Hızlı Erişim

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 100/2000 YÖK Doktora Bursu Öğrenci Alım İlanı

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 100/2000 YÖK Doktora Bursu Öğrenci Alım İlanı

  •  21 Ağustos 2020 Cuma
  •  2833 Görüntüleme
  •  Yazdır

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ 100/2000 YÖK DOKTORA BURSU
ÖĞRENCİ ALIM İLANI


ANABİLİM DALI

BİLİM DALI

Kontenjan

BAŞVURU KOŞULLARI

Biyomühendislik

Biyogüvenlik (Doktora)

3

Biyoloji, Tıbbi Biyoloji, Biyomühendislik, Genetik ve Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Kimya, Bilgisayar, Yazılım, Malzeme Mühendisliği Anabilim Dallarından Birinde Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak.


NOT: Programda en az 3 öğrencinin 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında eğitime başlaması halinde program açılacaktır.


BAŞVURU İSTENEN BELGELER VE KOŞULLARI
Müracaatlar online olarak http://basvuru.gop.edu.tr internet adresinden yapılacak olup mektup veya posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Online başvuru yaparken verilerini sistemden yükleyemeyen adayların başvuruları şahsen enstitü müdürlüğümüze yapılacak olup mektup veya posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.


BAŞVURU BELGELERİ
1-Başvuracağı Anabilim Dalını belirten başvuru dilekçesi,http://basvuru.gop.edu.tr adresinden doldurulacaktır.
2-Yüksek Lisans diplomasının aslı veya onaylı sureti,
3-Yüksek Lisans programlarından alınan derslerin başarı notunu ve mezuniyet not ortalamasını gösteren belgenin (Transkript) aslı veya onaylı sureti.
4-En az 60 puan alındığını gösteren ALES veya dengi sınav sonuç belgesinin aslı veya onaylı sureti.
5-En az 55 puan alındığını gösteren YDS veya dengi sınav sonuç belgesinin aslı veya onaylı sureti.
6-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
7-Üniversitemize verilen kontenjanlara herhangi bir işte çalışan öğrencilerde başvuruda bulunabilecektir (657 Sayılı Kanun kapsamında bir kadroda veya Devlet/Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışanlar dışında).
8-Halen devlet yükseköğretim kurumunda doktora eğitimine devam ediyorsa tez aşamasına geçmemiş olmak.
9-Hâlihazırda herhangi bir yükseköğretim kurumunda 100/2000 YÖK doktora bursiyeri olmamak.
10-Online olarak bilgilerini sistemde göremeyen adaylar manuel olarak, girdikleri bilgilerine ilişkin belgelerin aslını veya onaylı suretini başvuru tarihleri içerisinde Enstitümüze şahsen getirmek zorundadırlar. Başvurusunu online olarak tamamlayan adayların başvuru için ayrıca Enstitümüze gelmeleri ve evrak getirmeleri gerekmemektedir.


LİSANS DERECESİ İLE DOKTORA PROGRAMLARINA BAŞVURULARDA;
Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans diplomasına, lisans mezuniyet not ortalamalarının 100 üzerinden en az 85 veya muadili mezuniyet not ortalamasına, ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 80 puana ve en az 55 Yabancı Dil puanına sahip olmaları gerekir.


BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Başvurular değerlendirilirken; ALES puanının %60’ı, yabancı dil puanının %15’i ve lisans derecesi ile başvuranlar için lisans, yüksek lisans derecesi ile başvuranların ise yüksek lisans diploma notunun %25’i alınarak ön değerlendirme puanı hesaplanır. Ön değerlendirme sonuçlarına göre, kontenjanın iki katı kadar aday bilim sınavına (mülakata) çağırılır. Bilim sınavında 50 puanın altında kalan adaylar başarısız sayılır ve değerlendirmeye alınmaz. Sonuçlar; ön değerlendirme puanının %70’i ve bilim sınavının %30’u esas alınarak hesaplanır. Asıl listede yer alıp, kesin kayıt yaptırmayan adayların yerine yedek listede bulunan adaylara kayıt hakkı tanınacaktır. Değerlendirmede yüzlük puan sistemi kullanılacaktır. Yüzlük puan sistemi dışında düzenlenmiş not döküm belgelerinin dönüşümü, Yükseköğretim Kurulu tarafından 09/10/2008 tarihinde yayımlanan not dönüşüm tablosu kullanılarak gerçekleştirilecektir.

BAŞVURU TAKVİMİ

 Başvuru

24-25-26 Ağustos 2020 (Saat:17.00’a kadar)

Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlanı

27 Ağustos 2020

Bilim Sınavı (Mülakat)

28 Ağustos 2020

Değerlendirme Sonuçlarının İlanı

28 Ağustos 2020

Kesin Kayıtlar

30 Ağustos-01-02 Eylül 2020

Yedek Listeden Kayıt Hakkı Kazananların Kayıtları

03-04 Eylül 2020

Ders Kayıtları

14-20 Eylül 2020

Başvuru Adresi

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Binası A Blok Kat:1) Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT

Ayrıntılı Bilgi İçin

www.gop.edu.tr 0356 2521396 -0 356 2521148 (Fax)


NOT: 1) Müracaatlar online olarak http://basvuru.gop.edu.tr internet adresinden yapılacaktır.


100 / 2000 YÖK Doktora Bursları Projesi
100 / 2000 YÖK Doktora Bursları Projesi kapsamında ülkemiz için öncelikli alanlarında nitelikli bilgi üretmek amaçlı doktoralı insan
kaynağına olan ihtiyacını karşılamak üzere, devlet üniversitelerindeki doktora programlarında öğrenim gören öğrencileri desteklemek için,
YÖK Başkanlığı tarafından “Doktora Bursları” verilecektir.
Burs Miktarı, Süresi ve Ödemeler:
(1)100/2000 Doktora Burs Programı kapsamında verilecek aylık burs tutarı, 3/3/2004 tarihli ve 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine
Burs Kredi Verilmesine İlişkin Kanuna göre doktora öğrencilerine ödenmekte olan aylık burs tutarının %50 artırımlı tutarını geçmemek üzere
YÖK Yürütme Kurulunca belirlenir.
Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonları ile Devlet veya Vakıf yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında
çalışanlar dışında, herhangi bir işte çalışan öğrencilerin program kapsamında değerlendirilmesi durumunda, bu öğrencilere verilecek burs
miktarı çalışmayan öğrencilere verilecek burs miktarının 1/3 ünü geçmemek üzere YÖK yürütme kurulunca belirlenir.
(2) Yükseköğretim kurumları adayların başvurularını, kendi belirlediği şartlar doğrultusunda değerlendirir. Değerlendirme sonucunda doktora
eğitimi alması uygun bulunan ve kesin kayıt yaptıran öğrencilerin listesi Rektörlük tarafından YÖK Başkanlığına bildirilir.
(3) Yükseköğretim kurumlarınca YÖK’e bildirilen listeler (öğrenci adı/soyadı, kayıt yaptırdığı Enstitü ve programı, düzeyi, vb.) ilgili
komisyonca incelendikten sonra YÖK Yürütme Kurulu’nda görüşülerek uygun bulunan burs tutarı, bursiyerlere ödenmek üzere ilgili
yükseköğretim kurumu hesabına altı aylık dönemler halinde aktarılır.
(4) Aktarılan burs tutarı her ayın biri ile onu arasında bursiyere ödenir.
(5) Doktora öğrencilerine azami dört yıl, bütünleşik doktora öğrencilerine ise azami beş yıl burs ödemesi yapılır.
(6) Öğrencilere eğitime başladıkları ayı takiben oniki ay süre ile burs ödenir.
(7) Öğrenciler burs aldıkları süre boyunca eğitimlerine kesintisiz devam etmek zorundadırlar. Kayıt donduran öğrencilere, bu süre zarfında
burs ödemesi yapılmaz. Ancak bu süre mücbir sebeplerle kayıt donduran öğrencilerin bursluluk sürelerine eklenir.
(8) Bursiyerler akademik değişim programları çerçevesindeki (Mevlana, Farabi, Erasmus+vb) programlardan da faydalanabilirler ve bu
esnada bursları devam eder. Bu süreler, öğrencinin doktora eğitimindeki azami süresinden sayılır
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Taşlıçiftlik Yerleşkesi, 60250 Tokat / TÜRKİYE Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2017© Tüm Hakları Saklıdır.