GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

GÜLŞAH BAŞOLž

[ PROFESÖR DOKTOR ]

PROF. DR. Gülşah BAŞOL

Eğitim Fakültesi / Eğitim Bilimleri Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

gulsah.basol@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Eğitim Fakültesi 

Bölüm

Eğitim Bilimleri Bölümü 

Anabilim Dalı

Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Ohio University (1998- 2003)

Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme -

YÜKSEK LİSANS, Ohio University (1995- 1997)

Educational Research And Evaluation -

LİSANS, Hacettepe Üniversitesi (1989- 1993)

Eğitim Fakültesi - Eğitim Bilimleri Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Effectiveness Of Frequent Testing Over Academic Achievement: A Meta-Analysis Study", Ohio University Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme, 2003

YÜKSEK LİSANS, "", Ohio University Educational Research And Evaluation,

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Eğitim Bilimleri Temel Alanı - Eğitim Bilimleri

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Profesör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Eğitim Bilimleri Bölümü/Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme Anabilim Dalı/ (2016- Devam Ediyor)

Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ (2011- Devam Ediyor)

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Eğitim Bilimleri Bölümü/Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme Anabilim Dalı/ (2003- 2011)

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Eğitim Bilimleri Bölümü/Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme Anabilim Dalı/ (1994- 2003)


İdari Görevler

Bölüm Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Bölüm Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Bölüm Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Anabilim Dalı Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

verdiği dersler

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Elif AVAR BÖĞREK, "Benlik Saygısı Ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkiyi Açıklamada Sınav Kaygısının Aracı Rolü", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Uğur SARUHAN, "Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri İle Psikolojik Dayanıklılık, Algılanan Sosyal Destek Ve İş Yaşamında Yalnızlık Düzeylerinin İlişkisi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Mehmet GAZEL, "Ana Baba Tutumlarının Başarı Yönelimlerini Yordamasında Otomatik Düşüncelerin Aracı Rolü", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Çağlar ÇAĞAN, "Kabul İlgi Anne Baba Tutumu İle İnternet Bağımlılığı Arasındaki İlişkide Duygusal Özerkliğin Aracı Rolü", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Emine DURAN, "Anne Tutumu İle Çevrimiçi Oyun Bağımlılığı Arasındaki İlişkide Öz Düzenlemenin Aracı Rolü", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Mahmud Musab ÖNDER, "Ortaokul Öğretmenlerinde Örgütsel Adalet Algısı Ve İşten Ayrılma Niyetinin Psikolojik Sağlamlığı Yordamadaki Rolü", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Sinan YURTTAŞ, "Benlik Saygısı, Sınav Kaygısı, Tükenmişlik Ve Cinsiyetin 8. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarısını Yordamasında Otomatik Düşüncelerin Aracı Rolü", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2018

Yüksek Lisans, Ali KOÇAK, "2005 Sosyal Bilgiler Programının Kalabalık Sınıflarda Uygulanabilirliği Hakkında Öğretmen Görüşleri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2017

Yüksek Lisans, Hasan NALBANT, "Evlilik Uyumunun Yordayıcılarından Ahlaki Olgunluk Ve Değerler", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2017

Yüksek Lisans, Muammer YÜKSEL, "Öğrenci Başarısının Belirlenmesinde Kullanılan Farklı Ölçme Araçlarından Elde Edilen Puanların Karşılaştırılması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2015

Yüksek Lisans, Banu BAŞAT, "6. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Elektriği İletelim Ünitesinin Değerlendirilmesinde Kullanılan Ölçme Araçlarının Güvenirliğinin Genellenebilirlik Kuramına Göre Analizi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2015

Yüksek Lisans, Melis VAROL YUTCU, "İş Doyumu Ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: Bir Meta Analiz Çalışması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı, 2015

Yüksek Lisans, Seda DEMİR, "Bilgisayar Destekli Matematik Öğretiminin (Bdmö) Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta Analiz Çalışması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı, 2013

Yüksek Lisans, Mehmet Fatih DOĞUYURT, "Öğretmenlerde Tükenmişliğin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi: Bir Meta Analiz Çalışması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2013

Yüksek Lisans, Abdullah Bedir KAYA, "Çevrimiçi Oyun Bağımlılığı Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2013

Yüksek Lisans, Şeyma ERBAY, "Portfolyo Kullanımının Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta Analiz Çalışması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı, 2013

Yüksek Lisans, Engin ZABUN, "Dershaneye Gitme, Mükemmeliyetçilik, Ana-Baba Tutumu Ve Sınav Kaygısının Öğrencilerin Sbs Başarılarını Yordama Gücü", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Ana Bilim Dalı, 2011

Yüksek Lisans, Bünyamin YALÇIN, "Eğitim Örgütlerinde Meyer Ve Allen Üç Boyutlu Örgütsel Bağlılık Ölçeğinin Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2009

Yüksek Lisans, Mehmet ŞANLI, "Sosyal Bilgiler Dersi Tarih Konularının Öğretiminde Siyasetnamelerden Faydalanmanın Akademik Başarıya Etkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Ana Bilim Dalı, 2009

Yüksek Lisans, Güleç AR TOPRAK, "Öğretmenlerin Çokkültürlü Tuum Ölçeği'nin (Teacher Multicultural Attitude Survey) Güvenirlik Ve Geçerlik Çalışması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Ana Bilim Dalı, 2008

Yüksek Lisans, Irmak KAYA, "İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Performanslarının Okul Yöneticileri Tarafından Değerlendirilmesi Üzerine Görüşleri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Yönetimi Ve Denetimi Ana Bilim Dalı, 2008

Yüksek Lisans, Mehmet ALTAY, "Okul Yöneticilerinin Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri İle Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Düzeyleri Arasındaki İlişki", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2007

Editörlük

Adaptation Of Teacher Retention Scale İnto Turkish Culture: A Sudy Of Validity And Reliability (COPERNICUS), Dergi, Journal of Human Sciences, 01.01.2018 - 31.12.2019

Educational Administration And Management (EBSCO), Dergi, International Journal of Human Sciences, 01.06.2009

Educational Evaluation Measurement And Research (EBSCO), Dergi, International Journal of Human Sciences

International Journal Of Assessment Tools İn Education (TR DİZİN), Dergi, Pamukkale University, Faculty of Education, 02.02.2019

Journal Of Human Scıences (EBSCO), Dergi, xxxxxxxxxxxxxxx, 05.01.2004

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi (Art Index (Art Research Database, EBSCO) ), Dergi, Editör, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 01.01.2018 - 31.12.2018

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

BAŞOL GÜLŞAH, (2021). "A New Proposal To Teaching: The Beehive İnteractive Learning Model İn Astatistics Course", European Journal Of Multidisciplinary Studies, 6(1), 107-114., Doi: 10.26417/ejms.v6i1.p107-114 (Yayın No: 6869245)

ARPACI İBRAHİM,BAŞOL GÜLŞAH, (2020). "The İmpact Of Preservice Teachers’ Cognitive And Technological Perceptions On Their Continuous İntention To Use Flipped Classroom", Education And Information Technologies, 25(5), 3503-3514., Doi: 10.1007/s10639-020-10104-8 (Yayın No: 5752035) [SSCI]

BAŞOL GÜLŞAH, (2019). "A Generalizability Analysis: The Reliability Of Measurements: “Let’S Circuit Electric”Pbir Genellenebilirlik Kuramı Analizi: Değerlendirmede Kullanılan Ölçme Araçlarının Güvenirliği “Haydi Elektriği İletelim”", Journal Of Human Sciences, 16(1), 370-391., Doi: 10.14687/jhs.v16i1.5590 (Yayın No: 5728540)

BAŞOL GÜLŞAH,KAYA ABDULLAH BEDİR, (2018). "A Scale Development Study: Motives And Consequences Of Online Game Addiction", Noropsikiyatri Arsivi-Archives Of Neuropsychiatry, 55(3), 225-232., Doi: 10.5152/npa.2017.17017 (Yayın No: 3582803) [SCI-Expanded]

GÖKTÜRK ÖZGE,Yarkaç Uçan Fatma,BAŞOL GÜLŞAH, (2018). "Development And Validation Of The Periodontal Aesthetic Perception Scale İn Patients With Periodontal Problems", Journal Of Clınıcal Perıodontology, 45(10), 1247-1254., Doi: 10.1111/jcpe.13000 (Yayın No: 4704049)

BAŞOL GÜLŞAH,BALGALMIŞ ESRA, (2018). "The Predıctors Of Success In A Hıgh-Stakes Test:Cramschools, Test Anxıety And Self-Effıcacy", European Journal Of Educational Studies, 4(9), 83-97., Doi: 10.5281/zenodo.1288314 (Yayın No: 4309452)

BAŞOL GÜLŞAH,ÇİĞDEM HARUN,KOCADAĞ ÜNVER TUĞBA, (2018). "Varıables Explaınıng The Onlıne Learnıng Readıness Level Of Students:Turkısh Vocatıonal College Example", European Journal Of Education Studies, 4(10), 14-32., Doi: 10.5281/zenodo.1302956 (Yayın No: 4309453)

BAŞOL GÜLŞAH,KOCADAĞ ÜNVER TUĞBA,ÇİĞDEM HARUN, (2017). "Ölçme Değerlendirme Dersinde E-Sınav Uygulanmasına İlişkin Öğrenci Görüşleri", Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(8), 111-128. (Yayın No: 3502708)

BARUT YAŞAR,GENÇ Ahmet,BAŞOL GÜLŞAH, (2017). "Rüyalarda Bilinçlilik Ölçeği Türkçe Uyarlama Geçerlilik Ve Güvenirlik Çalışması", Anadolu Psikiyatri Dergisi, 18(1), 43-50. (Yayın No: 5443643) [SCI-Expanded]

BAŞOL GÜLŞAH,KOCADAĞ ÜNVER TUĞBA,ÇİĞDEM HARUN, (2017). "Ölçme Ve Değerlendirme Dersinde E-Sınav Uygulamasına İlişkin Öğrenci Görüşleri", Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, (Yayın No: 3996608)

BAŞOL GÜLŞAH,ERBAY ŞEYMA, (2017). "Portfolyo Kullanımının Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta Analiz Çalışması", Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(2), 396-412., Doi: 10.16986/HUJE.2017025320 (Yayın No: 3582802)

BAŞOL GÜLŞAH,Yüksel Muammer, (2017). "A Generalizability Analysis Of The Reliability Of Measurements: ”An Example Of Cell Division And Heredity Unit.", International Journal Of Assessment Tools İn Education, 4(2), 149-165. (Yayın No: 3582804)

BAŞOL GÜLŞAH,Doğuyurt Fatih,Demir Seda, (2016). "A Content Analysis And Methodological Evaluation Of Meta Analyses On Turkish Samples P Türkiye Örnekleminde Meta Analiz Çalışmalarının İçerik Analizi Ve Metodolojik Değerlendirilmesi", International Journal Of Human Sciences, 13(1), 713, Doi: 10.14687/ijhs.v13i1.3460 (Yayın No: 2836648)

GENÇ AHMET,BARUT YAŞAR,AYDIN CUNEYD,BAŞOL GÜLŞAH, (2016). "Validity And Reliability Of The Turkish Adaptation Of The Dream Reflective Awareness Questionnaire Draq", Noro Psikiyatri Arsivi, 53(4), 296-302., Doi: 10.5152/npa.2015.10292 (Yayın No: 1749305) [SCI-Expanded]

BAŞOL GÜLŞAH, (2016). "Response Letter To Editor In Response To The Letter To Editor By Dinçer 2016 Concerning A Content Analysis And Methodological Evaluation Of Meta Analyses On Turkish Samples P Türkiye Örnekleminde Meta Analiz Çalışmalarının İçerik Analizi Ve Metodolojik Değerlendirilmesi Konusunda Dinçer 2016 Editöre Mektup A Cevaben", International Journal Of Human Sciences, 13(1), 1395, Doi: 10.14687/ijhs.v13i1.3694 (Yayın No: 2836651)

BAŞOL GÜLŞAH,BALGALMIŞ ESRA, (2016). "A Multivariate İnvestigation Of Gender Differences İn The Number Of Online Tests Received Checking For Perceived Self Regulation", Computers İn Human Behavior, 58388-397., Doi: 10.1016/j.chb.2016.01.010 (Yayın No: 2836355) [SSCI]

BAŞOL GÜLŞAH,BALGALMIŞ ESRA,Karli Meltem Gülsüm,Öz Fatma Betül, (2016). "Teog Sınavı Matematik Sorularının Meb Kazanımlarına Tımss Seviyelerine Ve Yenilenen Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi", Uluslararası İnsan Bilimleri, 13(3), 5945-5965., Doi: http://dx.doi.org/10.14687/jhs.v13i3.4326 (Yayın No: 3132374)

Genç Ahmet,BARUT YAŞAR,BAŞOL GÜLŞAH, (2016). "Validity And Reliability For The Turkish Adaptation Of The Consciousness İn Dreams Scale", Anatolian Journal Of Psychiatry, 1, Doi: 10.5455/apd.205845 (Yayın No: 1933684) [SCI-Expanded]

BAŞOL GÜLŞAH,Zabun Engin, (2014). "The Predictors Of Success İn Turkish High School Placement Exams Exam Prep Courses Perfectionism Parental Attitudes And Test Anxiety", Educational Sciences: Theory & Practice, , Doi: 10.12738/estp.2014.1.1980 (Yayın No: 490886) [SSCI]

DEMİR SEDA,BAŞOL GÜLŞAH, (2014). "Bilgisayar Destekli Matematik Öğretiminin Bdmö Akademik Başarıya Etkisi Bir Meta Analiz Çalışması", Kuram Ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(5), 2013-2034. (Yayın No: 1749514) [SSCI]

BAŞOL GÜLŞAH,EVİN GENCEL İLKE, (2013). "Yansıtıcı Düşünme Ölçeğinin Geçerliği Ve Güvenirliği Bir Ölçek Uyarlama Çalışması", Kuram Ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(2), 929-946. (Yayın No: 394089) [SSCI]

Genç A, Koçak R, Çam Çelikel F Başol G, (2013). "Rüya Temaları Ölçeğinin Geliştirilmesi Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması", The Journal Of Academic Social Sciences Studies, 6(5), 293-308. (Yayın No: 491049) [SSCI]

BAŞOL GÜLŞAH, (2013). "A Comparison Of Female And Male School Administrators Burnout Levels Controlling For Perceived Social Support", Ted Education And Science Journal, 38(169), 3-18. (Yayın No: 393986) [SSCI]

BAŞOL GÜLŞAH,KOÇAK RECEP, (2010). "A Methodological Evaluation Of The Content Of Turkish Journal Of Counseling Between 2000 2009", Procedia - Social And Behavioral Sciences, 2(2), 4377-4382. (Yayın No: 490104) [SSCI]

BAŞOL GÜLŞAH, (2010). "Reliability And Validity Of Children S Self Efficacy Scale", Procedia - Social And Behavioral Sciences, 2(2), 4082-4086. (Yayın No: 489999) [SSCI]

BAŞOL GÜLŞAH,ERKAN TÜRKOĞLU, (2009). "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Düşünme Stilleri İle Kontrol Odağı Durumları Arasındaki İlişki", Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi (International Journal Of Human Sciences), 6(1), 732-757. (Yayın No: 491215)

YAZICI SEDAT,BAŞOL GÜLŞAH,Toprak Güleç, (2009). "Öğretmenlerin Çokkültürlü Eğitim Tutumları Bir Güvenirlik Ve Geçerlik Çalışması", Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37229-242. (Yayın No: 490163) [SSCI]

BAŞOL GÜLŞAH,JOHANSON GEORGE, (2009). "The Effectiveness Of Frequent Testing Over Achievement A Meta Analysis Study", Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi Dergisi, 6(2), 99-121. (Yayın No: 491173)

BAŞOL GÜLŞAH, (2008). "Validity And Reliability Of Multidimentional Scale Of Perceived Social Support Revised With A Turkish Sample", Journal Of Social Behavior And Personality, 36(1), 1303-1314. (Yayın No: 490203) [SSCI]

BAŞOL GÜLŞAH,BARDAKCI SALİH, (2008). "Eğitim Değerlerindeki Farklılaşmalar Konusunda Öğretmen Görüşlerine Yönelik Bir Çalışma", Kuram Ve Uygulamada Egitim Bilimleri, 8(2), 439-480. (Yayın No: 490268) [SSCI]

KANYONGO GİBBS,BROOK GORDON,KYLE BLANKSON LYDİA,BAŞOL GÜLŞAH, (2007). "Reliability And Statistical Power How Measurement Fallibility Affects Power And Required Sample Sizes For Several Parametric And Nonparametric Statistics", Journal Of Modern Applied Statistical Methods, 6(1), 81-90. (Yayın No: 491117) [SSCI]

BAŞOL GÜLŞAH, (2004). "Meta Analysis", Eğitim Araştırmaları, 1516-22. (Yayın No: 490559) [SSCI]

Gocmen G, Blankson K L, Kanyongo G, (2003). "The Evaluation Of Student Attitudes Toward Mc2g", Erıc, (Yayın No: 490827) [SSCI]

Brooks G P,, Kanyongo G Y, KyeiBlankson L Gocmen G, (2002). "Power And Reliability For Correlation And Anova", Erıc, (Yayın No: 492904) [SSCI]


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

BAŞOL GÜLŞAH, YILDIZ ESRA, KOCADAĞ ÜNVER TUĞBA, (2020). "An Actıon Study On Flıpped Classroom Applıcatıon In Statıstıcs Teachıng: Student Vıews On The Effectıveness Of Flıpped Classroom", Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(14), 1-14., Doi: https://doi.org/10.46778/goputeb.615639 (Yayın No: 6867934)

BAŞOL GÜLŞAH, (2017). "Ayda Sınav Kaygısı Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması", Ines Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(13), 173-193. (Yayın No: 3794913)

BAŞOL GÜLŞAH,Demir Yalçın,Aldemir Abdullah,Çakan Oğuzhan, (2017). "Özdeşim Kurma Veya Bireycilik: Ergen Kızların Benlik Algısı Üzerinde Annelerinin Rolü.", Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(9), 141-164. (Yayın No: 3794715)

BAŞOL GÜLŞAH,Şanlı Mehmet, (2016). "Sosyal Bilgiler Dersi Tarih Konularının Öğretiminde Siyasetnamelerin Etkisi", Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (32), 170-191. (Yayın No: 3138435)

BAŞOL GÜLŞAH,ALTAY MEHMET, (2009). "Eğitim Yöneticisi Ve Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi", Kuram Ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 15(58), 191-216. (Yayın No: 490645)[SSCI]

BAŞOL GÜLŞAH, (2009). "Öğretim Üyeleri Ve Öğrencilerin Bağıl Değerlendirme Sistemi Hakkındaki Görüşleri", Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(4), 345-360. (Yayın No: 491296)

BAŞOL GÜLŞAH, (2004). "Meta Analizin Genel Bir Değerlendirilmesi", Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7209-214. (Yayın No: 491270)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

BAŞOL GÜLŞAH, (2007). "Balıkesir İn Tarihi Eserleri Türk Filmleri Ve Yapılandırıcı Yaklaşım", İlköğretmen Dergisi, 920-24. (Yayın No: 493097)

BAŞOL GÜLŞAH, (2006). "Yapılandırıcı Yaklaşıma Geçtik Mi Yoksa İçine Mi Düştük", İlköğretmen Dergisi, 133-36. (Yayın No: 493341)

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

BAŞOL GÜLŞAH,KOCADAĞ ÜNVER TUĞBA (2019). Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin LGS Başarılarını Yordamada Sınava Yönelik Öğretim, Sınav Kaygısı ve Ebeveyn Eğitim Düzeylerinin Rolü. 2. Uluslararası Öğrenme, Öğretim ve Eğitim Araştırmaları Kongresi (ILTER 2019) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5629034)

BAŞOL GÜLŞAH,Çağan Çağlar,ERDEM AHMET (2019). Kabul İlgi Anne Baba Tutumu ile İnternet Bağımlılığı Arasındaki İlişkide Duygusal Özerkliğin Aracılık Rolü1. 2.INTERNATIONAL LEARNING TEACHING AND EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5728785)

BAŞOL GÜLŞAH,Gazel Mehmet (2019). Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na Hazırlanan 12. Sınıf Öğrencilerinin Algıladıkları Anne Baba Tutumlarının Başarı Hedef Yönelimini Yordamasında Otomatik Düşüncelerin Aracı Rolü1. 2.INTERNATIONAL LEARNING TEACHING AND EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5728757)

BAŞOL GÜLŞAH,Böğrek Elif Avar,ALATLI BETÜL (2019). Benlik Saygısı ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkiyi Açıklamada Sınav Kaygısının Aracılık Rolü. 2.INTERNATIONAL LEARNING TEACHING AND EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5728687)

BAŞOL GÜLŞAH,Yurttaş Sinan (2019). Benlik Saygısı, Sınav Kaygısı, Tükenmişlik ve Cinsiyetin 8. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarısını Yordamasında Otomatik Düşüncelerin Aracı Rolü1. 2.INTERNATIONAL LEARNING TEACHING AND EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5728708)

BAŞOL GÜLŞAH,KOCADAĞ ÜNVER TUĞBA (2019). Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin LGS Başarılarını Yordamada Sınava Yönelik Öğretim, Sınav Kaygısı ve Ebeveyn Eğitim Düzeylerinin Rolü. 2.INTERNATIONAL LEARNING TEACHING AND EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5728739)

BAŞOL GÜLŞAH,DURAN EMİNE (2018). Anne Tutumu ile Çevrimiçi Oyun Bağımlılığı Arasındaki İlişkide Öz Düzenlemenin Aracılık Rolü. 2.INTERNATIONAL LEARNING TEACHING AND EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5728651)

BAŞOL GÜLŞAH,Nalbant Hasan,EREN ARTAN AYTEN (2018). Evlilik uyumunun yordayıcılarından ahlaki olgunluk ve değerler. Uluslararası Öğrenme, Öğretim ve Eğitim Araştırmaları(İnternational Learning, Teaching and Educational Research(İLTER) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4993344)

BAŞOL GÜLŞAH,ÖRTEN HAKAN (2018). Yetişkinlerin Eğitim Ortamına Geri Dönüş Sebepleri. Uluslararası Öğrenme, Öğretim ve Eğitim Araştırmaları (International Learning, Teaching and Educational - ILTER) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4704723)

BAŞOL GÜLŞAH,DURSUN HATİCE (2018). Ergenlerin anlık duygusal değişiklikler yaşamalarında sosyal medya kullanımının rolü.. Uluslararası Öğrenme, Öğretim ve Eğitim Araştırmaları (International Learning, Teaching and Educational - ILTER). (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4704668)

BAŞOL GÜLŞAH,TOPRAK YASİN (2018). Ergenlerin sorumluluk ve dürüstlük değerlerinin ahlaki gelişim düzeylerine göre incelenmesi.. Uluslararası Öğrenme, Öğretim ve Eğitim Araştırmaları (International Learning, Teaching and Educational - ILTER). (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4704691)

BAŞOL GÜLŞAH,YURTCU MELİS (2018). Örgütsel bağlılık ve iş doyumu arasındaki ilişki: Bir meta analiz çalışması.. Uluslararası Öğrenme, Öğretim ve Eğitim Araştırmaları (International Learning, Teaching and Educational - ILTER) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4704636)

BAŞOL GÜLŞAH,KOCADAĞ ÜNVER TUĞBA (2018). Genel Sosyal Medya Kullanım Düzeyi Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması.. Uluslararası Öğrenme, Öğretim ve Eğitim Araştırmaları (International Learning, Teaching and Educational - ILTER) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4704550)

BAŞOL GÜLŞAH,NALBANT HASAN,EREN ARTAN AYTEN (2018). Evlilik uyumunun yordayıcılarından ahlaki olgunluk ve değerler.. Uluslararası Öğrenme, Öğretim ve Eğitim Araştırmaları (International Learning, Teaching and Educational - ILTER). (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4704608)

BAŞOL GÜLŞAH,KOCADAĞ ÜNVER TUĞBA (2018). Gender, loneliness in virtual environment and self-control on social media use: Teacher candidates example.. International Academic Conference on Teaching, Learning, and E-learning (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4704490)

BAŞOL GÜLŞAH,ÇİĞDEM HARUN,KOCADAĞ ÜNVER TUĞBA (2018). Online follow up quizzes and practice tests as predictors of academic success. Accepte. International Academic Conference on Teaching, Learning, and E-learning, (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4704245)

BAŞOL GÜLŞAH,BALGALMIŞ ESRA,KOCADAĞ ÜNVER TUĞBA (2017). An Action Study On Flipped Classroom Application In Statistics Teaching: Student Views OnThe Effectiveness Of Flipped Classroom. 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 20-23 Nisan 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3687117)

BAŞOL GÜLŞAH,BALGALMIŞ ESRA,KOCADAĞ ÜNVER TUĞBA (2017). An Action Study On Flipped Classroom Application In Statistics Teaching: Student Views On The Effectiveness Of Flipped Classroom. The 26th International Congress on Educational Sciences (ICES/UEBK-2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3489625)

ÖNDER MAHMUD MUSAB,BAŞOL GÜLŞAH (2017). Imam hatip lisesi öğrencilerinin okula aidiyet duygusu ve tercih süreçleri.. INES II. International Academic Research Congress (Özet Bildiri/) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3582812)

BAŞOL GÜLŞAH,SARUHAN UĞUR,Saruhan Yeşim (2017). Çözüm odaklı danışma kuramı ile ilgili yapılan araştırmaların incelenmesi: Bir içerik analizi çalışması.. INES II. International Academic Research Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3989801)

BAŞOL GÜLŞAH,DURAN EMİNE (2017). Üniversite öğrencilerinin kopya çekme ve etik konusuna ilişkin görüşleri.. INES II. International Academic Research Congress (Özet Bildiri/)(Yayın No:….) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3582814)

BAŞOL GÜLŞAH,BALGALMIŞ ESRA,İNAN MUKADDES (2017). A content analysis of Free Boarding And Scholarship Examination (FBSE) mathematics items. International Conference on Education in Mathematics, Science and Technology (Özet Bildiri) (Yayın No:3989897)

BAŞOL GÜLŞAH,BALGALMIŞ ESRA,KOCADAĞ ÜNVER TUĞBA (2017). An action study on flipped classroom application in statistics teaching: Student views on the effectiveness of flipped classroom.. 26. International Conference on Educational Sciences (ICES). (Özet Bildiri) (Yayın No:3989856)

BAŞOL GÜLŞAH,SARUHAN UĞUR (2017). Bir içerik analizi çalışması: Rehberlik ve psikolojik danışma alan sınavı sorularının incelenmesi. INES II. International Academic Research Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3989722)

BAŞOL GÜLŞAH (2017). A New Proposal to Teaching: The Beehive Interactive Learning Model in a statistics course. 13.th International Congress on Social Studies, Universitat Wien Cngress Center (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3582806)

BAŞOL GÜLŞAH (2017). Ayda Sınav Kaygısı Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik Çalışması.. 26. International Conference on Educational Sciences (ICES) (Özet Bildiri) (Yayın No:3582811)

BAŞOL GÜLŞAH,SARUHAN UĞUR (2017). BİR İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI: REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ALAN SINAVI SORULARININ İNCELENMESİ. II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3751705)

BAŞOL GÜLŞAH,SARUHAN UĞUR (2017). Çözüm odaklı danışma kuramı ile ilgili yapılan araştırmaların incelenmesi: Bir içerik analizi çalışması. II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3748411)

BAŞOL GÜLŞAH,BALGALMIŞ ESRA,İNAN MUKADDES (2017). A Content Analysis of Free Boarding and Scholarship Examination (FBSE) mathematics Items. International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST) (Özet Bildiri) (Yayın No:3687090)

BALGALMIŞ ESRA,BAŞOL GÜLŞAH,KOCADAĞ TUĞBA (2016). IMPROVING ACHIEVEMENT COMPOSED OF MULTIPLE TASKS BY SIMULATING CRITICAL AND REFLECTIVE THINKING IN A BLENDED LEARNING CLASS. 2016 ICBTS International Academic Research Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3146065)

BAŞOL GÜLŞAH,BALGALMIŞ ESRA (2016). AN INVESTIGATION OF ELEMENTARY MATHEMATICS TEACHER CANDIDATES MULTIPLE CHOICE TEST ITEM WRITING SKILLS WITHIN THE CONTEXT OF A MEASUREMENT AND EVALAUATION COURSE. 2016 ICBTS International Academic Research Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3145876)

BAŞOL GÜLŞAH (2014). Önem derecelerine göre öğrencilerin SBS başarılarını yordayan değişkenler. VI. Uluslararası Eğitim Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2837399)

BAŞOL GÜLŞAH,ÇİĞDEM HARUN,KOCADAĞ TUĞBA (2014). Çevrimiçi alınan izleme testi ve deneme sınavlarının öğretmen adaylarının akademik başarılarını yordama düzeyi Abstract. First Eurasian Educational Research Congress, İstanbul University, İstanbul. (Özet Bildiri) (Yayın No:2836989)

BAŞOL GÜLŞAH,SARUHAN UĞUR Bir içerik analizi çalışması: Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) eğitim bilimleri test maddelerinin derslerine, konularına, ve bilişsel alan düzeylerine göre incelenmesi.. INES I. Academic Research Congress. Akdeniz Üniversitesi, Antalya, TURKEY (Özet Bildiri) (Yayın No:3428729)

BAŞOL GÜLŞAH,Amaç Rabia,Erdoğdu Yusuf,Can Tuğba,Suna Yusuf TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ASKERİ LİSELER İLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖĞRENİMGÖRECEK ÖĞRENCİLERİ SEÇME SINAVI ALS SORULARININ İÇERİK ANALİZİ. I. International Academic rsearch COngress (Özet Bildiri) (Yayın No:3147589)

BAŞOL GÜLŞAH,SARUHAN UĞUR REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ALANINDA YAPILAN DOKTORA TEZLERİNİN İNCELENMESİ BİR İÇERİKANALİZİ. I.I)nternational Academic Research Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3147799)

BAŞOL GÜLŞAH,Demir Yalçın,Aldemir Abdullah,Çakan Oğuzhan 13 16 Yaş Kız Çocuklarında Anneyle Özdeşlik Kurma ve Benlik Algısı Kurmada Annenin Rolü. &.Uluslararası Eğitimde Araştırmala Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3145586)

Zhang Y., Tromski D., Suleiman H., Gocmen G, Barcikowski R S Dimensions of grade inflation of a mid western university. Paper presented at the annual meeting of the Mid-Western Educational Research Association, Chicago, IL. (Özet Bildiri) (Yayın No:493591)

Brooks G., AlHarbi. K,, Kanyongo G Y., Gocmen G,Abdulla A,KyeiBlankson L, Teaching introductory statistics with the help of Monte Carlo Methods. Paper presented at the 2002 annual meeting of the American Educational Research Association, New Orleans, LA (Özet Bildiri) (Yayın No:493516)

Başol G., Çiğdem H., Kocadağ T Ölçme ve değerlendirme dersinde çevrimiçi test uygulanması konusunda öğrenci görüşleri. International Sympozium on Changes and New Trends in Education (Özet Bildiri) (Yayın No:492066)

BAŞOL GÜLŞAH,BALGALMIŞ ESRA A multivariate investigation of gender differences in the number of practice tests and quizzes controlling for perceived self regulation. The International Journal of Arts and Sciences Congress, Rome, Italy, November 19-22, 2015. (Özet Bildiri) (Yayın No:1749643)

Başol G., Küçüker E Medeni durumlarına göre erkek ve kadın öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeylerinin iş doyumları dikkate alınarak incelenmesi. International Symposium on Changes and New Trends in Education (Özet Bildiri) (Yayın No:492026)

BAŞOL GÜLŞAH,Doğuyurt F,DEMİR S Türkiye de tamamlanan meta analiz çalışmalarının değerlendirilmesi. VI. Uluslararası Eğitim Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1749762)

BAŞOL GÜLŞAH,KAYA A Indeksli dergilerde yayımlanan ölçek geliştirme çalışmalarının değerlendirilmesi. VI. Uluslararası Eğitim Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1749709)

BAŞOL GÜLŞAH A further explanation on TAM by perceived self regulation A path analysis Study on e Learning with self regulated E tests. First Eurasian Educatioanl Research Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:1749775)

Howley A., Brooks G., Başol Gocmen G., Hammer P Making a difference against the odds The conditions of superintendents work. . Paper presented at the 2002 College of Education Research Conference, Ohio University. Athens, OH (Özet Bildiri) (Yayın No:493059)

Howley A., Başol Gocmen G., Andrianaivo S., Perry J Why teachers don t want to be principals and why that matters. Paper presented at Ohio University Second Annual Enhancing Our Learning through Research Conference, Athens, OH. (Özet Bildiri) (Yayın No:492944)

Brooks G., Kanyong G Y., KyeiBlankson L., Başol Gocmen G Reliability and statistical power How measurement fallibility affects power and required sample sizes for several parametric and non parametric statistics. Paper presented at the 2002 annual meeting of the American Educational Research Association, New Orleans, LA. (Özet Bildiri) (Yayın No:493009)

Brooks G., Başol Gocmen G., Raffle H., Hua G Using Monte Carlo methods to teach about inflation of Type I errors. Paper presented at the 2003 annual meeting of the American Educational Research Association, Chicago, IL (Özet Bildiri) (Yayın No:492977)

Başol Göçmen G., Kanyongo G., Blankson KL The evaluation of student attitudes toward MC2G. Paper presented at Mid-Western Educational Research Association, Columbus, OH 2002 (Özet Bildiri) (Yayın No:492349)

BAŞOL GÜLŞAH Transforming statistics teaching Application of Monte Carlo methods to statistics teaching. Paper presented at Ohio University Second Annual Spotlight on Learning Conference, Athens, OH. 2003 (Özet Bildiri) (Yayın No:492312)

BAŞOL GÜLŞAH Does frequent testing increase academic achievement. Paper presented at Ohio University Second Annual Enhancing Our Learning through Research Conference, Athens, OH. 2003 (Özet Bildiri) (Yayın No:492301)

BAŞOL GÜLŞAH The effectiveness of frequent classroom evaluation on achievement. Paper presented at the annual meeting of the Mid-Western Educational Research Association, Columbus, OH. 2003 (Özet Bildiri) (Yayın No:492284)

Başol G., Türkoğlu E A content analysis study of KPSS Educational Sciences items according to the courses topics and their place in the Bloom s taxonomy. The III. International Teacher Training Symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:492262)

Başol G., Kaya I The primary teachers opinions on their performance evaluation by school administrators. The First International Congress of Educational Research 2009 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:492233)

BAŞOL GÜLŞAH The effect of exam frequency on academic achievement A quasi experimental study. The First International Congress of Educational Research Online-Full Text Book (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:492200)

Başol G., Yalçın B Eğitim örgütlerinde Meyer ve Allen Üç Boyutlu Örgütsel Bağlılık Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. The 5th International Balkan Educational and Science Congress 2009 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:492177)

BAşol G., Koçak R 2000 2009 yılları arasında Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik dergisinde yayımlanan araştırma makalelerinin metodolojik bakımdan değerlendirilmesi. The World Conference of Educational Sciences 2010 (Özet Bildiri) (Yayın No:492137)

BAŞOL GÜLŞAH Çocuklarda Özyeterlik Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. The World Conference of Educational Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:492094)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

Başat Banu,BAŞOL GÜLŞAH (2016). Altıncı Sınıf Fen Bilimleri Dersi Elektriği İletelim Ünitesinin Değerlendirilmesinde Kullanılan Ölçme Araçlarının Güvenirliğinin Genellenebilirlik Kuramına Göre Analizi. 6. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3147116)

Yüksel Muammer,BAŞOL GÜLŞAH (2016). Öğrenci Başarısının Belirlenmesinde Kullanılan Farklı Ölçme Araçlarından Elde Edilen Puanların Genellenebilirlik Kuramı ile Değerlendirilmesi. V. ULUSAL EĞİTİMDE VE PSİKOLOJİDE ÖLÇME VE DEĞERLENİRME KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3146193)

BAŞOL GÜLŞAH,ÇEVİK VİLDAN (2006). Gaziosmanpaşa üniversitesi öğretim elemanları ve öğrencilerinin bilgisayara yönelik tutumları ve internet kullanım alışkanlıklarının karşılaştırılması. VII. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi. (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2837408)

BAŞOL GÜLŞAH (2004). Norm referanslı değerlendirmeye genel bir bakış Kriter referanslı değerlendirme ve norm referanslı değerlendirme karşılaştırması. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. (Özet Bildiri) (Yayın No:2837417)

BAŞOL GÜLŞAH (2004). Otantik değerlendirme nedir ve nasıl yapılır. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:491919)

KAYA ABDULLAH BEDİR,BAŞOL GÜLŞAH Çevrimiçi Oyun Bağımlılığı Ölçeğinin geliştirmesi Geçerlik ve güvenirlik çalışması Öz. III. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2837142)

ERBAY ŞEYMA,BAŞOL GÜLŞAH Portfolyo kullanımının akademik başarıya etkisi Bir meta analiz çalışması. III. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1782389)

Genç A., Koçak R., Çam Çelikel F., Başol G Rüya temaları ölçeğinin geliştirilmesi Geçerlik ve güvenirlik çalışması. 47. Ulusal Psikiyatri Kongresi (Poster) (Yayın No:493171)

Başol G., Türkoğlu E Isteğe bağlı hazırlık sınıfı okuyan öğrencilerin yabancı dil öğrenimindeki motivasyon kaynakları ile denetim odağı durumları arasındaki ilişkinin araştırılması. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:491859)

Başol Göçmen G, Balgamış E Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sınıf öğretmenliği ve Müzik öğretmenliği bölümü öğretmen adaylarının akademik başarısıyla öğretmenliğe ilişkin tutumları ve KPSS kaygıları arasındaki ilişki. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongre (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:491820)

Başol G., Koçak R 2000 2005 yılları arasında Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik dergisinde yayımlanan araştırma makalelerinin metodolojik bakımdan değerlendirilmesi. I. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Uygulamaları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:491649)

Başol G., Bardakçı S Cumhuriyet öğretmenleri bakış açısından eğitim değerlerinde olan değişimlerin değerlendirilmesi. XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:491613)

Başol G., Akın U 2001 2006 yılları arasında Türkiye de eğitim alanında belli başlı indeksli dergilerde yayımlanan araştırma makalelerinin metodolojik bakımdan değerlendirilmesi. XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:491589)

BAŞOL GÜLŞAH Nicel ve nitel araştırmaların değerlendirme şablonları bakımından karşılaştırılması. XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:491531)

Başol G., Altay M Eğitim yöneticisi ve öğretmenlerin mesleki tükenmişlik düzeylerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi. 23, XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:491506)

BAŞOL GÜLŞAH Öğretim üyeleri ve öğrencilerin bağıl değerlendirme sistemi hakkındaki görüşleri. XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:491474)

Başol G., Gencel İ E Yansıtıcı düşünme düzeyini belirleme ölçeği Geçerlik ve güvenirlik çalışması. III. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:491443)

Doğuyurt M F., Başol G Öğretmenlerde tükenmişliğin cinsiyet medeni durum ve kurum türü değişkenlerine göre incelenmesi. 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:491396)

Demir S., Başol G Ulusal platformda bilgisayar destekli matematik öğretiminin akademik başarıya etkisi. 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:491350)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Araştırmacılar İçin İstatistik (2019)., BAŞOL GÜLŞAH, Pegem Akademi, Sayfa Sayısı: 397, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5728606)

Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme (2018)., BAŞOL GÜLŞAH, Pegem Yayıncılık, Sayfa Sayısı: 388, İngilizce(Ders Kitabı), (Yayın No: 4704103)

Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme (2015)., BAŞOL GÜLŞAH, Pegem Yayıncılık, Sayfa Sayısı: 318, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 1953824)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme (2008)., BAŞOL GÜLŞAH,ÇAKAN MEHTAP,KAN ADNAN,ÖZBEK BAŞTUĞ ÖZLEM YEŞİM,YAŞAR METİN, Pegema, Sayfa Sayısı: 280, İngilizce(Ders Kitabı), (Yayın No: 70329)

Bilimsel Araştırma Yöntemleri (2008)., AZAR ALİ,BİLGİLİ ALİ SİNAN,ÖZTÜRK ADİL ADNAN,BOZKURT ERDOĞAN,BAŞOL GÜLŞAH,ARSLAN HASAN,AVCI MUHARREM,KARTAL SEBAHATTİN,BAYSAN SULTAN,NARTGÜN ZEKERİYA, Lisans Yayıncılık, Editör: Kılıç, O. Cinoğlu, M., Sayfa Sayısı: 280, İngilizce(Ders Kitabı), (Yayın No: 70330)

Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme (2008)., BAŞOL GÜLŞAH, Lisans Yayıncılık, Sayfa Sayısı: 280, Türkçe, (Yayın No: 70328)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çevrimiçi Test Merkezi Projesi", ARAŞTIRMA PROJESİ, Yönetici, 01.04.2013-03.01.2014 (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2011- , Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi,

1994-1995, Öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı, Aksaray Anadolu Öğretmen Lisesinde Meslek Dersleri Öğretmenliği

1994-2003, Arş. Gör., Gaziosmanpaşa Üniversitesi,

2003-2011, Yrd. Doç., Gaziosmanpaşa Üniversitesi,

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:gulsah.basol@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
1998-2003
Ohio University
Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme

Tez Adı:Effectiveness Of Frequent Testing Over Academic Achievement: A Meta-Analysis Study
Yüksek Lisans
1995-1997
Ohio University
Educational Research And Evaluation

Tez Adı:
Lisans
1989-1993
Hacettepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi/Eğitim Bilimleri BölümüAkademik Görevler

Profesör
2016-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ANABİLİM DALI/
Doçent
2011-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/
Yardımcı Doçent
2003-2011
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ANABİLİM DALI/
Araştırma Görevlisi
1994-2003
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ANABİLİM DALI/


İdari Görevler

Bölüm Başkanı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Bölüm Başkanı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Anabilim Dalı Başkanı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Bölüm Başkanı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Mehmet ALTAY, (2007)., "Okul yöneticilerinin mesleki tükenmişlik düzeyleri ile çok boyutlu algılanan sosyal destek düzeyleri arasındaki ilişki", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
2.Güleç AR TOPRAK, (2008)., "Öğretmenlerin çokkültürlü tuum ölçeği'nin (teacher multicultural attitude survey) güvenirlik ve geçerlik çalışması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
3.Irmak KAYA, (2008)., "İlköğretim okulu öğretmenlerinin performanslarının okul yöneticileri tarafından değerlendirilmesi üzerine görüşleri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Yönetimi Ve Denetimi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
4.Bünyamin YALÇIN, (2009)., "Eğitim örgütlerinde meyer ve allen üç boyutlu örgütsel bağlılık ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
5.Mehmet ŞANLI, (2009)., "Sosyal bilgiler dersi tarih konularının öğretiminde siyasetnamelerden faydalanmanın akademik başarıya etkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
6.Engin ZABUN, (2011)., "Dershaneye gitme, mükemmeliyetçilik, ana-baba tutumu ve sınav kaygısının öğrencilerin SBS başarılarını yordama gücü", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
7.Seda DEMİR, (2013)., "Bilgisayar destekli matematik öğretiminin (BDMÖ) akademik başarıya etkisi: Bir meta analiz çalışması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
8.Mehmet Fatih DOĞUYURT, (2013)., "Öğretmenlerde tükenmişliğin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi: Bir meta analiz çalışması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
9.Abdullah Bedir KAYA, (2013)., "Çevrimiçi oyun bağımlılığı ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
10.Şeyma ERBAY, (2013)., "Portfolyo kullanımının akademik başarıya etkisi: Bir meta analiz çalışması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
11.Muammer YÜKSEL, (2015)., "Öğrenci başarısının belirlenmesinde kullanılan farklı ölçme araçlarından elde edilen puanların karşılaştırılması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
12.Banu BAŞAT, (2015)., "6. sınıf fen bilimleri dersi elektriği iletelim ünitesinin değerlendirilmesinde kullanılan ölçme araçlarının güvenirliğinin genellenebilirlik kuramına göre analizi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
13.Melis VAROL YUTCU, (2015)., "İş doyumu ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişki: Bir meta analiz çalışması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
14.Ali KOÇAK, (2017)., "2005 sosyal bilgiler programının kalabalık sınıflarda uygulanabilirliği hakkında öğretmen görüşleri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
15.Hasan NALBANT, (2017)., "Evlilik uyumunun yordayıcılarından ahlaki olgunluk ve değerler", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
16.Sinan YURTTAŞ, (2018)., "Benlik saygısı, sınav kaygısı, tükenmişlik ve cinsiyetin 8. sınıf öğrencilerinin akademik başarısını yordamasında otomatik düşüncelerin aracı rolü", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
17.Elif AVAR BÖĞREK, (2019)., "Benlik saygısı ve yaşam doyumu arasındaki ilişkiyi açıklamada sınav kaygısının aracı rolü", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
18.Uğur SARUHAN, (2019)., "Öğretmenlerin mesleki tükenmişlik düzeyleri ile psikolojik dayanıklılık, algılanan sosyal destek ve iş yaşamında yalnızlık düzeylerinin ilişkisi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
19.Mehmet GAZEL, (2019)., "Ana baba tutumlarının başarı yönelimlerini yordamasında otomatik düşüncelerin aracı rolü", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
20.Çağlar ÇAĞAN, (2019)., "Kabul ilgi anne baba tutumu ile internet bağımlılığı arasındaki ilişkide duygusal özerkliğin aracı rolü", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
21.Emine DURAN, (2019)., "Anne tutumu ile çevrimiçi oyun bağımlılığı arasındaki ilişkide öz düzenlemenin aracı rolü", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
22.Mahmud Musab ÖNDER, (2019)., "Ortaokul öğretmenlerinde örgütsel adalet algısı ve işten ayrılma niyetinin psikolojik sağlamlığı yordamadaki rolü", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans


Editörlük

1.Adaptation of Teacher Retention Scale into Turkish Culture: A sudy of validity and reliability(COPERNICUS), Dergi, Journal of Human Sciences, 01.01.2018 - 31.12.2019
2.International Journal of Assessment Tools in Education(TR DİZİN), Dergi, Pamukkale University, Faculty of Education, 02.02.2019
3.Educational Evaluation Measurement and Research(EBSCO), Dergi, International Journal of Human Sciences
4.Educational Administration and Management(EBSCO), Dergi, International Journal of Human Sciences, 01.06.2009
5.Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi(Art Index (Art Research Database, EBSCO) ), Dergi, Editör, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 01.01.2018 - 31.12.2018
6.International Journal of Human Sciences(EBSCO), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, TEİ
7.JOURNAL OF HUMAN SCIENCES(EBSCO), Dergi, xxxxxxxxxxxxxxx, 05.01.2004


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.BAŞOL GÜLŞAH (2021). A new proposal to teaching: The beehive interactive learning model in astatistics course. European Journal of Multidisciplinary Studies, 6(1), 107-114., Doi: 10.26417/ejms.v6i1.p107-114 (Yayın No: 6869245)
2.ARPACI İBRAHİM,BAŞOL GÜLŞAH (2020). The impact of preservice teachers’ cognitive and technological perceptions on their continuous intention to use flipped classroom. Education and Information Technologies, 25(5), 3503-3514., Doi: 10.1007/s10639-020-10104-8 (Yayın No: 5752035)
3.BAŞOL GÜLŞAH (2019). A generalizability Analysis: The reliability of measurements: “Let’s circuit electric”pBir genellenebilirlik kuramı analizi: Değerlendirmede kullanılan ölçme araçlarının güvenirliği “Haydi Elektriği İletelim”. Journal of Human Sciences, 16(1), 370-391., Doi: 10.14687/jhs.v16i1.5590 (Yayın No: 5728540)
4.BAŞOL GÜLŞAH,KAYA ABDULLAH BEDİR (2018). A Scale Development Study: Motives and Consequences of Online Game Addiction. Noropsikiyatri Arsivi-Archives of Neuropsychiatry, 55(3), 225-232., Doi: 10.5152/npa.2017.17017 (Yayın No: 3582803)
5.GÖKTÜRK ÖZGE,Yarkaç Uçan Fatma,BAŞOL GÜLŞAH (2018). Development and validation of the periodontal aesthetic perception scale in patients with periodontal problems. JOURNAL OF CLINICAL PERIODONTOLOGY, 45(10), 1247-1254., Doi: 10.1111/jcpe.13000 (Yayın No: 4704049)
6.BAŞOL GÜLŞAH,BALGALMIŞ ESRA (2018). THE PREDICTORS OF SUCCESS IN A HIGH-STAKES TEST:CRAMSCHOOLS, TEST ANXIETY AND SELF-EFFICACY. European Journal of Educational Studies, 4(9), 83-97., Doi: 10.5281/zenodo.1288314 (Yayın No: 4309452)
7.BAŞOL GÜLŞAH,ÇİĞDEM HARUN,KOCADAĞ ÜNVER TUĞBA (2018). VARIABLES EXPLAINING THE ONLINE LEARNING READINESS LEVEL OF STUDENTS:TURKISH VOCATIONAL COLLEGE EXAMPLE. European Journal of Education Studies, 4(10), 14-32., Doi: 10.5281/zenodo.1302956 (Yayın No: 4309453)
8.BAŞOL GÜLŞAH,KOCADAĞ ÜNVER TUĞBA,ÇİĞDEM HARUN (2017). Ölçme Değerlendirme Dersinde E-Sınav Uygulanmasına İlişkin Öğrenci Görüşleri. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(8), 111-128. (Yayın No: 3502708)
9.BARUT YAŞAR,GENÇ Ahmet,BAŞOL GÜLŞAH (2017). Rüyalarda Bilinçlilik Ölçeği Türkçe Uyarlama Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 18(1), 43-50. (Yayın No: 5443643)
10.BAŞOL GÜLŞAH,KOCADAĞ ÜNVER TUĞBA,ÇİĞDEM HARUN (2017). Ölçme ve Değerlendirme Dersinde E-sınav Uygulamasına İlişkin Öğrenci Görüşleri. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, (Yayın No: 3996608)
11.BAŞOL GÜLŞAH,ERBAY ŞEYMA (2017). Portfolyo Kullanımının Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta Analiz Çalışması. Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(2), 396-412., Doi: 10.16986/HUJE.2017025320 (Yayın No: 3582802)
12.BAŞOL GÜLŞAH,Yüksel Muammer (2017). A generalizability analysis of the reliability of measurements: ”An example of cell division and heredity unit.. International Journal of Assessment Tools in Education, 4(2), 149-165. (Yayın No: 3582804)
13.BAŞOL GÜLŞAH,Doğuyurt Fatih,Demir Seda (2016). A content analysis and methodological evaluation of meta analyses on Turkish samples p Türkiye örnekleminde meta analiz çalışmalarının içerik analizi ve metodolojik değerlendirilmesi. International Journal of Human Sciences, 13(1), 713, Doi: 10.14687/ijhs.v13i1.3460 (Yayın No: 2836648)
14.GENÇ AHMET,BARUT YAŞAR,AYDIN CUNEYD,BAŞOL GÜLŞAH (2016). Validity and Reliability of the Turkish Adaptation of the Dream Reflective Awareness Questionnaire DRAQ. Noro Psikiyatri Arsivi, 53(4), 296-302., Doi: 10.5152/npa.2015.10292 (Yayın No: 1749305)
15.BAŞOL GÜLŞAH (2016). Response Letter to Editor In response to The Letter to Editor by Dinçer 2016 Concerning A content analysis and methodological evaluation of meta analyses on Turkish samples p Türkiye örnekleminde meta analiz çalışmalarının içerik analizi ve metodolojik değerlendirilmesi konusunda Dinçer 2016 Editöre Mektup a cevaben. International Journal of Human Sciences, 13(1), 1395, Doi: 10.14687/ijhs.v13i1.3694 (Yayın No: 2836651)
16.BAŞOL GÜLŞAH,BALGALMIŞ ESRA (2016). A multivariate investigation of gender differences in the number of online tests received checking for perceived self regulation. Computers in Human Behavior, 58388-397., Doi: 10.1016/j.chb.2016.01.010 (Yayın No: 2836355)
17.BAŞOL GÜLŞAH,BALGALMIŞ ESRA,Karli Meltem Gülsüm,Öz Fatma Betül (2016). TEOG sınavı matematik sorularının MEB kazanımlarına TIMSS seviyelerine ve yenilenen Bloom Taksonomisine göre incelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri, 13(3), 5945-5965., Doi: http://dx.doi.org/10.14687/jhs.v13i3.4326 (Yayın No: 3132374)
18.Genç Ahmet,BARUT YAŞAR,BAŞOL GÜLŞAH (2016). Validity and reliability for the Turkish adaptation of the Consciousness in Dreams Scale. Anatolian Journal of Psychiatry, 1, Doi: 10.5455/apd.205845 (Yayın No: 1933684)
19.BAŞOL GÜLŞAH,Zabun Engin (2014). The predictors of success in Turkish high school placement exams Exam prep courses perfectionism parental attitudes and test anxiety. Educational Sciences: Theory & Practice, , Doi: 10.12738/estp.2014.1.1980 (Yayın No: 490886)
20.DEMİR SEDA,BAŞOL GÜLŞAH (2014). Bilgisayar destekli matematik öğretiminin BDMÖ akademik başarıya etkisi Bir meta analiz çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(5), 2013-2034. (Yayın No: 1749514)
21.BAŞOL GÜLŞAH,EVİN GENCEL İLKE (2013). Yansıtıcı Düşünme Ölçeğinin geçerliği ve güvenirliği Bir ölçek uyarlama çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(2), 929-946. (Yayın No: 394089)
22.Genç A, Koçak R, Çam Çelikel F Başol G (2013). Rüya temaları ölçeğinin geliştirilmesi Geçerlik ve güvenirlik çalışması. The Journal of Academic Social Sciences Studies, 6(5), 293-308. (Yayın No: 491049)
23.BAŞOL GÜLŞAH (2013). A Comparison of female and male school administrators burnout levels controlling for perceived social support. TED Education and Science Journal, 38(169), 3-18. (Yayın No: 393986)
24.BAŞOL GÜLŞAH,KOÇAK RECEP (2010). A methodological evaluation of the content of Turkish Journal of Counseling between 2000 2009. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2(2), 4377-4382. (Yayın No: 490104)
25.BAŞOL GÜLŞAH (2010). Reliability and validity of Children s Self Efficacy Scale. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2(2), 4082-4086. (Yayın No: 489999)
26.BAŞOL GÜLŞAH,ERKAN TÜRKOĞLU (2009). Sınıf öğretmeni adaylarının düşünme stilleri ile kontrol odağı durumları arasındaki ilişki. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi (International Journal of Human Sciences), 6(1), 732-757. (Yayın No: 491215)
27.YAZICI SEDAT,BAŞOL GÜLŞAH,Toprak Güleç (2009). Öğretmenlerin Çokkültürlü Eğitim Tutumları Bir güvenirlik ve geçerlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37229-242. (Yayın No: 490163)
28.BAŞOL GÜLŞAH,JOHANSON GEORGE (2009). The effectiveness of frequent testing over achievement A meta analysis study. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi Dergisi, 6(2), 99-121. (Yayın No: 491173)
29.BAŞOL GÜLŞAH (2008). Validity and reliability of Multidimentional Scale of Perceived Social Support revised with a Turkish sample. Journal of Social Behavior and Personality, 36(1), 1303-1314. (Yayın No: 490203)
30.BAŞOL GÜLŞAH,BARDAKCI SALİH (2008). Eğitim değerlerindeki farklılaşmalar konusunda öğretmen görüşlerine yönelik bir çalışma. Kuram ve Uygulamada Egitim Bilimleri, 8(2), 439-480. (Yayın No: 490268)
31.KANYONGO GİBBS,BROOK GORDON,KYLE BLANKSON LYDİA,BAŞOL GÜLŞAH (2007). Reliability and statistical power How measurement fallibility affects power and required sample sizes for several parametric and nonparametric statistics. Journal of Modern Applied Statistical Methods, 6(1), 81-90. (Yayın No: 491117)
32.BAŞOL GÜLŞAH (2004). Meta analysis. Eğitim Araştırmaları, 1516-22. (Yayın No: 490559)
33.Gocmen G, Blankson K L, Kanyongo G (2003). The evaluation of student attitudes toward MC2G. ERIC, (Yayın No: 490827)
34.Brooks G P,, Kanyongo G Y, KyeiBlankson L Gocmen G (2002). Power and reliability for correlation and ANOVA. ERIC, (Yayın No: 492904)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.BAŞOL GÜLŞAH, YILDIZ ESRA, KOCADAĞ ÜNVER TUĞBA (2020). AN ACTION STUDY ON FLIPPED CLASSROOM APPLICATION IN STATISTICS TEACHING: STUDENT VIEWS ON THE EFFECTIVENESS OF FLIPPED CLASSROOM. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(14), 1-14., Doi: https://doi.org/10.46778/goputeb.615639 (Yayın No: 6867934)
2.BAŞOL GÜLŞAH (2017). Ayda Sınav Kaygısı Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik Çalışması. INES Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(13), 173-193. (Yayın No: 3794913)
3.BAŞOL GÜLŞAH,Demir Yalçın,Aldemir Abdullah,Çakan Oğuzhan (2017). Özdeşim kurma veya bireycilik: ergen kızların benlik algısı üzerinde annelerinin rolü.. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(9), 141-164. (Yayın No: 3794715)
4.BAŞOL GÜLŞAH,Şanlı Mehmet (2016). Sosyal Bilgiler Dersi Tarih Konularının Öğretiminde Siyasetnamelerin Etkisi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (32), 170-191. (Yayın No: 3138435)
5.BAŞOL GÜLŞAH,ALTAY MEHMET (2009). Eğitim yöneticisi ve öğretmenlerin mesleki tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 15(58), 191-216. (Yayın No: 490645)
6.BAŞOL GÜLŞAH (2009). Öğretim üyeleri ve öğrencilerin bağıl değerlendirme sistemi hakkındaki görüşleri. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(4), 345-360. (Yayın No: 491296)
7.BAŞOL GÜLŞAH (2004). Meta analizin genel bir değerlendirilmesi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7209-214. (Yayın No: 491270)
Diğer Dergilerdeki Makaleler :
1.BAŞOL GÜLŞAH (2007). Balıkesir in tarihi eserleri Türk filmleri ve yapılandırıcı yaklaşım. İlköğretmen Dergisi, 920-24. (Yayın No: 493097)
2.BAŞOL GÜLŞAH (2006). Yapılandırıcı yaklaşıma geçtik mi yoksa içine mi düştük. İlköğretmen Dergisi, 133-36. (Yayın No: 493341)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.BAŞOL GÜLŞAH,DURSUN HATİCE (2018). Ergenlerin anlık duygusal değişiklikler yaşamalarında sosyal medya kullanımının rolü.. Uluslararası Öğrenme, Öğretim ve Eğitim Araştırmaları (International Learning, Teaching and Educational - ILTER). (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4704668)
2.BAŞOL GÜLŞAH,Nalbant Hasan,EREN ARTAN AYTEN (2018). Evlilik uyumunun yordayıcılarından ahlaki olgunluk ve değerler. Uluslararası Öğrenme, Öğretim ve Eğitim Araştırmaları(İnternational Learning, Teaching and Educational Research(İLTER) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4993344)
3.BAŞOL GÜLŞAH,ÖRTEN HAKAN (2018). Yetişkinlerin Eğitim Ortamına Geri Dönüş Sebepleri. Uluslararası Öğrenme, Öğretim ve Eğitim Araştırmaları (International Learning, Teaching and Educational - ILTER) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4704723)
4.BAŞOL GÜLŞAH,TOPRAK YASİN (2018). Ergenlerin sorumluluk ve dürüstlük değerlerinin ahlaki gelişim düzeylerine göre incelenmesi.. Uluslararası Öğrenme, Öğretim ve Eğitim Araştırmaları (International Learning, Teaching and Educational - ILTER). (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4704691)
5.BAŞOL GÜLŞAH,YURTCU MELİS (2018). Örgütsel bağlılık ve iş doyumu arasındaki ilişki: Bir meta analiz çalışması.. Uluslararası Öğrenme, Öğretim ve Eğitim Araştırmaları (International Learning, Teaching and Educational - ILTER) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4704636)
6.BAŞOL GÜLŞAH,KOCADAĞ ÜNVER TUĞBA (2018). Genel Sosyal Medya Kullanım Düzeyi Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması.. Uluslararası Öğrenme, Öğretim ve Eğitim Araştırmaları (International Learning, Teaching and Educational - ILTER) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4704550)
7.BAŞOL GÜLŞAH,NALBANT HASAN,EREN ARTAN AYTEN (2018). Evlilik uyumunun yordayıcılarından ahlaki olgunluk ve değerler.. Uluslararası Öğrenme, Öğretim ve Eğitim Araştırmaları (International Learning, Teaching and Educational - ILTER). (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4704608)
8.BAŞOL GÜLŞAH,ÇİĞDEM HARUN,KOCADAĞ TUĞBA (2014). Çevrimiçi alınan izleme testi ve deneme sınavlarının öğretmen adaylarının akademik başarılarını yordama düzeyi Abstract. First Eurasian Educational Research Congress, İstanbul University, İstanbul. (Özet Bildiri) (Yayın No:2836989)
9.BAŞOL GÜLŞAH (2017). Ayda Sınav Kaygısı Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik Çalışması.. 26. International Conference on Educational Sciences (ICES) (Özet Bildiri) (Yayın No:3582811)
10.BAŞOL GÜLŞAH,SARUHAN UĞUR (2017). Bir içerik analizi çalışması: Rehberlik ve psikolojik danışma alan sınavı sorularının incelenmesi. INES II. International Academic Research Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3989722)
11.BAŞOL GÜLŞAH,KOCADAĞ ÜNVER TUĞBA (2019). Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin LGS Başarılarını Yordamada Sınava Yönelik Öğretim, Sınav Kaygısı ve Ebeveyn Eğitim Düzeylerinin Rolü. 2. Uluslararası Öğrenme, Öğretim ve Eğitim Araştırmaları Kongresi (ILTER 2019) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5629034)
12.BAŞOL GÜLŞAH,BALGALMIŞ ESRA,KOCADAĞ ÜNVER TUĞBA (2017). An action study on flipped classroom application in statistics teaching: Student views on the effectiveness of flipped classroom.. 26. International Conference on Educational Sciences (ICES). (Özet Bildiri) (Yayın No:3989856)
13.BAŞOL GÜLŞAH,SARUHAN UĞUR,Saruhan Yeşim (2017). Çözüm odaklı danışma kuramı ile ilgili yapılan araştırmaların incelenmesi: Bir içerik analizi çalışması.. INES II. International Academic Research Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3989801)
14.BAŞOL GÜLŞAH,SARUHAN UĞUR (2017). BİR İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI: REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ALAN SINAVI SORULARININ İNCELENMESİ. II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3751705)
15.BAŞOL GÜLŞAH,SARUHAN UĞUR (2017). Çözüm odaklı danışma kuramı ile ilgili yapılan araştırmaların incelenmesi: Bir içerik analizi çalışması. II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3748411)
16.BAŞOL GÜLŞAH,BALGALMIŞ ESRA,İNAN MUKADDES (2017). A content analysis of Free Boarding And Scholarship Examination (FBSE) mathematics items. International Conference on Education in Mathematics, Science and Technology (Özet Bildiri) (Yayın No:3989897)
17.BAŞOL GÜLŞAH,BALGALMIŞ ESRA,İNAN MUKADDES (2017). A Content Analysis of Free Boarding and Scholarship Examination (FBSE) mathematics Items. International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST) (Özet Bildiri) (Yayın No:3687090)
18.BAŞOL GÜLŞAH,KOCADAĞ ÜNVER TUĞBA (2018). Gender, loneliness in virtual environment and self-control on social media use: Teacher candidates example.. International Academic Conference on Teaching, Learning, and E-learning (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4704490)
19.BAŞOL GÜLŞAH,ÇİĞDEM HARUN,KOCADAĞ ÜNVER TUĞBA (2018). Online follow up quizzes and practice tests as predictors of academic success. Accepte. International Academic Conference on Teaching, Learning, and E-learning, (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4704245)
20.BAŞOL GÜLŞAH (2017). A New Proposal to Teaching: The Beehive Interactive Learning Model in a statistics course. 13.th International Congress on Social Studies, Universitat Wien Cngress Center (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3582806)
21.ÖNDER MAHMUD MUSAB,BAŞOL GÜLŞAH (2017). Imam hatip lisesi öğrencilerinin okula aidiyet duygusu ve tercih süreçleri.. INES II. International Academic Research Congress (Özet Bildiri/) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3582812)
22.BAŞOL GÜLŞAH,DURAN EMİNE (2017). Üniversite öğrencilerinin kopya çekme ve etik konusuna ilişkin görüşleri.. INES II. International Academic Research Congress (Özet Bildiri/)(Yayın No:….) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3582814)
23.BAŞOL GÜLŞAH,Çağan Çağlar,ERDEM AHMET (2019). Kabul İlgi Anne Baba Tutumu ile İnternet Bağımlılığı Arasındaki İlişkide Duygusal Özerkliğin Aracılık Rolü1. 2.INTERNATIONAL LEARNING TEACHING AND EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5728785)
24.BAŞOL GÜLŞAH,Gazel Mehmet (2019). Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na Hazırlanan 12. Sınıf Öğrencilerinin Algıladıkları Anne Baba Tutumlarının Başarı Hedef Yönelimini Yordamasında Otomatik Düşüncelerin Aracı Rolü1. 2.INTERNATIONAL LEARNING TEACHING AND EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5728757)
25.BAŞOL GÜLŞAH,Böğrek Elif Avar,ALATLI BETÜL (2019). Benlik Saygısı ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkiyi Açıklamada Sınav Kaygısının Aracılık Rolü. 2.INTERNATIONAL LEARNING TEACHING AND EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5728687)
26.BAŞOL GÜLŞAH,Yurttaş Sinan (2019). Benlik Saygısı, Sınav Kaygısı, Tükenmişlik ve Cinsiyetin 8. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarısını Yordamasında Otomatik Düşüncelerin Aracı Rolü1. 2.INTERNATIONAL LEARNING TEACHING AND EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5728708)
27.BAŞOL GÜLŞAH,KOCADAĞ ÜNVER TUĞBA (2019). Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin LGS Başarılarını Yordamada Sınava Yönelik Öğretim, Sınav Kaygısı ve Ebeveyn Eğitim Düzeylerinin Rolü. 2.INTERNATIONAL LEARNING TEACHING AND EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5728739)
28.BAŞOL GÜLŞAH,DURAN EMİNE (2018). Anne Tutumu ile Çevrimiçi Oyun Bağımlılığı Arasındaki İlişkide Öz Düzenlemenin Aracılık Rolü. 2.INTERNATIONAL LEARNING TEACHING AND EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5728651)
29.BAŞOL GÜLŞAH (2014). Önem derecelerine göre öğrencilerin SBS başarılarını yordayan değişkenler. VI. Uluslararası Eğitim Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2837399)
30.BAŞOL GÜLŞAH,BALGALMIŞ ESRA,KOCADAĞ ÜNVER TUĞBA (2017). An Action Study On Flipped Classroom Application In Statistics Teaching: Student Views OnThe Effectiveness Of Flipped Classroom. 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 20-23 Nisan 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3687117)
31.BALGALMIŞ ESRA,BAŞOL GÜLŞAH,KOCADAĞ TUĞBA (2016). IMPROVING ACHIEVEMENT COMPOSED OF MULTIPLE TASKS BY SIMULATING CRITICAL AND REFLECTIVE THINKING IN A BLENDED LEARNING CLASS. 2016 ICBTS International Academic Research Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3146065)
32.BAŞOL GÜLŞAH,BALGALMIŞ ESRA (2016). AN INVESTIGATION OF ELEMENTARY MATHEMATICS TEACHER CANDIDATES MULTIPLE CHOICE TEST ITEM WRITING SKILLS WITHIN THE CONTEXT OF A MEASUREMENT AND EVALAUATION COURSE. 2016 ICBTS International Academic Research Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3145876)
33.BAŞOL GÜLŞAH,BALGALMIŞ ESRA,KOCADAĞ ÜNVER TUĞBA (2017). An Action Study On Flipped Classroom Application In Statistics Teaching: Student Views On The Effectiveness Of Flipped Classroom. The 26th International Congress on Educational Sciences (ICES/UEBK-2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3489625)
34.BAŞOL GÜLŞAH,SARUHAN UĞUR (2017). Bir içerik analizi çalışması: Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) eğitim bilimleri test maddelerinin derslerine, konularına, ve bilişsel alan düzeylerine göre incelenmesi.. INES I. Academic Research Congress. Akdeniz Üniversitesi, Antalya, TURKEY (Özet Bildiri) (Yayın No:3428729)
35.BAŞOL GÜLŞAH,Amaç Rabia,Erdoğdu Yusuf,Can Tuğba,Suna Yusuf (2017). TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ASKERİ LİSELER İLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖĞRENİMGÖRECEK ÖĞRENCİLERİ SEÇME SINAVI ALS SORULARININ İÇERİK ANALİZİ. I. International Academic rsearch COngress (Özet Bildiri) (Yayın No:3147589)
36.BAŞOL GÜLŞAH,SARUHAN UĞUR (2017). REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ALANINDA YAPILAN DOKTORA TEZLERİNİN İNCELENMESİ BİR İÇERİKANALİZİ. I.I)nternational Academic Research Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3147799)
37.BAŞOL GÜLŞAH,Demir Yalçın,Aldemir Abdullah,Çakan Oğuzhan (2017). 13 16 Yaş Kız Çocuklarında Anneyle Özdeşlik Kurma ve Benlik Algısı Kurmada Annenin Rolü. &.Uluslararası Eğitimde Araştırmala Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3145586)
38.Zhang Y., Tromski D., Suleiman H., Gocmen G, Barcikowski R S (2017). Dimensions of grade inflation of a mid western university. Paper presented at the annual meeting of the Mid-Western Educational Research Association, Chicago, IL. (Özet Bildiri) (Yayın No:493591)
39.Brooks G., AlHarbi. K,, Kanyongo G Y., Gocmen G,Abdulla A,KyeiBlankson L, (2017). Teaching introductory statistics with the help of Monte Carlo Methods. Paper presented at the 2002 annual meeting of the American Educational Research Association, New Orleans, LA (Özet Bildiri) (Yayın No:493516)
40.Başol G., Çiğdem H., Kocadağ T (2017). Ölçme ve değerlendirme dersinde çevrimiçi test uygulanması konusunda öğrenci görüşleri. International Sympozium on Changes and New Trends in Education (Özet Bildiri) (Yayın No:492066)
41.BAŞOL GÜLŞAH,BALGALMIŞ ESRA (2017). A multivariate investigation of gender differences in the number of practice tests and quizzes controlling for perceived self regulation. The International Journal of Arts and Sciences Congress, Rome, Italy, November 19-22, 2015. (Özet Bildiri) (Yayın No:1749643)
42.Başol G., Küçüker E (2017). Medeni durumlarına göre erkek ve kadın öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeylerinin iş doyumları dikkate alınarak incelenmesi. International Symposium on Changes and New Trends in Education (Özet Bildiri) (Yayın No:492026)
43.BAŞOL GÜLŞAH,Doğuyurt F,DEMİR S (2017). Türkiye de tamamlanan meta analiz çalışmalarının değerlendirilmesi. VI. Uluslararası Eğitim Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1749762)
44.BAŞOL GÜLŞAH,KAYA A (2017). Indeksli dergilerde yayımlanan ölçek geliştirme çalışmalarının değerlendirilmesi. VI. Uluslararası Eğitim Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1749709)
45.BAŞOL GÜLŞAH (2017). A further explanation on TAM by perceived self regulation A path analysis Study on e Learning with self regulated E tests. First Eurasian Educatioanl Research Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:1749775)
46.Howley A., Brooks G., Başol Gocmen G., Hammer P (2017). Making a difference against the odds The conditions of superintendents work. . Paper presented at the 2002 College of Education Research Conference, Ohio University. Athens, OH (Özet Bildiri) (Yayın No:493059)
47.Howley A., Başol Gocmen G., Andrianaivo S., Perry J (2017). Why teachers don t want to be principals and why that matters. Paper presented at Ohio University Second Annual Enhancing Our Learning through Research Conference, Athens, OH. (Özet Bildiri) (Yayın No:492944)
48.Brooks G., Kanyong G Y., KyeiBlankson L., Başol Gocmen G (2017). Reliability and statistical power How measurement fallibility affects power and required sample sizes for several parametric and non parametric statistics. Paper presented at the 2002 annual meeting of the American Educational Research Association, New Orleans, LA. (Özet Bildiri) (Yayın No:493009)
49.Brooks G., Başol Gocmen G., Raffle H., Hua G (2017). Using Monte Carlo methods to teach about inflation of Type I errors. Paper presented at the 2003 annual meeting of the American Educational Research Association, Chicago, IL (Özet Bildiri) (Yayın No:492977)
50.Başol Göçmen G., Kanyongo G., Blankson KL (2017). The evaluation of student attitudes toward MC2G. Paper presented at Mid-Western Educational Research Association, Columbus, OH 2002 (Özet Bildiri) (Yayın No:492349)
51.BAŞOL GÜLŞAH (2017). Transforming statistics teaching Application of Monte Carlo methods to statistics teaching. Paper presented at Ohio University Second Annual Spotlight on Learning Conference, Athens, OH. 2003 (Özet Bildiri) (Yayın No:492312)
52.BAŞOL GÜLŞAH (2017). Does frequent testing increase academic achievement. Paper presented at Ohio University Second Annual Enhancing Our Learning through Research Conference, Athens, OH. 2003 (Özet Bildiri) (Yayın No:492301)
53.BAŞOL GÜLŞAH (2017). The effectiveness of frequent classroom evaluation on achievement. Paper presented at the annual meeting of the Mid-Western Educational Research Association, Columbus, OH. 2003 (Özet Bildiri) (Yayın No:492284)
54.Başol G., Türkoğlu E (2017). A content analysis study of KPSS Educational Sciences items according to the courses topics and their place in the Bloom s taxonomy. The III. International Teacher Training Symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:492262)
55.Başol G., Kaya I (2017). The primary teachers opinions on their performance evaluation by school administrators. The First International Congress of Educational Research 2009 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:492233)
56.BAŞOL GÜLŞAH (2017). The effect of exam frequency on academic achievement A quasi experimental study. The First International Congress of Educational Research Online-Full Text Book (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:492200)
57.Başol G., Yalçın B (2017). Eğitim örgütlerinde Meyer ve Allen Üç Boyutlu Örgütsel Bağlılık Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. The 5th International Balkan Educational and Science Congress 2009 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:492177)
58.BAşol G., Koçak R (2017). 2000 2009 yılları arasında Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik dergisinde yayımlanan araştırma makalelerinin metodolojik bakımdan değerlendirilmesi. The World Conference of Educational Sciences 2010 (Özet Bildiri) (Yayın No:492137)
59.BAŞOL GÜLŞAH (2017). Çocuklarda Özyeterlik Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. The World Conference of Educational Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:492094)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.BAŞOL GÜLŞAH (2004). Otantik değerlendirme nedir ve nasıl yapılır. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:491919)
2.Başat Banu,BAŞOL GÜLŞAH (2016). Altıncı Sınıf Fen Bilimleri Dersi Elektriği İletelim Ünitesinin Değerlendirilmesinde Kullanılan Ölçme Araçlarının Güvenirliğinin Genellenebilirlik Kuramına Göre Analizi. 6. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3147116)
3.Yüksel Muammer,BAŞOL GÜLŞAH (2016). Öğrenci Başarısının Belirlenmesinde Kullanılan Farklı Ölçme Araçlarından Elde Edilen Puanların Genellenebilirlik Kuramı ile Değerlendirilmesi. V. ULUSAL EĞİTİMDE VE PSİKOLOJİDE ÖLÇME VE DEĞERLENİRME KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3146193)
4.BAŞOL GÜLŞAH,ÇEVİK VİLDAN (2006). Gaziosmanpaşa üniversitesi öğretim elemanları ve öğrencilerinin bilgisayara yönelik tutumları ve internet kullanım alışkanlıklarının karşılaştırılması. VII. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi. (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2837408)
5.BAŞOL GÜLŞAH (2004). Norm referanslı değerlendirmeye genel bir bakış Kriter referanslı değerlendirme ve norm referanslı değerlendirme karşılaştırması. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. (Özet Bildiri) (Yayın No:2837417)
6.KAYA ABDULLAH BEDİR,BAŞOL GÜLŞAH (2004). Çevrimiçi Oyun Bağımlılığı Ölçeğinin geliştirmesi Geçerlik ve güvenirlik çalışması Öz. III. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2837142)
7.ERBAY ŞEYMA,BAŞOL GÜLŞAH (2004). Portfolyo kullanımının akademik başarıya etkisi Bir meta analiz çalışması. III. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1782389)
8.Genç A., Koçak R., Çam Çelikel F., Başol G (2004). Rüya temaları ölçeğinin geliştirilmesi Geçerlik ve güvenirlik çalışması. 47. Ulusal Psikiyatri Kongresi (Poster) (Yayın No:493171)
9.Başol G., Türkoğlu E (2004). Isteğe bağlı hazırlık sınıfı okuyan öğrencilerin yabancı dil öğrenimindeki motivasyon kaynakları ile denetim odağı durumları arasındaki ilişkinin araştırılması. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:491859)
10.Başol Göçmen G, Balgamış E (2004). Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sınıf öğretmenliği ve Müzik öğretmenliği bölümü öğretmen adaylarının akademik başarısıyla öğretmenliğe ilişkin tutumları ve KPSS kaygıları arasındaki ilişki. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongre (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:491820)
11.Başol G., Koçak R (2004). 2000 2005 yılları arasında Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik dergisinde yayımlanan araştırma makalelerinin metodolojik bakımdan değerlendirilmesi. I. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Uygulamaları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:491649)
12.Başol G., Bardakçı S (2004). Cumhuriyet öğretmenleri bakış açısından eğitim değerlerinde olan değişimlerin değerlendirilmesi. XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:491613)
13.Başol G., Akın U (2004). 2001 2006 yılları arasında Türkiye de eğitim alanında belli başlı indeksli dergilerde yayımlanan araştırma makalelerinin metodolojik bakımdan değerlendirilmesi. XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:491589)
14.BAŞOL GÜLŞAH (2004). Nicel ve nitel araştırmaların değerlendirme şablonları bakımından karşılaştırılması. XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:491531)
15.Başol G., Altay M (2004). Eğitim yöneticisi ve öğretmenlerin mesleki tükenmişlik düzeylerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi. 23, XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:491506)
16.BAŞOL GÜLŞAH (2004). Öğretim üyeleri ve öğrencilerin bağıl değerlendirme sistemi hakkındaki görüşleri. XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:491474)
17.Başol G., Gencel İ E (2004). Yansıtıcı düşünme düzeyini belirleme ölçeği Geçerlik ve güvenirlik çalışması. III. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:491443)
18.Doğuyurt M F., Başol G (2004). Öğretmenlerde tükenmişliğin cinsiyet medeni durum ve kurum türü değişkenlerine göre incelenmesi. 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:491396)
19.Demir S., Başol G (2004). Ulusal platformda bilgisayar destekli matematik öğretiminin akademik başarıya etkisi. 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:491350)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
1.Araştırmacılar için İstatistik (2019)., BAŞOL GÜLŞAH, Pegem Akademi, Sayfa Sayısı: 397, İngilizce, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 5728606)
2.Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (2018)., BAŞOL GÜLŞAH, Pegem Yayıncılık, Sayfa Sayısı: 388, İngilizce, Ders Kitabı, (Yayın No: 4704103)
3.Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (2015)., BAŞOL GÜLŞAH, Pegem Yayıncılık, Sayfa Sayısı: 318, Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 1953824)
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (2012)., BAŞOL GÜLŞAH, Atalay Konf. Matbaacılık Ve Reklam İnş. Tur. Oto. San Ve Tic. Ltd.Şti, Sayfa Sayısı: 275, ISBN: 978-605-86502-0-6, Türkçe, (Yayın No: 70325)
2.Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (2008)., BAŞOL GÜLŞAH,ÇAKAN MEHTAP,KAN ADNAN,ÖZBEK BAŞTUĞ ÖZLEM YEŞİM,YAŞAR METİN, Pegema, Sayfa Sayısı: 280, İngilizce, Ders Kitabı, (Yayın No: 70329)
3.Bilimsel Araştırma Yöntemleri (2008)., AZAR ALİ,BİLGİLİ ALİ SİNAN,ÖZTÜRK ADİL ADNAN,BOZKURT ERDOĞAN,BAŞOL GÜLŞAH,ARSLAN HASAN,AVCI MUHARREM,KARTAL SEBAHATTİN,BAYSAN SULTAN,NARTGÜN ZEKERİYA, Lisans Yayıncılık, Editör: Kılıç, O. Cinoğlu, M., Sayfa Sayısı: 280, İngilizce, Ders Kitabı, (Yayın No: 70330)
4.Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (2008)., BAŞOL GÜLŞAH, Lisans Yayıncılık, Sayfa Sayısı: 280, Türkçe, (Yayın No: 70328)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çevrimiçi Test Merkezi Projesi, ARAŞTIRMA PROJESİ, Yönetici, 01.04.2013-03.01.2014 (Tamamlandı) (ULUSAL)
Üniversite Dışı Deneyim

2011- DoçentGaziosmanpaşa Üniversitesi,
2003-2011Yrd. Doç.Gaziosmanpaşa Üniversitesi,
1994-2003Arş. Gör.Gaziosmanpaşa Üniversitesi,
1994-1995ÖğretmenMilli Eğitim Bakanlığı, Aksaray Anadolu Öğretmen Lisesinde Meslek Dersleri Öğretmenliği