İç Kontrol - İç Denetim İlişkisi ve Bir Uygulama. Muhasebe ve Denetime Bakış, (Yayın No: 3621662)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.KABAN İSMAİL,ERYILMAZ YASİN,GÜL MUSTAFA (2018). HİLE DENETİMİ ARAÇLARI OLARAK HİLE RİSKİ DEĞERLEMESİ VE KIRMIZI BAYRAKLAR: BANKACILIKTA ÖRNEK BİR UYGULAMA. Bankacılar Dergisi, (106), 59-68. (Yayın No: 4343196)
2.SEVİM ADNAN, GÜL MUSTAFA (2012). Elektronik İşletmelerde e İşletmelerde Satın Alma İşlemleri ve İç Kontrol İlişkisi. Elektronik İşletmelerde (e-İşletmelerde) Satın Alma İşlemleri ve İç Kontrol İlişkisi, 14(2), 91-118. (Yayın No: 628739)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.GÜL MUSTAFA,KISACIK HARUN,ÇAKAR RECEP (2019). KAYIT DIŞI EKONOMİ İLE MÜCADELEDE MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ ROLÜNE YÖNELİK BİR MODEL ÖNERMESİ. 18. ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5518797)
2.KABAN İSMAİL,GÜL MUSTAFA,ERYILMAZ YASİN (2018). Bankacılıkta Hile Riski Değerlemesi ve Hile DenetimindeKırmızı Bayraklar: Muhtemel Senaryolar Üzerinden ÖrnekBir Uygulama. 1. ULUSLARARASI BANKACILIK KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4216267)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.ÇİĞDEM REŞİD,GÜL MUSTAFA (2017). DENETİM DERSİ ALAN ÖĞRENCİLERİN BAĞIMSIZ DENETİM HAKKINDA GÖRÜŞLERİ VE FARKINDALIKLARI: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ. 2. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3580839)
2.SEVİM ADNAN, GÜL MUSTAFA (2017). Muhasebe Eğitiminde Bütünleşik Bilgi Sistemi Yaklaşımı ile ERP Yazılımlarının Kullanılması ve Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Örneği. XXVII. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:631766)
3.SEVİM ADNAN, GÜL MUSTAFA (2017). Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin KOBİ lerin Çevre Yönetim Sistemi nde Bir Araç Çevre Muhasebesi Bilgi Sistemi. 2.Kobiler ve Verimlilik Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:629157)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Prof Dr Sabri BEKTÖRE Anısına (2011)., SEVİM ADNAN, GÜL MUSTAFA, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 2211, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 632200)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.BANKALARDA MERKEZDEN DENETİM: TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ YERİ VE PERSONEL ALGISINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 11.05.2017-11.05.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)
Üniversite Dışı Deneyim

1998-1999İŞÇİMETEKSAN A.Ş., İŞÇİ, (Diğer)
1994-1994AŞÇI YARDIMCISIPHASELIS PRINCESS HOTEL, AŞÇI YARDIMCISI, (Diğer)
1993-1993STAJYERPHASELIS PRINCESS HOTEL, STAJYER, (Diğer)
1992-1992STAJYERSAMSUN BÜYÜK TURBAN OTELİ, STAJYER, (Diğer)